2
Lev 23:15jou Pannkòt la te rive, yo tout te ansanm nan yon sèl plas. Sibitman, te sòti nan syèl la yon bwi tankou yon van vyolan k ap kouri, e li te ranpli Trav 4:31tout kay kote yo te chita a. Epi te parèt a yo menm, lang tankou dife, ki t ap gaye pou kont yo, e te vin poze sou yo chak. Yo tout te vin Trav 4:8,31ranpli avèk Lespri Sen an, e yo te kòmanse I Kwo 12:1pale avèk lòt lang jan Lespri a t ap bay yo kapasite eksprime.
Alò, te gen Jwif ki t ap viv Jérusalem; Luc 2:25lèzòm fidèl jwif ki te sòti nan tout nasyon anba syèl la. Epi lè Trav 2:2bwi a te fèt, foul la te reyini ansanm, e te sezi, paske yo tout t ap tande yo pale nan pwòp lang pa yo.
Yo te etone, yo te sezi e te di: “Alò, èske tout moun sa yo k ap pale la yo pa Mat 26:73Galileyen? E kijan ke nou tout tande yo nan pwòp lang natal pa nou? Patyen yo, Mèd yo, Elamit yo, moun Mésopotamie yo, Judée ak Cappadoce yo Trav 18:2Pont ak Trav 6:9Asie yo 10 Phrygie ak Pamphylie yo, Égypte ak teritwa Libye yo vwazen ak Cyrène, e sila ki t ap vizite Rome yo, Jwif ak pèp payen ki te konvèti a relijyon Jwif yo Mat 23:15 11 Crétois ak Arabe yo! Nou tande yo nan pwòp lang pa nou, k ap pale tout zèv pwisan Bondye yo.”
12 Epi Trav 2:7yo tout te toujou sezi, byen konfonn, e te di youn ak lòt: “Kisa sa vle di?”
13 Men te gen lòt ki t ap moke yo, e t ap di: “Yo plen avèk diven dous”.
14 Men Pierre, ki te kanpe fèm avèk Trav 1:26onz yo, te leve vwa li e te deklare a yo menm: “Moun a Judée yo, ak nou tout ki rete Jérusalem yo, kite sa byen konnen pami nou, e prete atansyon a pawòl mwen. 15 Paske moun sa yo pa sou, tankou nou ta kwè a I Tes 5:7paske se sèlman twazyèm è nan jounen an. 16 Men sa ki te pale pa pwofèt Joël la:
17  Jl 2:28-32‘Epi li va fèt nan dènye jou yo’, Bondye di:
Ke Mwen va vin vide Lespri Mwen sou tout Limanite.
Jenn gason nou yo va pwofetize, e granmoun nou yo va fè rèv
18 Menm sou sèvitè Mwen yo; ni fi, ni gason.
Nan jou sa yo Mwen va vide Lespri Mwen
e yo va pwofetize,
19 Mwen va fè parèt mèvèy anwo nan syèl la,
e sign anba sou latè;
San avèk dife, avèk vapè lafimen.
20 Solèy la va vin nwa, e lalin nan va tounen san,
avan gran jou mèvèy Senyè a vini.
21 E li va rive ke Wo 10:13tout moun
ki rele Non Senyè a va sove.’
22 “Moun Israël yo, koute pawòl sila yo: Trav 3:6Jésus, yon nonm Nazareth, ke Bondye te temwaye devan nou pa mirak, mèvèy, ak sign, ke Bondye te acheve nan Li nan mitan nou, jan nou menm byen konnen an; 23 nonm sila a, livre selon plan ak Luc 22:22avan konesans Bondye, nou te kloue sou yon kwa pa men lèzòm san prensip Bondye yo, e te mete li a lanmò. 24 Men Mat 28:5,6Bondye te fè L leve ankò, e te mete fen a doulè lanmò a, paske se te enposib pou li ta kapab kenbe L.
25 ‘Paske David te di sou Li:
Sòm 16:8-11‘Mwen te toujou wè Senyè a nan prezans mwen;
paske Li sou men dwat mwen, pou m pa janm ebranle”.
26 Donk, kè m te kontan, e lang mwen te bay lwanj.
Anplis de sa, chè mwen va repoze nan espwa;
27 paske Trav 2:31Ou p ap abandone nanm mwen nan sejou mò yo,
ni kite Sen Ou an sibi dekonpoze.
28 Ou fè m konnen chemen lavi yo;
Ou va ranpli m ak kè kontan avèk Prezans Ou.’
29 “Frè m yo, mwen kapab di nou avèk konfyans selon zansèt nou David, ke li te mouri, li te I Wa 2:10antere, e ke tonm li la avèk nou jiska jodi a. 30 Konsa, akoz ke li David te yon pwofèt, e te konnen ke Sòm 132:11Bondye te sèmante a li menm yon pwomès pou fè youn nan desandan li yo chita sou twòn li an 31 Li te gade pi lwen e te pale sou rezirèksyon Kris la Mat 11:23ke ‘Li pa t ni abandone nan sejou mò yo, ni kite chè L dekonpoze.’ 32 Jésus sila Trav 2:24Bondye te fè leve ankò a, de sa, nou tout te temwen.
33 “Konsa, akoz Li te leve wo rive kote Trav 5:31men dwat Bondye, e Trav 1:4te resevwa nan Papa a pwomès Lespri Sen an, li te fè vide sa ke nou wè, ak tande a.
34 “Paske se pa t David ki te monte nan syèl la, men se te li menm ki di:
Sòm 110:1‘SENYÈ a te di a Senyè m nan, chita bò dwat Mwen
35 Jiskaske M fè lènmi ou yo vin yon ti ban pou mete pye ou.’
36 “Donk, kite tout lakay Israël la konnen san dout ke Bondye fè Li ni Luc 2:11Senyè, ni Trav 2:23Kris la —Jésus sila a ke nou te krisifye a.”
37 Alò, lè yo te tande sa, yo te vin santi doulè jis nan kè yo, e te di a Pierre ak lòt apòt yo: “Frè yo Luc 3:10,14,15kisa pou nou ta fè?”
38 Pierre te di yo: Mc 1:15“Repanti e ke chak en de nou vin Trav 8:12,16batize nan non Jésus Kri pou padon a peche nou yo; e nou va resevwa don Lespri Sen an. 39 Paske pwomès la se pou nou, pou pitit nou yo, e pou tout sila ki byen lwen yo, ak tout kantite ke Senyè a, Bondye nou an va rele a Li menm.”
40 Avèk anpil lòt pawòl li te temwaye solanèlman e te kontinye egzòte ak ankouraje yo e te di: “Sove nou de Det 32:5jenerasyon moun mechan sila a!”
41 Alò, sa yo ki te resevwa pawòl li yo te batize; e te vin ogmante nan menm jou a, a anviwon twa mil Trav 3:23nanm. 42 Yo te Trav 1:14toujou dilijan nan swiv enstriksyon apòt yo ak nan amitye fratènèl Luc 24:30nan kase pen, ak lapriyè.
43 Tout moun te kontinye sanse gen lakrent ak gran respè; e anpil Trav 2:22mèvèy ak sign te toujou ap fèt pa apòt yo.
44 Tout sila ki te kwè yo te ansanm, e Trav 4:32,37te mete tout byen yo ansanm: 45 Yo te Mat 19:21vann tè yo ak byen yo, e t ap pataje yo avèk tout moun, selon bezwen a yo chak. 46  Trav 5:42De jou an jou yo t ap kontinye nan tanp lan avèk inite nan panse yo, t ap kase pen de kay an kay, yo te pran repa yo ansanm avèk lajwa ak senserite de kè. 47 Yo t ap bay Bondye lwanj, e te Trav 5:14gen bon relasyon avèk tout moun yo.
Epi Bondye te Trav 2:41ogmante de jou an jou sila ki t ap sove yo.

2:1 Lev 23:15

2:2 Trav 4:31

2:4 Trav 4:8,31

2:4 I Kwo 12:1

2:5 Luc 2:25

2:6 Trav 2:2

2:7 Mat 26:73

2:9 Trav 18:2

2:9 Trav 6:9

2:10 Mat 23:15

2:12 Trav 2:7

2:14 Trav 1:26

2:15 I Tes 5:7

2:17 Jl 2:28-32

2:21 Wo 10:13

2:22 Trav 3:6

2:23 Luc 22:22

2:24 Mat 28:5,6

2:25 Sòm 16:8-11

2:27 Trav 2:31

2:29 I Wa 2:10

2:30 Sòm 132:11

2:31 Mat 11:23

2:32 Trav 2:24

2:33 Trav 5:31

2:33 Trav 1:4

2:34 Sòm 110:1

2:36 Luc 2:11

2:36 Trav 2:23

2:37 Luc 3:10,14,15

2:38 Mc 1:15

2:38 Trav 8:12,16

2:40 Det 32:5

2:41 Trav 3:23

2:42 Trav 1:14

2:42 Luc 24:30

2:43 Trav 2:22

2:44 Trav 4:32,37

2:45 Mat 19:21

2:46 Trav 5:42

2:47 Trav 5:14

2:47 Trav 2:41