NAHUM
1
Pwofesi pou Ninive. Liv vizyon a Nahum nan, Elkochit la. Yon Dye Egz 20:5; Det 32:35,41 jalou k ap fè vanjans se SENYÈ a. SENYÈ a plen chalè kòlè ak vanjans. SENYÈ a ap pran vanjans Li sou lènmi Li yo e se sou lènmi Li yo, li konsève chalè kòlè Li. SENYÈ a Egz 34:6,7 lan nan kòlè e Li plen pwisans; ni pou okenn rezon, SENYÈ a p ap kite koupab la san pinisyon. Mwayen Li se nan toubiyon ak tanpèt e nwaj yo se pousyè anba pye Li. Li Jos 3:15,16; És 33:9 Repwoche lanmè a e fè l vin sèch; li fè larivyè yo vin sèch. Basan ak Carmel seche; flè a Liban yo vin fennen. Mòn yo Egz 19:18; És 24:1,20 tranble akoz Li e kolin yo vin fann nèt. Anverite, latè boulvèse pa prezans Li, lemonn ak tout sa ki rete ladann. Se kilès ki ka kanpe devan gwo kòlè Li? Kilès ki ka sipòte És 13:13chalè kòlè Li? Se tankou dife És 66:15 kòlè Li vide; pa Li menm, wòch yo kraze an mòso. SENYÈ a Sòm 25:8 bon; se yon sitadèl nan jou malè; epi Li konnen sila ki pran refij nan li yo. Men tankou yon És 28:2,17 inondasyon ki debòde nèt, li va fè fen a espas Ninive a nèt, e kouri dèyè lènmi Li yo jis rive nan fènwa. Nenpòt panse nou konn Sòm 2:1fè kont SENYÈ a, li va mete fen a sa És 28:22 nèt. Gwo twoub sa a p ap parèt de fwa. 10 Kon bwa pikan mele mare, kon sila ki sou ak bwason yo, yo va És 5:24 vin konsonmen nèt kon pay ki fennen nèt. 11 Nan ou, te sòti yon moun ki te És 10:7-11 fè move konplo kont SENYÈ a, yon Éz 11:2 konseye mechan.
12 Konsa pale SENYÈ a: “Byenke yo plen fòs e yo gen anpil moun; malgre sa, yo va És 10:16-19,33,34vin koupe retire e disparèt. Byenke Mwen te aflije ou, Mwen p ap aflije ou Lam 3:31,32 ankò. 13 Pou sa, Koulye a, Mwen va És 9:4 kraze retire jouk li ki mare sou ou a, e mwen va eklate chèn ou yo.”
14 SENYÈ a fin pase lòd konsènan ou menm: “Non pèp ou a Job 18:17; Éz 32:22 p ap konsève ankò. Mwen va koupe retire zidòl ak imaj soti lakay dye ou yo. M ap prepare yon kote antèman pou ou; paske ou vin abominab.”
15 Gade byen És 40:9 sou mòn yo, se pye a li ki pote bòn nouvèl, ki anonse lapè yo! Fè fèt nou, O Juda! Akonpli ve nou yo. Paske sa p ap janm rive ankò pou mechan an vin pase nan mitan nou; li fin koupe retire nèt.

1:2 Egz 20:5; Det 32:35,41

1:3 Egz 34:6,7

1:4 Jos 3:15,16; És 33:9

1:5 Egz 19:18; És 24:1,20

1:6 És 13:13

1:6 És 66:15

1:7 Sòm 25:8

1:8 És 28:2,17

1:9 Sòm 2:1

1:9 És 28:22

1:10 És 5:24

1:11 És 10:7-11

1:11 Éz 11:2

1:12 És 10:16-19,33,34

1:12 Lam 3:31,32

1:13 És 9:4

1:14 Job 18:17; Éz 32:22

1:15 És 40:9