55
Gade! Tout sa ki swaf yo, vin nan dlo!
Epi nou menm ki pa gen kòb yo, vin achte pou manje.
Vin achte diven ak lèt san lajan e san frè.
Poukisa nou depanse lajan pou sa ki pa pen
e salè nou pou sa ki pa ka satisfè?
Koute Mwen avèk atansyon, Sòm 22:26manje sa ki bon
e pran plezi nou an abondans.
Prete zòrèy nou e vin kote Mwen.
Koute pou nou ka viv;
epi Trav 13:34Mwen va fè yon akò avè w k ap dire pou tout tan,
selon mizerikòd fidèl ki te montre a David la.
Gade byen, Mwen te fè Sòm 18:43li vin yon temwen a pèp la,
yon chèf k ap kòmande pèp la.
Gade byen, ou va rele yon nasyon ou pa rekonèt
e yon nasyon ki pa rekonèt ou va Za 8:22kouri bò kote ou,
akoz SENYÈ Bondye ou a, menm Sila Ki Sen an Israël la;
paske li te bay ou glwa.”
 
Sòm 32:6Chache SENYÈ a pandan Li kapab twouve;
rele Li pandan Li toupre a.
És 1:16-19Kite mechan an abandone chemen li an
e pechè a abandone panse li yo.
Epi kite li retounen kote SENYÈ a
e Li va gen mizerikòd pou li;
anvè Bondye nou an, ki pa janm manke padone.
 
“Paske, panse pa Mwen yo se pa És 65:2panse pa w”,
ni wout ou yo se pa wout pa M”, deklare SENYÈ a.
Paske Sòm 103:11tankou syèl yo pi wo ke tè a,
konsa wout Mwen yo pi wo ke wout pa w yo
e panse Mwen yo ke panse pa w yo.
10 paske menm jan ke lapli ak lanèj desann sòti nan syèl la
e pa retounen la san ke yo pa awoze tè a,
fè l donnen e boujonnen, bay II Kwo 9:10semans a kiltivatè a
e pen a sila k ap manje a;
11 se konsa pawòl Mwen ki sòti nan bouch Mwen va ye;
li És 44:26p ap retounen kote Mwen vid,
san ke li pa akonpli sa ke M dezire a,
san ke li pa akonpli bi pou sila Mwen te voye li a.
12 Paske ou va sòti ak Sòm 105:43kè kontan
e mennen devan ak lapè.
Mòn yo ak kolin yo va eklate nan gwo kri lajwa devan ou
e tout bwa nan chan yo va bat men yo.
13 Olye de bwa pikan, bwa pichpen va leve, olye de És 5:6machacha, bwa jasmen va leve,
e sa va yon memoryal a SENYÈ a,
kon yon sign k ap dire nèt, ki p ap janm disparèt.

55:2 Sòm 22:26

55:3 Trav 13:34

55:4 Sòm 18:43

55:5 Za 8:22

55:6 Sòm 32:6

55:7 És 1:16-19

55:8 És 65:2

55:9 Sòm 103:11

55:10 II Kwo 9:10

55:11 És 44:26

55:12 Sòm 105:43

55:13 És 5:6