TRAVAY APÒT YO (ZÈV APÒT YO)
1
Premye istwa ke m te ekri a, chè Lc 1:3Théophile, sou tout bagay ke Jésus te Lc 3:23kòmanse fè ak enstwi yo, jis rive jou lè Li te monte nan syèl la Mt 28:19apre Li te fin bay lòd selon Lespri Sen an, a apòt ke Li te chwazi yo. A sila yo osi Mt 28:17Li te prezante tèt li vivan apre soufrans Li, e avèk anpil prèv konvenkan, Li te parèt a yo menm pandan karant jou, e te pale avèk yo de bagay ki te konsène wayòm syèl la.
Li te rasanble yo ansanm e te kòmande yo: Lc 24:49“Pa kite Jérusalem, men tann Jn 14, 24, 46sa ke Papa a te pwomèt la; sa ke nou te tande de Mwen menm nan. Paske Jean te batize avèk dlo, men nou va batize avèk Lespri Sen an Trav 2:1-4pa a anpil jou de kounye a.”
Donk, lè yo te reyini ansanm, yo t ap poze Li kesyon, e t ap di: “Senyè Mt 17:11èske se nan lè sa a ke W ap restore Wayòm lan an Israël?”
Li te di yo: “Se pa nou menm ki pou konnen ni lè ni tan ke Mt 24:36Papa a gen tan fikse pa otorite pa L; Men Nou va resevwa pouvwa lè Trav 2:1-4Lespri Sen an vini sou nou; e nou va Lc 24:48temwen Mwen ni nan Jérusalem, ni nan Juda ak Samarie, e jis rive nan dènye ekstremite latè.”
Epi apre Li te di bagay sa yo Lc 24:50, 51Li te vin leve anlè pandan yo t ap gade, yon nyaj te resevwa L, e Li te vin disparèt jiskaske yo pa t wè Li.
10 Epi yo te toujou ap gade byen fikse nan syèl la, pandan Li t ap prale, epi vwala Lc 24:4de mesye ak vètman blan te kanpe akote L; 11 E yo menm osi te di: “Moun Galilée yo, poukisa nou kanpe ap gade nan syèl la? Jésus sila a, ki leve kite nou, pou ale nan syèl la, va Mt 16:27vini menm jan ke nou wè L ale nan syèl la.
12 Alò, yo te Lc 24:52retounen Jérusalem sòti nan mòn yo rele Olivier a, ki toupre Jérusalem, a distans mache yon jou Saba. 13 Lè yo te antre nan vil la, yo te ale nan Mc 14:15chanm anlè kote yo t ap rete a; Mt 10:2-4sa vle di, Pierre Jean, Jacques André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, ki te fis Alphée a, Simon, Zelòt la, ak Judas, fis a Jacques la. 14 Sa yo avèk yon sèl panse yo Trav 2:42t ap toujou pèsevere nan lapriyè, ansanm avèk fanm yo, ak Marie, manman a Jésus, ak frè Li yo.
15 Nan lè sa a, Pierre te kanpe nan mitan Jn 21:33frè yo (yon asanble de anviwon san ven moun ki te la ansanm)e te di: 16 “Frè m yo, Ekriti a te oblije vin akonpli, jan Lespri Sen an te anonse oparavan pa bouch David konsènan Judas Mt 26:47ki te vin yon gid a sila ki te arete Jésus yo. 17 Paske li te konte pami nou, e te resevwa pati pa li, nan Trav 1:25èv sila a.”
18 Alò mesye sila te vin Mt 27:3-10achte yon chan avèk pri mechanste li a; e te tonbe tèt devan; vant li te fann e zantray li te vide sòti. 19 Epi sa te vin byen koni pa tout sila ki te rete Jérusalem yo; pou ke Mt 27:8nan pwòp lang pa yo, yo te rele chan sa a Hakeldama, ki vle di chan san an.
20 Paske sa ekri nan liv Sòm Yo: Sòm 69:25
‘Kite kote li rete a vin devaste;
e pa kite pèsòn rete ladan l';
Sòm 109:8‘Kite yon lòt moun vin pran pozisyon pa li a’. Sòm 109:8
21 Donk, li nesesè ke pami moun ki akonpanye nou tout tan ke Lc 24:3Senyè Jésus te antre sòti pami nou yo, 22 kòmanse nan batèm Jean, jis rive jou ke Li te anlève soti nan mitan nou an; youn nan sila yo ta dwe devni yon temwen avèk nou de rezirèksyon Li.”
23 Konsa yo te mete devan de mesye, Joseph ke yo te rele Barsabbas, ki te anplis rele Justus, ak Trav 1:26Matthias. 24 Yo te priye, e te di: “Ou menm, Senyè Mt 3:16ki konnen kè tout moun, montre nou kilès nan de zòm sa yo Ou chwazi a 25 pou okipe èv Wo 1:5apòt sila a ke Judas te vire kite pou ale nan pwòp plas li a.
26 Epi yo te Lev 16:8fè tiraj osò pou yo, e osò a te tonbe pou Matthias; epi li te ajoute pami onz apòt yo.

1:1 Lc 1:3

1:1 Lc 3:23

1:2 Mt 28:19

1:3 Mt 28:17

1:4 Lc 24:49

1:4 Jn 14, 24, 46

1:5 Trav 2:1-4

1:6 Mt 17:11

1:7 Mt 24:36

1:8 Trav 2:1-4

1:8 Lc 24:48

1:9 Lc 24:50, 51

1:10 Lc 24:4

1:11 Mt 16:27

1:12 Lc 24:52

1:13 Mc 14:15

1:13 Mt 10:2-4

1:14 Trav 2:42

1:15 Jn 21:33

1:16 Mt 26:47

1:17 Trav 1:25

1:18 Mt 27:3-10

1:19 Mt 27:8

1:20 Sòm 69:25

1:20 Sòm 109:8

1:20 Sòm 109:8

1:21 Lc 24:3

1:23 Trav 1:26

1:24 Mt 3:16

1:25 Wo 1:5

1:26 Lev 16:8