LIV 4
90
Yon priyè Moïse; Moun Bondye a.
Senyè, se te kote Ou, lakay nou te ye pandan tout
jenerasyon yo.
Avan mòn yo te vin parèt, oswa Ou te bay nesans
a mond lan avèk tè a,
Menm Sòm 93:2pou tout tan e pou tout tan,
Ou se Bondye.
Ou fè lòm retounen nan pousyè a, epi di:
“Retounen, O pitit a lòm yo.”
Paske mil ane devan zye Ou
Se tankou ayè lè l fenk pase, oswa tankou
yon veye lannwit lan.
Ou Job 22:16 te bale yo tankou yon gwo inondasyon;
Yo vin tonbe nan dòmi.
Nan maten, yo vin tankou zèb chan ki fenk leve.
Nan maten, zèb la rejenere e vin tounèf;
Vè aswè, li vin febli e fennen nèt ale.
Paske nou Sòm 39:11 fin manje nèt akoz kòlè Ou
E akoz kòlè Ou, nou pèdi espwa nèt.
Ou te Sòm 50:21 mete inikite nou yo devan Ou,
Peche ki kache yo vin parèt nan limyè
prezans Ou.
Paske Sòm 78:33 tout jou nou yo pase nan gran kòlè Ou;
Ane nou yo te fini kon souf.
10 Pou jou lavi nou yo, yo gen swasann-dizan,
oswa akoz gwo fòs, katre-ventan.
Men ògèy a jou sa yo se sèlman kòve ak tristès;
Paske byen vit li prale e nou Job 20:8 vole ale.
11 Se kilès ki konprann Sòm 76:7 fòs a kòlè Ou a,
Avèk gwo kòlè Ou, selon krent ke Ou merite a?
12 Pou sa, montre nou jan pou konte jou nou yo,
Pou nou kab Pwov 2:1-6ofri Ou yon kè ki plen sajès.
13 Retounen, O SENYÈ; konbyen tan sa va ye?
Pran sa akè pou kòz sèvitè ou yo.
14 O fè nou satisfè nan maten avèk lanmou dous Ou a,
Pou nou kab chante ak jwa e fè kè kontan
pandan tout jou nou yo.
15 Fè nou rejwi pou menm kantite jou ke Ou
te aflije nou yo,
Tout Det 2:14-16ane ke nou te wè mal yo.
16 Kite zèv Ou yo vin parèt a sèvitè Ou yo e
I Wa 8:11majeste Ou a pitit yo.
17 Kite favè SENYÈ a, Bondye nou an, vini sou nou;
Epi Sòm 37:23konfime pou nou menm zèv men nou yo;
Wi, konfime zèv men nou yo.

90:2 Sòm 93:2

90:5 Job 22:16

90:7 Sòm 39:11

90:8 Sòm 50:21

90:9 Sòm 78:33

90:10 Job 20:8

90:11 Sòm 76:7

90:12 Pwov 2:1-6

90:15 Det 2:14-16

90:16 I Wa 8:11

90:17 Sòm 37:23