16
Anplis, pawòl SENYÈ a te vin kote mwen. Li te di: “Ou p ap pran yon madanm pou ou menm, ni fè fis ak fi nan kote sa a.” Paske konsa pale SENYÈ a konsènan fis ak fi ki fèt nan plas sila a, e konsènan Jr 15:8manman yo ki te fè yo ak papa yo ki te fè yo nan peyi sa a: “Yo va Jr 15:2mouri mo yo ki byen move. Yo p ap fè dèy pou yo, ni antere yo. Yo va rete tankou fimye bèt sou sifas latè. Yo va manje nèt ak nepe ak gwo grangou. Kadav yo va devni manje pou zwazo syèl ak pou bèt sovaj latè yo.”
Paske konsa pale SENYÈ a: “Pa antre nan Éz 24:16-23kay doulè a, ni pa ale kriye pou yo! Pa regret yo! Paske Mwen te retire lapè M de pèp sa a,” deklare SENYÈ a: “lanmou Mwen ak konpasyon Mwen.” Ni gran, ni piti va mouri nan peyi sa a. Yo p ap antere, yo p ap fè dèy pou yo, ni p ap gen moun ki Det 14:1blese kò l oswa pase razwa nan tèt li pou yo. Pèsòn p ap Det 14:1kase pen doulè a pou yo, pou konsole okenn moun pou lanmò, ni bay yo yon tas konsolasyon pou bwè pou papa yo, oswa manman yo.
“Anplis, ou Ekl 7:2-4pa prale nan yon kay ki gen fèt pou chita ak yo pou manje ak bwè.” Paske konsa pale SENYÈ dèzame yo, Bondye Israël la: “Gade byen, Mwen va Jr 7:34elimine nèt nan plas sa, vwa rejwisans ak vwa kè kontan, vwa a jèn gason fenk marye ak vwa a jèn fi marye, devan zye nou e nan pwòp tan pa nou. 10 Alò, lè ou di pèp sa a tout pawòl sa yo, yo va di ou: Det 29:24 ‘Pou ki rezon SENYÈ a te deklare tout gwo malè sa a kont nou? Epi ki inikite oswa ki peche ke nou te fè kont SENYÈ a, Bondye nou an?’ 11 Nan lè sa a, ou gen pou di yo: Det 29:25 ‘Akoz papa zansèt nou yo te abandone Mwen,’ deklare SENYÈ a: ‘pou te swiv lòt dye yo, pou te sèvi yo e te pwostène devan yo. Konsa yo te abandone Mwen e yo pa t kenbe lalwa Mwen an. 12 Nou tou, te fè mal Jr 7:26plis menm ke papa zansèt nou yo. Paske gade byen, nou chak ap mache selon tèt di a pwòp kè mechan pa nou, san koute Mwen. 13 Akoz sa, Mwen va Det 4:26-27jete nou deyò peyi sa a, antre nan yon peyi ke nou pa t janm konnen, ni nou menm, ni papa zansèt nou yo. La menm, nou va sèvi lòt dye yo lajounen kon lannwit, paske Mwen p ap bannou okenn favè.’
14 “Akoz sa, gade byen, gen jou k ap vini,” deklare SENYÈ a: “lè fraz sila a p ap menm repete ankò: ‘Jan SENYÈ vivan an, ki te mennen, fè fis Israël yo soti nan Egz 20:2peyi Égypte la’, 15 Men: ‘Jan SENYÈ vivan an, ki te mennen fè monte fis Israël yo Sòm 106:47soti nan peyi nò a e soti nan tout peyi kote Li te ekzile yo.’ Paske Mwen va restore yo a pwòp peyi yo, ke Mwen te bay a papa zansèt yo.
16 “Gade byen, Mwen ap voye anpil Am 4:2moun lapèch,” deklare SENYÈ a: “Epi yo va fè lapèch pou yo. Apre sa a, Mwen va voye anpil moun lachas e yo va fè lachas pou yo nan tout kolin ak nan tout kwen nan gwo wòch yo. 17 Paske zye M sou tout chemen pa yo. Yo pa kache devan figi Mwen, Jr 2:22ni inikite yo pa kache devan zye M. 18 Premyèman, Mwen va rekonpanse doub tout inikite ak peche yo, akoz yo te Nonb 35:33-34fè peyi a pouri nèt. Akoz yo te ranpli eritaj Mwen an ak kadav a zidòl abominab yo, e eritaj Mwen an ak abominasyon pa yo.”
 
19 O SENYÈ, fòs mwen an, sitadèl mwen an
e Na 1:7sekou mwen an nan jou gwo malè a,
vè Ou menm, nasyon yo va vini soti nan dènye pwent latè.
Yo va di:
“Papa zansèt nou yo pa t gen okenn eritaj sof ke manti
sa ki pouriyen, san enpòtans e san benefis.”
20 Èske lòm dwe fè dye pou kont li,
malgre Sòm 115:4-8se pa dye yo ye?
21 “Akoz sa, gade byen, Mwen va fè yo konnen,
fwa sa a, Mwen va Sòm 9:16fè yo konnen pouvwa M, ak pwisans Mwen.
Konsa, yo va konnen ke non Mwen se SENYÈ a.”

16:3 Jr 15:8

16:4 Jr 15:2

16:5 Éz 24:16-23

16:6 Det 14:1

16:7 Det 14:1

16:8 Ekl 7:2-4

16:9 Jr 7:34

16:10 Det 29:24

16:11 Det 29:25

16:12 Jr 7:26

16:13 Det 4:26-27

16:14 Egz 20:2

16:15 Sòm 106:47

16:16 Am 4:2

16:17 Jr 2:22

16:18 Nonb 35:33-34

16:19 Na 1:7

16:20 Sòm 115:4-8

16:21 Sòm 9:16