26
Nan jou sa a, chanson sa a va chante nan peyi Juda:
“Nou gen yon vil ki fò;
Li monte miray ak ranfò pou És 60:18 sekirite.
Ouvri És 60:11-18pòtay yo pou nasyon ladwati a ka antre;
sila ki rete fidèl la.
Sila ki rete fèm nan panse li yo,
Ou va kenbe nan És 26:12lapè pafè,
akoz li gen konfyans nan Ou.
Mete konfyans nan SENYÈ a jis pou tout tan,
paske nan BONDYE SENYÈ a,
nou gen yon És 17:10 Wòch etènèl.
Paske Li te bese sila ki te rete anwo yo,
vil ki pa t kapab venk lan;
Job 40:11-13Li te desann li ba; li te desann li jis atè,
Li te jete li nan pousyè.
Job 40:11-13Pye va foule l, pye a sila ki oprime yo,
pla pye a sila ki san sekou yo.”
És 57:2Chemen moun ladwati byen swa;
O Sila Ki Dwat la, fè wout a moun dwat yo a byen pla.
 
Anverite, pandan nou t ap swiv ou
nou t ap tann chemen a jijman Ou yo, O SENYÈ.
Nou t ap tann Ou ak enpasyans.
Non Ou, menm Egz 3:15memwa Ou, se dezi a nanm nou.
Sòm 63:5-6Nan lannwit, nanm mwen anvi Ou;
anverite, lespri m anndan mwen chache Ou ak enpasyans;
paske lè jijman Ou yo rive sou latè,
sila ki rete ladann yo, aprann ladwati.
10 Malgre mechan an jwenn favè, li pa aprann ladwati;
li Os 11:7aji ak enjistis nan peyi ladwati a
e pa remake majeste Senyè a.
 
11 O SENYÈ, men Ou leve wo; men És 44:9-18yo pa wè li.
Yo wè zèl Ou pou pèp la e yo vin wont;
anverite, dife va devore lènmi Ou yo.
12 SENYÈ, Ou va etabli És 26:3lapè pou nou,
akoz ou te akonpli pou nou tout zèv nou yo.
13 O SENYÈ, Bondye nou an, lòt mèt apà de ou
te gouvène nou;
men se non Ou sèl, ke nap konfese.
14  Det 4:28Sila ki mouri yo p ap viv,
lespri ki pati yo p ap leve ankò;
konsa, Ou te pini yo, detwi yo
e Ou te efase tout memwa a yo menm.
15  És 9:3 Ou te ogmante nasyon an, O SENYÈ,
Ou te agrandi nasyon an! Ou leve wo!
Ou te fè tout lizyè peyi a vin pi laj.
 
16 O SENYÈ, nan mitan És 37:3gwo twoub yo, yo te chache Ou;
yo pa t ka fè plis pase respire yon priyè;
chatiman Ou te sou yo.
17  És 13:8Tankou fanm ansent k ap pwoche tan pou akouche;
li vire kò l e li rele anmwey nan doulè ansent lan;
se konsa nou te ye devan Ou, O SENYÈ.
18 Nou te ansent, nou te vire kò,
men nou pa t bay nesans a plis ke van.
Nou pa t ka akonpli delivrans sou tè a,
ni Sòm 17:14nou pa t ka livre fè pitit pou mond lan.
19 Moun És 25:8mouri Ou yo va viv;
kadav pa yo va leve.
Nou menm ki kouche nan pousyè a leve
e fè kri lajwa, paske lawouze ou
se lawouze solèy leve a
e latè va bay nesans a lespri ki te pati yo.
 
20 Vini, pèp mwen an, antre nan chanm nou
e fèmen pòt nou dèyè nou;
kache pou yon ti tan jiskaske És 10:5-25gwo kòlè a fin pase.
21 Paske gade byen, SENYÈ a prèt pou sòti nan plas Li
pou pini sila ki rete sou latè yo pou inikite yo;
epi latè va fè parèt tout san vèse li yo
e li p ap kache sila ki touye sou li yo ankò.

26:1 És 60:18

26:2 És 60:11-18

26:3 És 26:12

26:4 És 17:10

26:5 Job 40:11-13

26:6 Job 40:11-13

26:7 És 57:2

26:8 Egz 3:15

26:9 Sòm 63:5-6

26:10 Os 11:7

26:11 És 44:9-18

26:12 És 26:3

26:14 Det 4:28

26:15 És 9:3

26:16 És 37:3

26:17 És 13:8

26:18 Sòm 17:14

26:19 És 25:8

26:20 És 10:5-25