25
O SENYÈ, Ou se Bondye mwen. Mwen va leve Ou byen wo! Mwen va bay remèsiman a non Ou, paske Ou te fè gwo mèvèy; Ef 1:11 plan yo ki te fòme depi lontan, avèk tout fidelite ak verite. Paske Ou te fè yon gran vil vin tounen yon gwo pil wòch, yon vil byen fòtifye vin detwi nèt. Yon És 13:22 palè pou etranje yo pa yon vil ankò; li p ap janm rebati. Akoz sa, yon pèp byen fò va bay Ou glwa. És 13:11Gran vil a nasyon ki mechan yo va fè Ou omaj . Ou te toujou yon abri pou sila ki san sekou yo; yon defans pou malere nan gwo twoub la, yon pwotèj kont tanpèt, lonbraj kont chalè. Paske souf a És 29:5-20mechan yo se tankou gwo tanpèt lapli kont yon miray. Tankou chalè nan gwo sechrès, Ou fè bese Jr 51:54-56zen a etranje yo; tankou chalè toupre lonbraj a yon nwaj, chanson a malveyan an vin bese ba.
SENYÈ dèzame yo va prepare yon gwo bankè pou És 2:2-4tout pèp sou mòn sa a; yon bankè diven rasi, mòso chwazi ak mwèl zo, diven byen rafine. Sou mòn sa a, Li va vale nèt II Kor 3:15-16kouvèti pwotèj ki sou tout pèp yo, menm vwal la ki tann sou tout nasyon yo. Li te Os 13:14vale lanmò jis pou tout tan! Senyè BONDYE a va siye tout dlo nan zye a tout moun e li va retire repwòch a pèp Li a sou tout latè. Paske SENYÈ a te pale.
Konsa, li va pale nan jou sa a, “Gade byen, És 35:2sa se Bondye nou an! Sila nou te tann pou L te ka sove nou an! Sa se SENYÈ a! Sila nou t ap tann nan! Annou rejwi e fè kè kontan nan sali Li a!” 10 Paske men SENYÈ a va rete sou mòn sa a.
Epi És 16:14Moab va foule kote li ye, tankou pay fin foule nan dlo a yon pil fimye. 11 L ap ouvri men l byen gran nan mitan li kon yon moun k ap naje ta lonje men l yo pou naje; men SENYÈ a va Job 40:11desann ògèy li ansanm ak manèv koken a men li yo. 12 L ap desann ranfòsman fò ki És 15:1pa t ka menm pwoche la, li va anile yo, bese yo e jete yo atè, jis rive nan pousyè.

25:1 Ef 1:11

25:2 És 13:22

25:3 És 13:11

25:4 És 29:5-20

25:5 Jr 51:54-56

25:6 És 2:2-4

25:7 II Kor 3:15-16

25:8 Os 13:14

25:9 És 35:2

25:10 És 16:14

25:11 Job 40:11

25:12 És 15:1