110
Yon Sòm David
Mat 22:44SENYÈ a di a Senyè mwen an: “Chita bò kote
men dwat Mwen
Jiskaske Mwen fè ènmi Ou yo vin yon machpye pou Ou.”
SENYÈ a va lonje Sòm 45:6baton wayal Ou a
soti nan Sion e di:
“Se pou ou renye nan mitan ènmi Ou yo”.
Pèp Ou a va sèvi ak bòn volonte
nan jou pouvwa Ou yo.
Yo deplwaye an sentete, soti nan zantray maten,
Jèn Ou yo ap pou Ou kon II Sam 17:12lawouze.
SENYÈ a te sèmante e Li Nonb 23:19p ap chanje lide:
“Ou se yon prèt jis pou tout tan selon lòd
Melchisédek.”
SENYÈ a sou men dwat ou;
Li va Sòm 68:14kraze wa yo nan jou kòlè Li a.
Li va És 2:4jije pami nasyon yo, Li va ranpli yo
ak kadav,
Li va brize tèt a chèf yo nan yon peyi
ki vast.
Li va Jij 7:5-6bwè nan flèv akote chemen an;
konsa, Li va leve tèt Li wo.

110:1 Mat 22:44

110:2 Sòm 45:6

110:3 II Sam 17:12

110:4 Nonb 23:19

110:5 Sòm 68:14

110:6 És 2:4

110:7 Jij 7:5-6