63
Yon Sòm David, lè l te nan dezè Juda a.
O Bondye, Ou se Bondye mwen.
Mwen va chache Ou ak tout kè m.
Nanm mwen Sòm 42:2 swaf pou Ou.
Chè m anvi Ou nan yon peyi epwize e sèch kote nanpwen dlo.
Konsa, mwen Sòm 27:4 te wè Ou nan sanktiyè a,
ak pouvwa Ou, ak laglwa Ou.
Akoz Sòm 69:16 lanmou dous Ou pi bon pase lavi,
lèv mwen va louwe Ou.
Pou sa, mwen va beni Ou Sòm 104:33 tout tan ke m viv.
Mwen va leve men m nan non Ou.
Nanm mwen Sòm 36:8 satisfè konsi avèk ma zo ak grès,
e bouch mwen ap ofri lwanj
avèk lèv ranpli de jwa.
Lè m sonje Ou sou kabann mwen,
mwen medite sou Ou nan Sòm 16:7 vèy de nwi la.
Paske Ou te konn sekou mwen.
Nan Sòm 17:8 lonbraj a zèl Ou, mwen chante ak jwa.
Nanm mwen Nonb 32:12 kole ak Ou.
Men dwat Ou fè m kenbe.
Men sila ki chache lavi mwen pou detwi li yo,
va desann Sòm 55:15 jis nan fon latè.
10 Yo va Jr 18:21 livre a pouvwa nepe.
Yo va tounen manje pou rena mawon.
11 Men Wa a va rejwi nan Bondye.
Tout moun ki sèmante pa Li menm yo, va twouve glwa.
Paske bouch a sila ki bay manti yo, va fèmen.

63:1 Sòm 42:2

63:2 Sòm 27:4

63:3 Sòm 69:16

63:4 Sòm 104:33

63:5 Sòm 36:8

63:6 Sòm 16:7

63:7 Sòm 17:8

63:8 Nonb 32:12

63:9 Sòm 55:15

63:10 Jr 18:21