ÉSAÏE
1
Vizyon Ésaïe a, fis a Amots la, konsènan Juda avèk Jérusalem, ke li te wè pandan tan pouvwa a Ozias, Jotham, Achaz ak II Wa 18:1-20 Ézéchias, wa Juda yo.
Koute O syèl yo e tande O latè;
paske SENYÈ a pale:
“Fis Mwen leve yo,
men yo És 30:1-9 fè rebèl kont Mwen.
Yon bèf konnen mèt li
e yon bourik manjwa a mèt li,
men Israël Jr 9:3pa konsa.
Pèp Mwen an pa reflechi.”
Elas, yon nasyon plen peche,
yon pèp peze avèk inikite,
És 14:20ras malfektè, fis ki fè zak konwonpi!
Yo te abandone SENYÈ a;
yo te meprize Sila Ki Sen Israël la.
Yo te vire kite Li nèt!
Se ki bo nou va pran so ankò?
És 31:6Poukisa nou mache fè rebèl san rete?
Tout tèt la malad e tout kè a fèb.
Job 2:7Depi nan pla pye jis rive nan tèt,
nanpwen anyen ak sante ladann,
sèlman kote ki brize, ak maleng ak blese.
Yo pa pran swen, ni panse, ni soulaje l ak lwil.
Lev 26:33Peyi nou an vin devaste, vil nou yo brile ak dife.
Chan nou yo——se etranje k ap devore yo nan prezans nou;
se dezolasyon nèt, pandan etranje yo ap ranvèse li.
Fi Sion an vin tankou yon ti tonèl
nan yon chan rezen,
tankou abri a yon gadyen nan yon chan konkonb,
tankou yon vil ki anba syèj.
Wo 9:29Amwenske SENYÈ dèzame yo te kite kèk grenn chape viv,
nou t ap tankou Sodome,
nou t ap sanble ak Gomorrhe.
 
10 Tande pawòl SENYÈ a, nou menm, chèf És 3:9 Sodome yo;
bay zòrèy nou enstriksyon Bondye nou a,
nou menm pèp Gomorrhe.
11  Sòm 50:8“Ki sa gran fòs kantite sakrifis sa yo ye
k ap ogmante pou Mwen?” di SENYÈ a.
Mwen fin resevwa kont ofrann brile
a belye ak grès a bèf gra yo.
Mwen pa pran plezi nan san towo yo,
jenn mouton, ni kabrit.
12 Lè nou vin Egz 23:17parèt devan M,
kilès ki egzije nou vin foule lakou Mwen an konsa?
13 Pa vin pote ofrann san valè sa yo ankò;
lansan vin abominab devan M.
Nouvèl lin ak Saba a, apèl asanble yo—
Mwen pa ka Jr 7:9-10sipòte inikite ansanm ak asanble solanèl la.
14 Mwen rayi fèt nouvèl lin yo ak fèt apwente nou yo.
Yo vin yon gwo fado pou mwen.
Mwen És 7:13 fatige sipòte yo.
15 Pou sa, lè nou ouvri men nou nan lapriyè,
Mwen va kache zye M de nou menm.
Wi, menm si nou ogmante lapriyè nou yo, Mwen p ap koute yo.
Men nou kouvri ak san.
16 Lave nou pou nou vin pwòp;
retire zak malonèt nou yo devan zye M.
Jr 25:5 Sispann fè mechanste.
17 Aprann fè sa ki bon;
chache lajistis,
fè sekou oprime yo,
defann òfelen yo,
plede ka a vèv la.
 
18 “Alò, vini koulye a; És 41:1-21annou rezone ansanm, di SENYÈ a:
“Malgre peche nou yo wouj, yo va vin blan tankou lanèj;
malgre yo fonse tankou kramwazi, y ap vin tankou len.
19 Si nou vin dakò e obeyi,
nou va És 55:2 manje pi bon bagay ki gen nan peyi a;
20 men si nou refize, e fè rebèl,
nou va devore pa nepe.”
Anverite, És 40:5 bouch SENYÈ a fin pale.”
 
21 Gade vil fidèl la vin devni yon És 57:3-9pwostitiye!
Sila ki te konn plen ak jistis la!
Nan yon lè, ladwati te rete nan li,
men koulye a, se asasen yo ye.
22 Ajan ou yo, koulye a vin tounen kim
e bwason ou vin mele ak dlo.
23  Os 5:10Chèf ou yo se rebèl yo ye
k ap fè zanmi parèy ak volè.
Se yo tout ki renmen resevwa
anba tab ak kouri dèyè benifis.
Yo pa defann òfelen an,
ni ka a vèv la pa rive devan yo.
 
24 Pou sa, Senyè BONDYE dèzame yo,
Toupwisan Israël la, deklare:
“Ah, M ap jwenn soulajman de advèsè Mwen yo;
M ap Det 28:63pran vanjans mwen sou lènmi Mwen yo.
25 Mwen va vire men m kont nou
e Mwen va Éz 22:19-22fonn kim nou an tankou se ak likid lesiv,
pou l pa gen metal ki rete.
26 Mwen va restore És 60:17jij nou yo tankou nan kòmansman an
ak konseye yo jan lè nou te fenk kòmanse a.
Apre sa, yo va rele nou vil ladwati,
yon vil ki fidèl.
27 Sion va És 35:9rachte ak lajistis, e sila ki repanti ladann yo va plen ladwati a.
28 Men transgresè ak pechè yo va Sòm 9:5kraze ansanm,
e sila ki abandone SENYÈ yo va vin disparèt nèt.
29 Anverite, nou va wont pou bwadchenn ke nou te pito yo,
e nou va wont pou És 65:3 jaden ke nou te pito yo.
30 Paske nou va tankou yon bwadchenn ak És 64:6fèy ki fennen,
oswa tankou yon jaden ki pa gen dlo menm.
31 Sila ki pwisan an va devni retay pishpèn.
Zèv li yo anplis va tankou etensèl dife.
Konsa, y ap brile ansanm
e p ap gen moun ki pou fè yo etenn.”

1:1 II Wa 18:1-20

1:2 És 30:1-9

1:3 Jr 9:3

1:4 És 14:20

1:5 És 31:6

1:6 Job 2:7

1:7 Lev 26:33

1:9 Wo 9:29

1:10 És 3:9

1:11 Sòm 50:8

1:12 Egz 23:17

1:13 Jr 7:9-10

1:14 És 7:13

1:16 Jr 25:5

1:18 És 41:1-21

1:19 És 55:2

1:20 És 40:5

1:21 És 57:3-9

1:23 Os 5:10

1:24 Det 28:63

1:25 Éz 22:19-22

1:26 És 60:17

1:27 És 35:9

1:28 Sòm 9:5

1:29 És 65:3

1:30 És 64:6