25
O SENYÈ, Ou se Bondye mwen; mwen va leve Ou byen wo, Mwen va bay remèsiman a non Ou; paske Ou te fè gwo mèvèy; Ef 1:11 plan yo fòme depi lontan, avèk tout fidelite e verite. Paske Ou te fè yon gran vil vin tounen yon gwo pil wòch, yon vil byen fòtifye vin detwi nèt; yon És 13:22 palè pou etranje yo vin pa yon vil ankò, li p ap janm rebati. Akoz sa, yon pèp byen fò va bay Ou glwa; És 13:11gran vil a nasyon ki mechan yo va adore Ou. Ou te toujou yon abri pou sila ki san sekou yo; yon defans pou malere nan gwo twoub la, yon pwotèj kont tanpèt, lonbraj kont chalè; paske souf a És 29:5-20mechan yo se tankou gwo tanpèt lapli kont yon miray. Tankou chalè nan gwo sechrès, Ou fè bese Jr 51:54-56zen a etranje yo; tankou chalè toupre lonbraj a yon nwaj, chanson a malveyan an vin sispann.
SENYÈ dèzame yo va prepare yon gwo bankè pou És 2:2-4tout pèp sou mòn sa a; yon bankè diven rasi, mòso chwazi ak mwèl zo, diven byen rafine. Sou mòn sa a, Li va vale nèt II Kor 3:15-16kouvèti pwotèj ki sou tout pèp yo, menm vwal ki tann sou tout nasyon yo. Li va Os 13:14vale lanmò jis pou tout tan, Senyè BONDYE a va siye tout dlo nan zye a tout moun e li va retire repwòch a pèp Li a sou tout latè. Paske SENYÈ a te pale.
Epi li va pale nan jou sa a, “Gade byen, És 35:2sa se Bondye nou an, Sila nou te tann pou L te ka sove nou an. Sa se SENYÈ a, Sila nou t ap tann nan; annou rejwi e fè kè kontan nan sali Li a.” 10 Paske men SENYÈ a va rete sou mòn sa a.
Epi És 16:14Moab va foule anba pye li tankou pay fin foule nan dlo a yon pil fimye. 11 Epi l ap ouvri men l byen gran nan mitan li kon yon moun k ap naje ta lonje men l yo pou naje; men SENYÈ a va Job 40:11desann ògèy li ansanm ak manèv koken a men li yo. 12 Ranfòsman fò ki És 15:1pa kab menm ataque yo, li va ranvèse yo, bese yo e jete yo atè, jis rive nan pousyè.

25:1 Ef 1:11

25:2 És 13:22

25:3 És 13:11

25:4 És 29:5-20

25:5 Jr 51:54-56

25:6 És 2:2-4

25:7 II Kor 3:15-16

25:8 Os 13:14

25:9 És 35:2

25:10 És 16:14

25:11 Job 40:11

25:12 És 15:1