51
“Koute mwen, nou menm ki swiv ladwati a,
k ap Sòm 94:15chache SENYÈ a:
Gade vè wòch sou sila nou te taye a
e vè min wòch kote nou te retire a.
Gade vè És 29:22Abraham, papa nou an
e Sarah, ki te fè akouchman nou ak anpil doulè;
lè li te yon sèl Mwen te rele li,
Mwen te beni li e te fè l vin miltipliye.”
Anverite, SENYÈ a va konsole Sion;
Li va rekonfòte tout kote dezole li yo.
Epi savann li yo va fè sanble ak Jen 2:8Éden
e dezè yo tankou jaden Bondye a;
lajwa ak kè kontan va twouve nan li;
remèsiman ak son melodi chanson.
 
“Prete atansyon a Mwen, O pèp Mwen an
e prete Mwen zòrèy nou, O nasyon Mwen an;
paske yon lwa va sòti nan Mwen
e Mwen va És 1:27poze jistis Mwen kon yon limyè a tout pèp yo.
És 46:13Ladwati Mwen toupre a;
sali Mwen fin ale e bra M va jije pèp yo.
Peyi kot yo va tann Mwen
e bra M y ap tann ak espwa.
Leve zye nou vè syèl la
e gade anba vè latè;
paske syèl la va disparèt tankou lafimen;
Sòm 102:25-26latè va epwize tankou yon vètman
e sila ki rete ladann yo va mouri menm jan an;
men delivrans Mwen va la jis pou tout tan
e ladwati Mwen p ap janm redwi menm.
 
“Koute Mwen, nou menm ki konnen ladwati,
yon pèp ki gen lalwa M nan Sòm 37:31kè yo.
Pa pè repwòch a lòm, ni dekouraje lè y ap meprize nou.
Paske papiyon va manje yo tankou yon vètman
e És 14:11mit va manje yo tankou len.
Men ladwati Mwen va jis pou tout tan
e sali Mwen a tout jenerasyon yo.”
 
“Leve, leve, mete fòs sou Ou, O bra SENYÈ a;
leve tankou nan jou lansyen yo.
Job 26:12Èske se pa t Ou menm ki te koupe Rahab an ti mòso a,
ki te frennen dragon an nèt la?
10 Èske se pa Ou menm ki te seche lanmè a,
dlo yo a gran fon an;
ki te fè pwofondè lanmè yo yon chemen
pou rachte yo ta ka travèse lòtbò?
11 Pou sa, rachte a SENYÈ yo va retounen;
vini ak gwo kri lajwa a Sion yo
e lajwa ki va dire nèt la va sou tèt yo.
Yo va jwenn kè kontan ak lajwa
e És 60:19tristès ak soupi pa yo va disparèt nèt.
 
12 “Mwen menm, Mwen se Sila ki És 51:3bannou konsolasyon an.
Se kilès ou ye pou ou pè moun ki va mouri
ak fis a moun ki fèt tankou zèb la,
13 Pou ou ta Det 6:12bliye SENYÈ a, Kreyatè ou a,
ki te rale ouvri syèl yo
e te poze fondasyon latè yo,
pou ou ta krent tout jounen akoz kòlè opresè a,
pandan l ap prepare pou detwi?
Men se kibò ou wè kòlè a opresè a?
14 Toutalè És 48:20egzile a va libere e li p ap mouri nan kacho a,
ni li p ap manke pen.
15 Paske Mwen se SENYÈ Bondye ou a,
ki fè Sòm 107:25boulvèse lanmè a
e lanm li yo gwonde.
SENYÈ dèzame yo se non Li.
16 Mwen te Det 18:18mete pawòl Mwen nan bouch ou
e te kouvri ou avèk lonbraj men Mwen,
pou etabli syèl yo, fonde latè a
e pou di a Sion: ‘Ou se pèp Mwen.’ ”
 
17  És 51:9Leve ou menm! Leve ou menm!
Kanpe O Jérusalem,
Ou menm ki te bwè depi nan men SENYÈ a, tas kòlè Li;
Gode ki pou fè ou kilbite a;
ou fin bwè jis rive nan kras anba l.
18  Sòm 88:18Nanpwen moun ki pou gide fi a
pami tout fis li te fè yo,
ni nanpwen moun ki pou pran l pa lamen
pami tout fis li te leve yo.
19 Se de bagay sa yo ki gen tan rive ou;
se kilès ki va kriye pou ou?
És 8:21Devastasyon ak destriksyon, gwo grangou, ak nepe;
kijan pou m ta konsole ou?
20 Fis ou yo vin endispoze;
yo kouche atè sou pwent a chak ri,
tankou antilòp ki kenbe nan pèlen.
Yo ranpli ak kòlè SENYÈ a, ak És 66:15repwòch a Bondye ou a.
 
21 Pou sa, souple, koute sa, ou menm ki És 54:11aflije,
ki sou, men pa avèk diven:
22 Konsa pale Senyè ou a,
SENYÈ a, menm Bondye ou ki pran plede kòz pou pèp Li a:
“Gade byen, Mwen te retire És 51:17tas kilbite a, gode kòlè Mwen an;
ou p ap janm bwè l ankò.
23 M ap mete li nan men a sila k ap toumante ou yo,
ki te di ou: Jos 10:24 ‘Kouche pou nou ka mache sou ou’.
Ou te menm fè do ou vin tankou tè a;
epi tankou gran lari pou sila k ap mache sou li yo.”

51:1 Sòm 94:15

51:2 És 29:22

51:3 Jen 2:8

51:4 És 1:27

51:5 És 46:13

51:6 Sòm 102:25-26

51:7 Sòm 37:31

51:8 És 14:11

51:9 Job 26:12

51:11 És 60:19

51:12 És 51:3

51:13 Det 6:12

51:14 És 48:20

51:15 Sòm 107:25

51:16 Det 18:18

51:17 És 51:9

51:18 Sòm 88:18

51:19 És 8:21

51:20 És 66:15

51:21 És 54:11

51:22 És 51:17

51:23 Jos 10:24