45
Pou direktè koral la; selon Schoshannim nan. Yon Sòm a fis a Koré yo.
Yon Chanson Fèt Maryaj
Kè m debòde avèk yon bèl sijè; se a Wa a ke m
adrese vèsè sila yo;
Lang mwen se plim a yon ekriven
byen prepare.
Ou pi bo pase fis a lòm yo;
Luc 4:22Lagras debòde sou lèv ou;
Pou sa, Bondye te beni ou jis pou tout tan.
Mete nepe Ou sou kwis ou, O Sila Ki Pwisan an,
Nan bèlte Ou avèk majeste Ou!
Epi nan majeste Ou, Ou monte nèt an viktwa,
Pou koz verite avèk So 2:3imilite, avèk ladwati;
Kite men dwat Ou enstwi Ou bagay mèvèy yo.
Flèch Ou yo se filè; tout pèp yo tonbe
anba Ou;
Flèch Ou yo II Sam 18:14 nan kè a lènmi a Wa a.
Twòn Ou, O SENYÈ, se pou tout tan e pou tout tan;
Baton Sòm 98:9 ladwati a se baton wayal a wayòm Ou an.
Ou te renmen ladwati e te rayi mechanste;
Pou sa, Bondye, Bondye pa Ou a te Sòm 2:2onksyone Ou
Avèk lwil lajwa plis ke moun parèy Ou yo.
Tout vètman Ou yo santi tankou lami,
womaren ak sitwonèl;
enstriman a kòd ki sòti nan palè yo
vin fè Ou kontan.
Fi a wa yo vin pami fanm enpòtan Ou yo;
Sou I Wa 2:19men dwat Ou, kanpe
rèn abiye an lò ki sòti Ophir a.
10 Koute byen, O fi, prete atansyon e
panche zòrèy Ou:
Det 21:13Bliye pèp ou a avèk lakay papa ou;
11 Epi wa a va dezire bèlte ou;
Paske li se Senyè ou, Ef 5:33vin bese ba devan Li.
12 Fi a Sòm 87:4Tyr la va vini avèk yon kado; rich pami
pèp yo k ap chache favè ou.
13 Fi a wa a bèl nèt anndan;
Vètman li Egz 39:2-3trese antre sòti avèk lò.
14 Li va So 1:4mennen kote Wa a nan yon zèv bwodri
Vyèj yo, konpanyen li yo, ki swiv li va mennen
bò kote Ou.
15 Yo va mennen fè parèt avèk kè kontan ak
anpil rejwisans;
Nan palè a wa a, yo va antre.
16 Nan plas a papa zansèt ou yo, va gen
fis ou yo;
Ou va fè yo prens sou tout latè.
17 Mwen va fè Mal 1:11non Ou vin sonje nan
tout jenerasyon yo;
Akoz sa, tout pèp yo va bay Ou remèsiman
pou tout tan e pou tout tan.

45:2 Luc 4:22

45:4 So 2:3

45:5 II Sam 18:14

45:6 Sòm 98:9

45:7 Sòm 2:2

45:9 I Wa 2:19

45:10 Det 21:13

45:11 Ef 5:33

45:12 Sòm 87:4

45:13 Egz 39:2-3

45:14 So 1:4

45:17 Mal 1:11