16
Yon Sòm David
Pwoteje m O Bondye, paske Sòm 7:1mwen kache
nan Ou.
Mwen te di a SENYÈ, Ou se Senyè mwen;
Mwen pa gen anyen ki bon sof ke Ou menm.
Selon sen sou latè yo, se moun manyifik yo ye,
sou sila mwen pran tout plezi m yo.
 
Doulè a sila ki te fè echanj pou yon lòt dye yo
va vin ogmante;
Mwen p ap vin vide ofrann bwason san pa yo,
ni non yo Egz 23:13 p ap sòti sou lèv mwen.
SENYÈ a se Sòm 73:26pòsyon eritaj mwen
e tas mwen;
Se Ou menm ki bay soutyen a pati pa m nan.
 
Sòm 78:55Lizyè yo vin tonbe nan kote ki tèlman bèl
pou mwen;
Anverite, eritaj mwen bèl pou mwen
Mwen va beni SENYÈ a ki te ban m konsèy la;
Anverite, Sòm 77:6panse mwen toujou vin enstwi mwen
pandan lannwit.
Sòm 16:8-11Mwen te mete SENYÈ a
devan zye m tout tan;
Akoz Li se men dwat mwen,
mwen p ap ebranle menm.
Pou sa, Sòm 4:7kè m kontan e
Glwa mwen fè rejwisans;
Anplis, chè m va toujou pwoteje.
10 Paske Ou p ap abandone nanm mwen
nan sejou mò yo;
Ni Ou p ap Trav 13:35pèmèt Sila Ki Sen Ou an
vin tonbe an pouriti.
11 Ou va fè m rekonèt Sòm 139:24chemen lavi a;
Nan prezans Ou, se lajwa ki an abondans nèt;
Nan men dwat Ou, se plezi
ki dire jis pou tout tan.

16:1 Sòm 7:1

16:4 Egz 23:13

16:5 Sòm 73:26

16:6 Sòm 78:55

16:7 Sòm 77:6

16:8 Sòm 16:8-11

16:9 Sòm 4:7

16:10 Trav 13:35

16:11 Sòm 139:24