91
Sila ki rete nan abri Pi Wo a va poze nan Sòm 17:8lonbraj Toupwisan an.
Mwen va di a SENYÈ a:
“Se Li ki sitadèl mwen an, ak Bondye mwen an.
Se nan Li mwen mete Sòm 25:2konfyans!”
Paske se Li menm ki delivre ou soti nan pèlen a chasè a,
ak I Wa 8:37 ravaj gwo maladi yo.
Li va És 51:16 kouvri ou ak plim Li yo.
Anba zèl Li, ou kapab chache pwotèj.
Fidelite Li se yon boukliye ak yon ranpa.
Ou p ap pè laperèz lannwit, ni Sòm 64:4flèch k ap vole lajounen,
ni gwo maladi ki swiv nan fènwa,
ni destriksyon ki devaste a midi.
Yon milye kapab tonbe bò kote dwat ou,
ak di mil sou men agoch ou,
men Jen 7:23 sa p ap pwoche ou.
Ou va sèlman gade avèk zye ou pou
Sòm 37:34 wè rekonpans a mechan yo.
Paske ou te fè SENYÈ a, vin Sòm 91:2 sekou ou,
menm Pi Wo a, kote pou ou rete.
10  Pwov 12:21 Nanpwen mal k ap rive ou,
Ni okenn toumant k ap pwoche tant ou.
11 Paske Li va bay Sòm 34:7 zanj Li yo lòd konsènan ou menm,
pou veye ou nan tout chemen ou yo.
12 Yo va Mat 4:6 leve ou byen wo nan men yo,
pou ou pa frape pye ou kont wòch.
13 Ou va Jij 14:6 pile sou lyon an ak koulèv la.
Jenn lyon an avèk sèpan an, ou va foule yo nèt.
14 Paske li te renmen M konsa,
pou sa, Mwen va delivre li.
Mwen va Sòm 59:1 mete li byen solid an wo,
akoz li te rekonèt non Mwen.
15 Li va Job 12:4 fè apèl non Mwen e Mwen va reponn li.
Mwen va avèk Li nan tan twoub la.
Mwen va delivre li e bay li lonè.
16 Mwen va satisfè li avèk yon lavi ki long,
e kite li wè sali mwen.

91:1 Sòm 17:8

91:2 Sòm 25:2

91:3 I Wa 8:37

91:4 És 51:16

91:5 Sòm 64:4

91:7 Jen 7:23

91:8 Sòm 37:34

91:9 Sòm 91:2

91:10 Pwov 12:21

91:11 Sòm 34:7

91:12 Mat 4:6

91:13 Jij 14:6

91:14 Sòm 59:1

91:15 Job 12:4