139
Pou direktè koral la; Yon Sòm David
O SENYÈ, Ou te Sòm 17:3sonde mwen e te konnen mwen.
Ou konnen lè m chita ak lè m leve.
Ou konprann panse mwen yo de lwen.
Ou konn Job 14:16egzamine chemen mwen fè avèk
kouche mwen, e rekonèt bagay pi entim nan chemen mwen yo.
Menm avan mwen gen yon pawòl sou bouch mwen,
Men gade, O SENYÈ, Ou Eb 4:13konnen tout li menm.
Ou fin antoure mwen ni devan, ni dèyè e
Ou te Job 9:33poze men Ou sou mwen.
Wo 11:33Konesans konsa twò mèvèye pou mwen.
Li twò wo.
Mwen pa kab rive kote l.
Jr 23:24Kibò mwen kab ale kite lespri Ou?
Oswa kibò mwen kab sove ale pou m ta kite prezans Ou?
Am 9:2-4Si mwen monte nan syèl la, Ou la.
Si m fè kabann mwen nan sejou mò yo, men vwala, Ou la.
Si mwen pran zèl nan maten,
si m ta rete nan pati lanmè pi lwen an,
10 menm la, se men Ou k ap Sòm 23:2-3mennen mwen,
e se men dwat Ou k ap kenbe m.
11 Si mwen di: “Anverite, Job 22:13tenèb la va kouvri mwen,
e limyè ki antoure mwen an va vin fènwa,”
12 menm tenèb la pa tenèb pou Ou,
e fènwa a klere menm jan ak lajounen.
I Jn 1:5 Tenèb ak limyè se menm pou Ou menm.
13 Paske se Ou menm ki te fòme pati anndan m yo.
Ou te Job 10:11tise mwen, pyese m soti nan vant Manman m.
14 Mwen va bay Ou anpil remèsiman,
paske mwen fèt yon fason mèvèye.
Zèv Ou yo Sòm 40:5depase bon konprann
e nanm mwen byen konnen sa.
15  Job 10:8-10Fòm mwen pa t kache a Ou menm lè m te fèt nan sekrè a,
e tise kon mèvèy etonnan nan fon tè a.
16 Zye Ou te wè matyè san fòm mwen.
Epi nan liv Sòm 56:8Ou a, te deja ekri tout jou ki te
òdone pou mwen yo, menm lè youn nan yo potko fin rive.
17 Anplis, SENYÈ, a la presye se Sòm 40:5panse Ou yo yo pou mwen!
A la gran, yo gran anpil!
18 Si m te konte yo, yo t ap an kantite depase sab.
Lè m Sòm 3:5leve nan dòmi, mwen toujou avèk Ou.
19 O ke Ou ta És 11:4touye mechan yo, O Bondye.
Soti sou mwen, O moun ki vèse san.
20 Paske yo Jd 15pale kont Ou ak mechanste,
e lènmi Ou yo pran non Ou an ven.
21 Èske m pa II Kwo 19:2rayi sila ki rayi Ou yo, O SENYÈ?
Epi èske mwen pa t blese menm de sila ki leve kont Ou yo?
22 Mwen rayi yo ak yon rayisman ale nèt.
Yo devni lènmi m.
23 Sonde mwen, O Bondye e konnen kè mwen.
Mete mwen a leprèv e konnen panse mwen yo.
24 Konsa, wè si gen okenn move chemen nan mwen e
mennen mwen nan chemen etènèl la.

139:1 Sòm 17:3

139:3 Job 14:16

139:4 Eb 4:13

139:5 Job 9:33

139:6 Wo 11:33

139:7 Jr 23:24

139:8 Am 9:2-4

139:10 Sòm 23:2-3

139:11 Job 22:13

139:12 I Jn 1:5

139:13 Job 10:11

139:14 Sòm 40:5

139:15 Job 10:8-10

139:16 Sòm 56:8

139:17 Sòm 40:5

139:18 Sòm 3:5

139:19 És 11:4

139:20 Jd 15

139:21 II Kwo 19:2