33
Malè a ou menm, O ou ki detwi lòt pandan ou pa t detwi;
epi sila ki fè trèt pandan lòt moun pa t aji an trèt avè w.
Depi ou fin detwi, ou osi va vin detwi nèt.
Depi ou fin fè trèt, lòt moun va Jr 25:12-14 fè trèt kont ou.
 
O SENYÈ, És 30:18-19fè nou gras. Nou t ap tann Ou.
Sèvi kon fòs pa nou chak maten,
delivrans pa nou nan tan gwo twoub.
Lè bri zen an vin leve, És 17:13pèp yo sove ale.
Lè Ou fè leve Ou menm, nasyon yo gaye.
Piyaj pa W va ranmase tankou cheni ranmase.
Tankou krikèt volan konn vòltije, se konsa y ap vòltije sou li.
SENYÈ a leve wo, paske se anwo ke Li rete.
Li te És 1:26ranpli Sion ak jistis ak ladwati.
Se Li k ap fè tan pa nou estab, És 45:17richès a delivrans, sajès ak konesans.
Lakrent SENYÈ a se trezò ou.
 
Gade byen, mesye pwisan pa yo, kriye nan lari,
II Wa 18:18-37 anbasadè lapè yo kriye fò.
Gran chemen yo rete vid.
És 35:8Moun ki vwayaje yo sispann.
Li te kase akò a.
Li te meprize vil yo.
Li pa respekte pèsòn.
És 3:26Peyi a kriye ak doulè, ak kè fennen.
Liban vin wont e tanme disparèt.
Saron vin tankou yon dezè e Basan ak Carmel pèdi tout fèyaj.
10 “Koulye a, Sòm 12:5Mwen va leve”, SENYÈ a di:
“Koulye a Mwen va egzalte.
Koulye a Mwen va leve wo.
11 Nou te ansent pay, e nou va akouche pay.
És 1:31 Souf Mwen va manje nou tankou dife.
12 Pèp yo va brile kon lacho,
II Sam 23:6-7 tankou pikan koupe ki fin brile nan dife a.”
 
13 “Nou menm ki lwen yo, Sòm 48:10 koute sa ke M te fè a;
epi nou menm ki toupre, rekonèt pwisans Mwen.”
14  És 1:28Pechè Sion yo vin sezi ak laperèz;
tranbleman fin sezi enkwayan yo.
Se kilès pami nou ki ka viv ak yon dife ki manje tout bagay?
“Se kilès nan nou ki ka viv ak dife k ap brile tou tan an?”
15 Sila ki mache nan ladwati a e ki pale ak kè sensè a?
Sila ki refize benefis lajan ki sòti nan enjistis la,
e ki souke men l pou sa ki vèse anba tab pa rete nan yo;
sila ki bouche zòrèy li pou l pa menm tande afè vèse san,
e ki Sòm 119:37 fèmen zye l pou l pa gade mal.
16 Li va demere nan wotè yo;
És 25:4pwotèj pa li va nan wòch solid ke lènmi yo pa ka pwoche.
Pen li va vèse bay li, e dlo li va asire.
 
17 Zye nou va wè Wa a nan tout bèlte Li.
Yo va wè És 26:15 yon peyi ki byen lwen.
18 Kè ou va medite sou gwo laperèz la.
“Kote sila ki te konte a?
Kote sila ki te peze a?
Kote sila ki te konte fò yo?”
19 Ou p ap ankò wè yon pèp fewòs,
yon pèp ak Det 28:49-50langaj dwòl ke ou pa konprann,
a lang bege ke pèsòn pa konprann.
20 Gade sou Sion, gran vil a gwo fèt dezinye yo.
Zye ou va wè Jérusalem, yon abitasyon san twoub,
yon És 54:2 tant ki p ap bezwen pliye.
Pikèt li p ap janm rache,
ni kòd li yo p ap chire.
21 Men la, SENYÈ va avèk nou nan majeste,
yon És 41:18kote ak rivyè ak gwo kanal,
sou sila gwo kannòt ak anpil zaviwon p ap janm pase,
ni gwo bato p ap janm pase la.
22 Paske SENYÈ a se És 2:4jij nou.
Se SENYÈ a ki bay lwa nou yo.
Se SENYÈ a ki wa nou.
Se Li menm ki va sove nou.
 
23 Kòd vwal nou yo vin lach.
Yo p at ka soutini baz ma bato a byen,
ni kenbe vwal la gran ouvri.
Alò, piyaj la a gwo boutin nan te divize.
II Wa 7:8Sila ki bwate a te pran piyaj la.
 
24 Pèp peyi a pa p di: “Mwen malad”.
Moun ki rete la yo va padone pou inikite yo.

33:1 Jr 25:12-14

33:2 És 30:18-19

33:3 És 17:13

33:5 És 1:26

33:6 És 45:17

33:7 II Wa 18:18-37

33:8 És 35:8

33:9 És 3:26

33:10 Sòm 12:5

33:11 És 1:31

33:12 II Sam 23:6-7

33:13 Sòm 48:10

33:14 És 1:28

33:15 Sòm 119:37

33:16 És 25:4

33:17 És 26:15

33:19 Det 28:49-50

33:20 És 54:2

33:21 És 41:18

33:22 És 2:4

33:23 II Wa 7:8