EFEZYEN YO
1
Paul II Kor 1:1yon apot Jésus Kri pa volonte a Bondye, a sen ki an Éphèse yo Kol 1:2ki fidèl nan Jésus Kri: Wo 1:7Lagras pou nou ak lapè ki soti nan Bondye, Papa nou, ak Senyè a, Jésus Kri. Beni se Bondye, Papa Senyè nou an Jésus Kri, ki te beni nou avèk tout benediksyon Lespri a Ép1:20nan lye selès an Kris yo. Jis jan Ef 2:10Li te chwazi nou nan Li, menm avan fondasyon mond lan, pou nou ta kapab sen e san fot devan Li. Nan lanmou Li, li te Wo 8:29chwazi nou oparavan pou adopsyon kòm fis Li, atravè Jésus Kri, selon dous entansyon a volonte Li. Ef 1:12,14Pou lwanj a glwa a gras Li a, ke Li te bannou ak liberalite nan Mt 3:17Li menm Ki Byeneme a. Kol 1:14Nan Li nou gen redanmsyon pa san Li, padon pou transgresyon nou yo selon richès a gras Li, ke Li te vide sou nou. Nan tout sajès ak konesans, li te Wo 11:25fè nou konnen mistè a volonte Li, selon dous entansyon Li; sa ke li te deja planifye nan Li menm nan, 10 avèk yon plan pou fè sa dewoule Mc 1:15lè tan an fin akonpli, pou Kol 1:16, 20reyini tout bagay nan Kris la, bagay nan syèl yo ak bagay sou latè yo. Nan Li menm 11 nou vin genyen yon eritaj osi, ki te chwazi oparavan Wo 8:28selon plan pa L. Ki fè tout bagay mache Wo 9:11selon konsèy volonte pa Li 12 afenke nou menm ki te premye espere nan Ef 1:6, 14Kris la, ta kapab sèvi kòm lwanj a glwa Li. 13 Nan Li menm, nou tout osi, aprè nou tande mesaj Verite a, Levanjil Sali a; akoz nou menm tou te kwè, nou te Ef 4:30sele nan Li menm avèk Trav 2:33Lespri Sen a pwomès la, 14 ki II Kor 1:22bay a nou menm kòm yon pwomès eritaj nou an, avèk plan redanmsyon a sila ki vrèman pou Bondye yo, pou lwanj a glwa Li. 15 Pou rezon sa a, mwen menm tou I Kol 1:4lè mwen te tande de lafwa nan Senyè a Jésus Kri nou an, ki egziste pami nou ak lanmou nou pou tout sen yo, 16 m Wo 1:8pa janm sispann bay remèsiman pou nou menm, pandan m ap nonmen non nou nan lapriyè 17 pou Jn 20:17Bondye a Senyè nou an Jésus Kri, Papa laglwa a, kapab bannou yon lespri sajès ak revelasyon nan konesans a Li menm. 18 M priye pou II Kor 4:6zye a kè nou kapab klere, pou nou kapab konnen kisa ki esperans apèl Li a, ak sa ki richès laglwa eritaj Li a pami sen yo. 19 Epi sa ki se grandè san parèy a pouvwa Li anvè nou menm ki kwè yo. Ef 3:7Sa yo ki an akò avèk travay fòs pouvwa Li a. 20 Sa ke Li te fè rive an Kris la lè Li te leve li Trav 2:24soti nan lanmò a pou te fè L chita sou bò dwat Li nan lye selès yo 21 pi wo anpil pase Mt 28:18tout gouvènans yo, tout otorite, tout pouvwa, tout wayòm, ak tout non ki nonmen, non sèlman nan tan sila a, men nan tan k ap vini an. 22 Epi Li te Sòm 8:6mete tout bagay an soumisyon anba pye Li, e te bay Li kòm tèt sou tout bagay a legliz yo 23 ki se I Kor 12:27kò Li, yon prezantasyon konplè de Li menm ki konplete tout bagay toupatou.

1:1 II Kor 1:1

1:1 Kol 1:2

1:2 Wo 1:7

1:3 Ép1:20

1:4 Ef 2:10

1:5 Wo 8:29

1:6 Ef 1:12,14

1:6 Mt 3:17

1:7 Kol 1:14

1:9 Wo 11:25

1:10 Mc 1:15

1:10 Kol 1:16, 20

1:11 Wo 8:28

1:11 Wo 9:11

1:12 Ef 1:6, 14

1:13 Ef 4:30

1:13 Trav 2:33

1:14 II Kor 1:22

1:15 I Kol 1:4

1:16 Wo 1:8

1:17 Jn 20:17

1:18 II Kor 4:6

1:19 Ef 3:7

1:20 Trav 2:24

1:21 Mt 28:18

1:22 Sòm 8:6

1:23 I Kor 12:27