5
Alò, konsènan Trav 1:7tan ak epòk yo, frè m yo, nou pa bezwen ekri nou anyen. Paske nou menm, nou konnen trè byen ke I Kor 1:8jou a Senyè a va vini sou nou tankou yon vòlè lannwit. Pandan y ap di “Lapè ak sekirite”, alò II Tes 1:9destriksyon va vini sou yo sibitman, tankou Jn 16:21doulè a yon fanm k ap fè pitit. E yo p ap chape.
Men nou menm, frè m yo, nou pa nan Trav 26:18tenèb, pou jou a ta siprann nou tankou yon vòlè. Paske nou tout se Luc 16:8fis a limyè e fis lajounen an. Nou pa apatyen a lannwit ni a tenèb. Konsa, annou pa Wo 13:11dòmi tankou Ef 2:3lòt yo konn fè a, men annou rete vijilan e rezoli. Paske sila ki dòmi yo, fè dòmi yo a nan lannwit; e sila kap vin sou yo Trav 7:15vin sou lannwit. Men paske nou apatyen a lajounen, annou rete rezoli. Annou fin mete sou nou És 59:17pwotèj lestomak lafwa ak lanmou an, e kòm Ef 6:17kas, lesperans sali a.
Paske Bondye pa t destine nou a I Tes 1:10lakòlè, men pou nou vin II Tes 2:13gen Sali atravè Senyè nou an, Jésus Kri. 10  Wo 14:9Li te mouri pou nou pou kit nou vivan kit nou mouri, nou va viv ansanm avèk Li.
11 Konsa, annou ankouraje youn lòt, e Ef 4:29remonte youn lòt, jis jan n ap fè a.
12 Men nou mande nou, frè m yo, pou nou apresye sila Wo 16:6,12ki travay avèk dilijans pami nou yo, e ki Eb 13:17responsab nou nan Senyè a pou bannou lenstriksyon e korije nou. 13 Fòk nou ba yo gwo estim nan lanmou akoz de travay yo.
Mc 9:50Viv nan lapè avèk youn lòt.
14 Nou egzòte nou anpil, frè m yo, avèti moun san II Tim 3:6,7,11prensip yo, ankouraje És 35:4sila ki manke kouraj yo, ede fèb yo, aji nan pasyans avèk tout moun. 15 Veye pou Wo 12:17pèsòn pa rann youn lòt mal pou mal, men toujou chache sa ki bon pou youn lòt e pou tout moun.
16  Fil 4:4Se pou nou rejwi nou tout tan. 17 Priye san rete. 18 Nan tout bagay Ef 5:20bay remèsiman, paske sa se volonte Bondye pou nou nan Kris Jésus a.
19  Ef 4:30Pa etenn Lespri Sen an. 20 Pa meprize Trav 13:1pawòl pwofetik yo. 21 Men I Kor 14:29byen egzamine tout bagay. Kenbe fèm a sa ki bon an 22 e evite tout kalite mal.
23 Koulye a, ke Bondye lapè a, Li menm, ki sanktifye nou nèt la, e ke Luc 1:46lespri nou, nanm nou ak kò nou kapab konsève nèt II Pi 3:14san repwòch jis nan vini a Senyè nou an, Jésus Kri.
24  I Kor 1:9Fidèl se Sila ki rele nou an, e Li osi va fè l rive konsa.
25 Frè m yo Ef 6:19priye pou nou.
26  Wo 16:16Salye tout frè yo avèk yon bo ki sen. 27 Mwen bay ou lòd nan non Senyè a pou Kol 4:16fè lèt sa a li bay tout frè yo.
28 Ke Wo 16:20lagras Senyè nou an, Jésus Kri avèk nou. Amen.

5:1 Trav 1:7

5:2 I Kor 1:8

5:3 II Tes 1:9

5:3 Jn 16:21

5:4 Trav 26:18

5:5 Luc 16:8

5:6 Wo 13:11

5:6 Ef 2:3

5:7 Trav 7:15

5:8 És 59:17

5:8 Ef 6:17

5:9 I Tes 1:10

5:9 II Tes 2:13

5:10 Wo 14:9

5:11 Ef 4:29

5:12 Wo 16:6,12

5:12 Eb 13:17

5:13 Mc 9:50

5:14 II Tim 3:6,7,11

5:14 És 35:4

5:15 Wo 12:17

5:16 Fil 4:4

5:18 Ef 5:20

5:19 Ef 4:30

5:20 Trav 13:1

5:21 I Kor 14:29

5:23 Luc 1:46

5:23 II Pi 3:14

5:24 I Kor 1:9

5:25 Ef 6:19

5:26 Wo 16:16

5:27 Kol 4:16

5:28 Wo 16:20