Ésaïe
1
Vizyon Ésaïe a, fis a Amots la, konsènan Juda avèk Jérusalem, ke li te wè pandan tan pouvwa a Ozias, Jotham, (a)Achaz ak II Wa 18:1-20:21 Ézéchias, wa Juda yo. (a)II Wa 16:1-20
Koute O syèl yo e tande O latè;
paske SENYÈ a pale:
(a)”Fis Mwen leve yo,
men yo És 30:1, 9 fè rebèl kont Mwen. (a)Jr 3:22
Yon bèf konnen mèt li
e yon bourik manjwa a mèt li,
men Israël (a)pa konsa;
pèp Mwen an (a)pa konprann. (a)Jr 9:3 (b)És 44:18
Elas, yon nasyon plen peche,
yon pèp peze avèk inikite,
(a)ras malfektè, fis ki fè zak konwonpi!
Yo te abandone SENYÈ a;
yo te meprize Sila Ki Sen Israël la.
Yo te vire kite Li nèt! (a)És 14:20
Se ki bo nou va pran so ankò?
(a)Poukisa nou mache fè rebèl san rete?
Tout tèt la malad e tout kè a fèb. (a)És 31:6
(a)Depi nan pla pye jis rive nan tèt,
nanpwen anyen ak sante ladann,
sèlman kote ki brize, ak maleng ak blese;
pa pran swen, ni panse, ni trete dous ak lwil. (a)Jb 2:7
(a)Peyi nou an vin devaste, vil nou yo brile ak dife;
chan nou yo——se etranje k ap devore yo nan prezans nou;
se dezolasyon nèt, pandan etranje yo ap ranvèse li. (a)Lev 26:33
Fis a Sion an vin tankou yon ti tonèl
nan yon chan rezen,
tankou abri a yon gadyen nan yon chan konkonb,
tankou yon vil ki anba syèj.
(a)Amwenske SENYÈ dèzame yo te kite kèk grenn
(b)chape viv,
nou t ap tankou Sodome,
nou t ap sanble ak Gomorrhe. (a)Wo 9:29 (b)És 10:20-22
 
10 Tande (a)pawòl SENYÈ a, nou menm,
chèf És 3:9 Sodome yo;
bay zòrèy nou enstriksyon Bondye nou a,
nou menm pèp Gomorrhe. (a)És 8:20
11 (a)”Ki sa gran fòs kantite sakrifis sa yo ye
k ap ogmante pou Mwen?” di SENYÈ a.
Mwen fin resevwa kont ofrann brile a belye
ak grès a bèf gra yo.
Mwen pa pran plezi nan san towo yo,
jenn mouton, ni kabrit. (a)Sòm 50:8
12 Lè nou vin (a) parèt devan M,
kilès ki egzije nou vin foule lakou Mwen an konsa? (a)Egz 23:17
13 Pa vin pote ofrann san valè sa yo ankò;
lansan vin abominab devan M.
Nouvèl lin ak Saba a, apèl asanble yo—-
Mwen pa ka (a)sipòte inikite ansanm ak asanble solanèl la. (a)Jr 7:9, 10
14 Mwen rayi fèt nouvèl lin yo ak (a)fèt chwazi nou yo,
yo vin yon gwo fado pou mwen;
Mwen És 7:13 fatige sipòte yo. (a)És 29:1, 2
15 Pou sa, lè nou ouvri men nou nan lapriyè,
(a)Mwen va kache zye M de nou menm;
wi, menm si nou ogmante lapriyè nou yo, Mwen p ap koute yo.
(b)Men nou kouvri ak san.
16 Lave nou pou nou vin pwòp;
(a)retire zak malonèt nou yo devan zye M.
Jr 25:5 Sispann fè mechanste. (a)És 55:7
17 Aprann fè sa ki bon;
chache lajistis,
fè sekou oprime yo,
defann òfelen yo,
plede ka a a vèv la. (a)Jr 22:3 (b)Sòm 82:3
 
18 “Alò, vini koulye a; (a)annou rezone ansanm, di SENYÈ a:
“Malgre peche nou yo wouj yo va vin blan tankou lanèj;
malgre yo fonse tankou kramwazi, y ap vin tankou len. (a)És 41:1, 21
19 (a)Si nou vin dakò e obeyi,
nou va És 55:2 manje pi bon bagay ki gen nan peyi a; (a)Det 28:1
20 Men si nou refize, e fè rebel, nou va (a)devore pa nepe.”
Anverite, És 40:5 bouch SENYÈ a fin pale. (a)És 3:25
21 Gade vil fidèl la vin devni yon (a)pwostitiye!
Sila ki te konn plen ak jistis la!
Nan yon lè, ladwati te rete nan li,
men koulye a, se asasen yo ye. (a)És 57:3-9
22 Ajan ou yo, koulye a vin tounen kim
e bwason ou vin mele ak dlo.
23 (a)Chèf ou yo se rebèl yo ye
k ap fè zanmi parèy ak volè;
se yo tout ki renmen resevwa anba tab ak kouri dèyè benifis.
Yo pa defann òfelen an,
ni ka a vèv la pa rive devan yo. (a)Os 5:10
 
24 Pou sa, Senyè BONDYE dèzame yo,
Toupwisan Israël la, deklare:
“Ah, Mwen va delivre a advèsè Mwen yo,
e (a)pran vanjans mwen sou lènmi Mwen yo. (a)Det 28:63
25 Anplis Mwen va vire men m kont nou
e Mwen va (a)fonn kim nou an tankou se ak likid lesiv,
pou M rete tout melanj k ap fè l gen fòs yo. (a)Éz 22:19-22
26 Epi Mwen va restore (a)jij nou yo
tankou nan kòmansman an
ak konseye yo jan lè nou te fenk kòmanse a.
Apre sa, yo va rele nou vil ladwati,
yon vil ki fidèl. (a)És 60:17
27 Sion va (a)rachte ak lajistis,
e sila ki repanti ladann
yo va plen ladwati a. (a)És 35:9
28 Men transgresè ak pechè yo va (a)kraze ansanm,
e sila ki abandone SENYÈ yo va vin disparèt nèt. (a)Sòm 9:5
29 Anverite, nou va wont pou (a)bwadchenn
ke nou te pito yo,
e nou va wont pou És 65:3 jaden ke nou te pito yo. (a)És 57:5
30 Paske nou va tankou yon bwadchenn ak (a)fèy ki fennen,
oswa tankou yon jaden ki pa gen dlo menm. (a)És 64:6
31 Sila ki pwisan an va devni retay pishpèn,
zèv li yo anplis tankou etensèl dife. Konsa, y ap brile ansanm
e p ap gen moun ki pou fè yo etenn.

1:1 II Wa 18:1-20:21

1:2 És 30:1, 9

1:10 És 3:9

1:14 És 7:13

1:16 Jr 25:5

1:19 És 55:2

1:20 És 40:5

1:29 És 65:3