54
“Rele fò ak lajwa, O ou menm ki pa t kapab fè pitit;
Eklate nan yon gwo kri lajwa e kriye fò,
ou menm ki pa t gen doulè ansent lan;
paske fis a És 62:4abandone yo a va plis ke fis a
fanm ki marye yo”, SENYÈ a di.
“Agrandi anplasman tant ou;
lonje rido lakay ou, pa ralanti;
fè kòd yo pi long e fòtifye Egz 35:18pikèt yo.
Paske ou va Jen 28:14gaye toupatou, ni adwat, ni agoch.
Epi desandan ou yo va posede nasyon yo
e yo va rete ankò nan vil abandone yo.”
 
“Pa pè, paske ou És 45:17p ap vin wont;
epi pa santi ou imilye, paske ou p ap vin wont;
men ou va bliye wont jenès ou e repwòch a yon vèv,
ou va bliye nèt.
Paske Jr 3:14mari ou se Kreyatè ou a, ki rele SENYÈ dèzame yo;
epi Redanmtè ou se Sila Ki Sen An Israël la,
ki rele Bondye a tout latè a.
Paske SENYÈ a te rele ou kon yon madanm És 49:14-21abandone
e atriste nan lespri,
menm kon madanm nan jenès li lè l abandone,” Bondye ou di.
 
“Pou yon És 26:20ti tan kout, Mwen te kite ou;
men ak gran konpasyon, Mwen va ranmase ou.
Nan yon anpil kòlè, Mwen te kache figi M
pou yon moman, men ak lanmou dous ki p ap janm fini an,
Mwen va gen konpasyon pou ou”, di SENYÈ a, Redanmtè ou a.
 
“Paske pou Mwen, sa se tankou jou Noé yo,
lè M te sèmante ke dlo a Noé yo Jen 9:11pa ta janm inonde latè ankò.
Konsa, Mwen te sèmante ke Mwen p ap fache avèk ou,
ni ke Mwen p ap repwoche nou.
10 Paske mòn yo kapab deplase e kolin yo ka souke,
men lanmou dous Mwen anvè ou menm
p ap retire de ou e II Sam 23:5akò lapè Mwen p ap soti menm,”
di SENYÈ ki gen konpasyon pou ou a.
 
11 O sila ki aflije a, balote pa tanpèt la e san És 51:18-19konsolasyon an;
gade byen, Mwen va monte bijou ou ak bon kòl
ki fèt pou bijou bèl koulè yo, epi fondasyon ou yo
va poze ak pyè safì.
12 Anplis, Mwen va fè ranpa ou ak bijou ribi,
pòtay nou yo ak pyè kristal, e tout miray ou yo
ak pyè presye.
13 Epi Jn 6:45tout fis ou yo va enstwi pa SENYÈ a;
pitit ou yo va gen lapè ak bonè nèt.
14 Nan És 1:26-27ladwati, ou va etabli;
ou va rete lwen opresyon, paske ou p ap gen lakrent.
Epi ou p ap gen gwo laperèz, paske li p ap pwoche ou.
15 Si nenpòt moun atake ou, se pa kote M sa va sòti.
És 41:11-16Nenpòt moun ki atake ou va tonbe akoz ou menm.
 
16 “Gade byen, se Mwen menm ki te kreye bòs fòjewon
ki soufle dife chabon an e fè sòti yon zam pou travay li;
epi Mwen te kreye destriktè a pou l ka detwi.
17 Nanpwen zam ki fòme kont ou ki va reyisi;
epi tout lang ki akize ou nan jijman, ou va kondane yo.
Sa se eritaj a sèvitè a SENYÈ yo
e És 45:24revandikasyon pa yo sòti nan Mwen,” deklare SENYÈ a.

54:1 És 62:4

54:2 Egz 35:18

54:3 Jen 28:14

54:4 És 45:17

54:5 Jr 3:14

54:6 És 49:14-21

54:7 És 26:20

54:9 Jen 9:11

54:10 II Sam 23:5

54:11 És 51:18-19

54:13 Jn 6:45

54:14 És 1:26-27

54:15 És 41:11-16

54:17 És 45:24