50
Yon Sòm Asaph
Sila Ki Pwisan Nèt la, Bondye, SENYÈ a, fin pale,
Epi te rele lemonn lan soti nan Sòm 113:3 leve solèy la
jis rive nan kote li kouche a.
Soti nan Sion, Sòm 48:2bèlte pafè a;
Konsa Bondye te fè limyè Li parèt.
Pou Bondye nou kapab Sòm 96:13vin parèt e pa rete an silans;
Dife devore devan L, e tanpèt yo antoure L
Li Det 4:26fè pwosè vèbal syèl yo anwo,
avèk latè pou jije pèp Li a:
“Rasanble fidèl Mwen yo kote M,
Sila ki te fè yon akò avèk Mwen
avèk Sòm 50:8 sakrifis yo.”
Epi syèl yo deklare ladwati Li,
Paske Sòm 75:7Bondye, Li menm, se Jij.
Tan
“Koute O pèp Mwen an e Mwen va pale;
O Israël, Mwen va fè temwayaj kont ou;
Mwen se Bondye, Egz 20:2Bondye pa ou a.
Mwen pa Sòm 40:6repwoche ou pou sakrifis ou yo,
Epi ofrann brile yo devan m tout tan.
Mwen p ap pran okenn Sòm 69:31jenn towo sòti lakay ou,
Ni mal kabrit sòti nan Pak ou yo.
10 Paske Sòm 104:24tout bèt nan forè yo se pou mwen,
Bèf sou mil kolin yo.
11 Mwen konnen tout Mat 6:26zwazo nan mòn yo,
Epi tout sa ki fè mouvman nan chan yo
se pou Mwen.
12 Si mwen te grangou, mwen pa t ap di ou sa,
Paske tout Egz 19:5mond lan se pou Mwen, avèk
tout sa ki ladann.
13 Èske m ta manje chè a Sòm 50:9towo yo,
oswa bwè san a mal kabrit yo?
14 Ofri a Bondye Sòm 27:6yon sakrifis remèsiman
e peye ve ou yo a Pi Wo a;
15 Rele Mwen nan jou twoub la;
Mwen va Sòm 81:7delivre ou e ou va onore Mwen.”
 
16 Men a mechan yo Bondye di:
“Ki dwa ou genyen pou pale sou règleman Mwen yo
e pou pran És 29:13akò Mwen an nan bouch ou?
17 Paske ou Pwov 5:12rayi disiplin e jete pawòl
Mwen yo dèyè w.
18 Lè ou wè yon vòlè, sa fè kè ou kontan,
Epi ou asosye ou avèk moun adiltè yo.
 
19 Ou lage bouch ou nèt nan mechanste,
Epi Sòm 36:3lang ou fè ankadreman pou manti.
20 Ou chita Job 19:18pale kont frè ou;
Ou fè kout lang fò kont pwòp pitit manman
ou.
21 Bagay sa yo, ou te fè yo e Mwen pa t di yon mo;
Ou te konprann ke M te menm jan ak ou;
Mwen va Sòm 90:8repwoche ou e pale ka a an
lòd devan zye ou.
 
22 Alò, konsidere sa, nou menm ki Job 8:13bliye Bondye,
oswa, Mwen va chire nou an mòso,
E p ap gen pèsòn ki pou sove nou.
23 Sila ki ofri yon sakrifis remèsiman onore M;
Epi a sila ki fè chemen li dwat la,
Mwen va montre sali Bondye a.”

50:1 Sòm 113:3

50:2 Sòm 48:2

50:3 Sòm 96:13

50:4 Det 4:26

50:5 Sòm 50:8

50:6 Sòm 75:7

50:7 Egz 20:2

50:8 Sòm 40:6

50:9 Sòm 69:31

50:10 Sòm 104:24

50:11 Mat 6:26

50:12 Egz 19:5

50:13 Sòm 50:9

50:14 Sòm 27:6

50:15 Sòm 81:7

50:16 És 29:13

50:17 Pwov 5:12

50:19 Sòm 36:3

50:20 Job 19:18

50:21 Sòm 90:8

50:22 Job 8:13