9
Mwen te wè Senyè a ki te kanpe akote lotèl la e Li te di: “Frape tèt poto yo jiskaske papòt yo tranble e kraze sou tèt a yo tout! Answit, mwen va Am 7:17touye rès yo ak nepe; yo Jr 11:11 p ap gen yon grenn refijye ki pou sove ale, ni yon refijye k ap chape. Menmsi yo ta fouye antre nan Sòm 139:8sejou mò yo; men Mwen va pran yo soti la. Epi menmsi yo Jr 51:53 monte rive nan syèl la, Mwen va rale yo soti la pou fè yo desann. Menmsi yo kache sou tèt mòn Carmel la, Mwen va Jr 16:16chèche soti la; epi menmsi yo ta kache kò yo anba nan pwofondè lanmè a, mwen va kòmande És 27:1 sèpan soti la e li va mòde yo. Epi menmsi yo antre an Lev 26:33 kaptivite devan lènmi yo, Mwen va kòmande nepe soti la pou touye yo; epi Mwen va fikse zye M kont yo pou mal e non pa pou byen. Senyè BONDYE dèzame yo, Sila ki Sòm 104:32touche tè a pou li fann ak Am 8:8 tout sila ki rete ladann yo va fè fè dèy; epi kriye sa va monte tankou Rivyè Nil lan e vin bese tankou Nil an Égypte la; Sila ki bati chanm wo Li yo nan syèl yo e ki te etabli vout plafon syèl la anwo tè a, sila ki rele dlo lanmè yo pou vide yo sou sifas tè a; se SENYÈ a ki non Li. És 13:10; Sòm 104:3,13 Èske nou pa tankou fis a Ethiopie yo pou Mwen, O fis Israël yo?” deklare SENYÈ a. “Èske Mwen pa t mennen Israël fè l monte soti nan peyi Égypte, Det 2:23 Filisten yo soti Caphtor e Siryen yo soti Kir? Gade byen, zye a Senyè BONDYE a sou wayòm nan ki plen peche a; Mwen va detwi l soti sou sifas tè a. Sepandan Jr 5:10 Lakay Jacob la p ap detwi nèt,” deklare SENYÈ a. “Paske gade byen, Mwen ap kòmande e Mwen va És 30:28 souke lakay Israël pami nasyon yo; tankou yon grenn k ap souke nan yon paswa, men menm yon grenn p ap tonbe atè. 10 Tout És 33:14 pechè pami pèp Mwen an va mouri pa nepe, sila yo k ap di: Am 6:3 ‘Malè pa rive sou nou ni parèt devan nou.’ 11 Nan jou sa a, Mwen va Trav 15:16-18fè leve És 16:5 Lakay David ki te tonbe a, e ranfòse brèch li yo. Anplis, Mwen va leve mazi kraze li yo e fè l vin rebati tankou nan jou ansyen yo; 12  Ab 19pou yo kapab vin posede retay Nonb 24:18 Édom an ak tout nasyon ki rele pa non Mwen yo,” deklare SENYÈ ki fè sa a.
13 “Gade byen, jou yo ap vini,” deklare
SENYÈ a,
“lè Lev 26:5 sila k ap raboure a va depase sila
k ap rekòlte a,
e sila k ap foule rezen an va depase
sila k ap simen grenn nan;
Jl 3:18mòn yo va degoute diven dous e
tout kolin yo va vin fann nèt ak dousè li.
14 Anplis, Mwen va Sòm 53:6 restore pèp Mwen an
Israël, ki an kaptivite a,
e yo va És 61:4rebati vil ki kraze nèt yo
pou yo viv ladan yo,
anplis, yo va plante chan rezen yo
pou bwè diven yo;
epi fè jaden pou manje fwi yo.
15 Mwen va osi plante yo sou pwòp tèren pa yo
e És 60:21yo p ap dechouke yo ankò soti nan peyi
ke Mwen te bay yo a,” pale SENYÈ a,
Bondye Ou a.

9:1 Am 7:17

9:1 Jr 11:11

9:2 Sòm 139:8

9:2 Jr 51:53

9:3 Jr 16:16

9:3 És 27:1

9:4 Lev 26:33

9:5 Sòm 104:32

9:5 Am 8:8

9:6 És 13:10; Sòm 104:3,13

9:7 Det 2:23

9:8 Jr 5:10

9:9 És 30:28

9:10 És 33:14

9:10 Am 6:3

9:11 Trav 15:16-18

9:11 És 16:5

9:12 Ab 19

9:12 Nonb 24:18

9:13 Lev 26:5

9:13 Jl 3:18

9:14 Sòm 53:6

9:14 És 61:4

9:15 És 60:21