2
Jen 47:29tan pou David mouri an t ap pwoche, li te bay lòd a Salomon. Li te di: Jos 23:14“Mwen prale nan chemen a tout tè a. Pou sa, rete dyanm e montre ke se gason ou ye. Kenbe lòd SENYÈ a, Bondye ou a, pou mache nan tout vwa li yo, pou kenbe règleman Li yo, kòmandman Li yo, òdonans Li yo, avèk temwayaj Li yo, Det 17:18-20selon sa ki ekri nan Lalwa Moïse la, pou ou kapab vin genyen nan tout sa ke ou antreprann ak nenpòt kote ke ou vire. Pou II Sam 7:25SENYÈ a kapab akonpli pawòl ke li te pale konsènan mwen menm nan, lè l te di: ‘Si fis ou yo fè atansyon nan chemen pa yo, pou mache devan M nan verite avèk tout kè yo e avèk tout nanm yo, ou p ap janm manke yon nonm pa ou sou twòn Israël la.’
“Alò, ou konnen tou, sa ke Joab, fis a Tseruja a te fè m, sa ke li te fè a de chèf lame Israël yo, a I Wa 2:32Abner, fis a Ner a ak II Sam 20:10 Amasa, fis a Jéther a, ke li te touye. Anplis li te vèse san lagè nan tan lapè. Epi li te mete san lagè nan sentiwon senti li ak sou sandal nan pye li. Pou sa, aji I Wa 2:9konsa, selon sajès ou e pa kite cheve blanch li desann nan sejou lanmò yo anpè. Men II Sam 19:31-38montre ladousè a fis a Barzillaï yo, Galaadit la, e kite yo pami sila ki manje sou tab ou yo, paske yo te ede mwen lè m te sove ale kite Absalom, frè ou a.
“Veye byen, II Sam 16:5-8genyen avè w II Sam 16:5-8Schimeï, fis a Guéra a, Benjamit a Bachurim nan. Se te li menm ki te fè madichon sou mwen nan jou ke m te ale Mahanaïm nan. Men lè II Sam 19:18-23li te desann bò kote m nan Jourdain an, mwen te sèmante a li menm pa SENYÈ a. Mwen te di: ‘Mwen p ap mete ou a lanmò avèk nepe.’ Konsa, pou sa, pa kite li sòti san pini. I Wa 2:6Paske ou se yon nonm saj. Ou va konnen sa ke ou ta dwe fè a li menm, epi ou va fè tèt cheve blanch li an desann nan sejou lanmò nan san.”
10 Konsa, Trav 2:29David te dòmi avèk zansèt li yo e li te antere nan lavil David la. 11  II Sam 5:4-5Jou ke David te renye sou Israël yo te karant ane. Sèt ane, li te renye Hébron e trann-twa ane, li te renye Jérusalem. 12 Epi I Kwo 29:23Salomon te chita sou twòn David la, papa li e wayòm li an te etabli byen solid.
13 Alò Adonija, fis a Haggith la, te vini a Bath-Schéba, manman a Salomon. Bath-Schéba te mande: I Sam 16:4“Èske ou vini anpè?”
Adonija te di, “Anpè.” 14 Epi li te di: “Mwen gen yon bagay pou mande ou.”
Bath-Schéba te di: “Pale.”
15 Konsa li te di: “Ou konnen ke II Sam 3:3-4wayòm nan te pou mwen e ke tout Israël te sipoze ke se mwen ki t ap wa. Sepandan, wayòm nan te chavire e li te vin devni pou frè m, paske depi nan SENYÈ a, se te pou li. 16 Alò, se yon sèl bagay ke m ta mande a ou menm; pa refize mwen.”
Epi li te di li: “Pale.”
17 Alò, li te di: “Souple, pale avèk Salomon, wa a, paske li p ap refize ou, pou li kapab ban mwen I Wa 1:3-4Abischag, Sinamit la, kòm madanm.”
18 Bath-Schéba te di li: “Trè byen; mwen va pale avèk wa a pou ou.”
19 Konsa, Bath-Schéba te ale kote Wa Salomon pou pale avèk li pou Adonija. Epi wa a te leve pou rankontre li. Li te bese devan l, e te chita sou twòn li an. Li te I Wa 15:1-3fè yo ranje yon twòn pou manman a wa a, e Sòm 45:9li te chita bò kote men dwat li. 20 Alò, li te di: “Mwen ap fè yon sèl ti demann a ou menm; I Wa 2:16pa refize mwen.”
Epi wa a te di a li: “Mande manman m, paske mwen p ap refize ou.”
21 Konsa, li te di: I Wa 1:3-4“Kite Abischag Sinamit lan, vin bay a Adonija, frè ou a, kòm madanm.”
22 Wa Salomon te reponn li, e te di a manman li: “Epi poukisa w ap mande Abischag, Sinamit lan pou Adonija? II Sam 12:8Mande wayòm nan pou li tou—paske li se pi gran frè m— menm pou li, pou I Wa 1:7Abiathar, prèt la ak pou Joab, fis a Tseruja a!” 23 Salomon te sèmante pa SENYÈ a e te di: “Ke Bondye kapab fè m sa e menm plis, si Adonija Rt 1:17pa gen tan pale pawòl sa a kont pwòp vi pa li. 24 Koulye a, pou sa, jan SENYÈ a viv la, ki te etabli mwen, e ki te fè m chita sou twòn a David, papa m nan, II Sam 7:11-13ki te fè pou mwen yon kay, jan Li te pwomèt mwen an, anverite Adonija ap mete a lanmò jodi a.”
25 Konsa, Salomon te II Sam 8:18voye Benaja, fis a Jehojada a kote li. Li te tonbe sou li e li te mouri. 26 Epi a Abiathar, prèt la, wa a te di: “Ale nan Anathoth, pwòp chan pa ou a. Paske ou merite mouri, men mwen p ap mete ou a lanmò nan moman sa a, pwiske ou te pote lach la devan papa m, David, epi akoz ou te aflije avèk tout sa ke papa m te aflije yo.” 27 Konsa, Salomon te revoke Abiathar kòm prèt SENYÈ a, pou akonpli I Sam 2:27-36 pawòl SENYÈ a te pale konsènan lakay Éli nan Silo.
28 Alò, nouvèl la te vini a Joab, I Wa 1:7paske Joab te swiv Adonija, malgre li pa t swiv Absalom. Konsa, Joab te sove rive nan tant SENYÈ a e li te sezi kòn lotèl yo. 29 Li te pale a Wa Salomon ke Joab te sove ale nan tant SENYÈ a; epi men vwala, li akote lotèl la. Alò, Salomon te voye Benaja, fis a Jehojada a. Li te di: Egz 21:14“Ale, tonbe sou li.”
30 Konsa, Benaja te rive nan tant SENYÈ a. Li te di li: “Konsa wa a te di: ‘Sòti deyò.’ ”
Men li te di: “Non, paske mwen va mouri isit la.”
Benaja te pote bay wa a yon pawòl ankò, e li te di: “Konsa Joab te pale e konsa li te reponn mwen.”
31 Wa a te di li: Egz 21:14“Fè sa ke li te pale a. Tonbe sou li, e antere li, pou ou kapab fè sòti sou mwen ak sou lakay papa m san ke Joab te vèse san koz la. 32 SENYÈ a va fè san li retounen sou pwòp tèt li, akoz li te tonbe sou de mesye ki te pi dwat e pi bon ke li menm yo. Li te touye yo avèk nepe, pandan papa m, David pa t konnen: II Sam 3:27Abner, fis a Ner a, chèf lame Israël la ak Amasa, fis a Jéther a, chèf lame a Juda. 33 Konsa, san yo va retounen sou tèt Joab avèk tèt desandan li yo pou tout tan. Men a David avèk desandan li yo, lakay li ak twòn li an, pou kapab gen lapè soti nan SENYÈ a pou tout tan.”
34 Epi I Wa 2:25Benaja, fis a Jehojada a te monte tonbe sou Joab pou te mete li a lanmò. Li te antere bò lakay li a nan dezè a. 35  I Wa 4:4Wa a te chwazi Benaja, fis a Jehojada a sou lame a nan plas li e wa a te chwazi Tsadok kòm prèt nan plas Abiathar.
36 Alò wa a te voye chache II Sam 16:5Schimeï e te di li: “Bati pou ou menm yon kay Jérusalem, e rete la. Pa deplase sòti la pou ale nan okenn lòt plas. 37 Paske nan jou ke ou sòti II Sam 15:23travèse dlo Cédron an, ou mèt konnen byensi ke anverite, ou va mouri. San ou va sou pwòp tèt pa ou.”
38 Alò, Schimeï te di a wa a: “Pawòl la bon. Jan mèt mwen an, wa a te pale a, se konsa sèvitè ou va fè.” Konsa, Schimeï te viv Jérusalem pandan anpil jou.
39 Men li te vin rive nan fen twazan yo, ke de sèvitè a Schimeï yo te chape rive jwenn I Sam 27:2 Akisch, fis a Maaca a, wa Gath la. Epi yo te di Schimeï “Gade byen, sèvitè ou yo se nan Gath”.
40 Epi Schimeï te leve sele bourik li e li te ale Gath kote Akisch pou chache jwenn sèvitè li yo. Epi Schimeï te ale mennen sèvitè li yo retounen soti Gath. 41 Sa te pale a Salomon ke Schimeï te kite Jérusalem pou ale Gath e li te retounen.
42 Pou sa, wa a te voye rele Schimeï e te di li: “Èske mwen pa t fè ou sèmante pa SENYÈ a, e avèti ou solanèlman pou di ou ke: ‘Ou va konnen byensi nan jou ke ou sòti, ale nenpòt kote ke ou va, anverite, mouri’? Epi ou te di mwen: ‘Pawòl ke mwen tande a bon.’ 43 Poukisa konsa ou pa t swiv sèman bay SENYÈ a ak lòd ke m te mete sou ou a?” 44 Wa a te osi di a Schimeï: II Sam 16:5-13“Ou konnen tout mal ke ou rekonèt nan kè ou, ke ou te fè a papa m, David. Akoz sa, SENYÈ a va remèt mal sa a sou pwòp tèt pa ou. 45 Men Wa Salomon va beni e II Sam 7:13twòn David la va vin etabli devan SENYÈ a pou tout tan.” 46  I Wa 2:25-34Epi wa a te kòmande Benaja, fis a Jehojada a. Li te sòti deyò e li te tonbe sou li e li te mouri. Se konsa wayòm nan te etabli nan men a Salomon.

2:1 Jen 47:29

2:2 Jos 23:14

2:3 Det 17:18-20

2:4 II Sam 7:25

2:5 I Wa 2:32

2:5 II Sam 20:10

2:6 I Wa 2:9

2:7 II Sam 19:31-38

2:8 II Sam 16:5-8

2:8 II Sam 16:5-8

2:8 II Sam 19:18-23

2:9 I Wa 2:6

2:10 Trav 2:29

2:11 II Sam 5:4-5

2:12 I Kwo 29:23

2:13 I Sam 16:4

2:15 II Sam 3:3-4

2:17 I Wa 1:3-4

2:19 I Wa 15:1-3

2:19 Sòm 45:9

2:20 I Wa 2:16

2:21 I Wa 1:3-4

2:22 II Sam 12:8

2:22 I Wa 1:7

2:23 Rt 1:17

2:24 II Sam 7:11-13

2:25 II Sam 8:18

2:27 I Sam 2:27-36

2:28 I Wa 1:7

2:29 Egz 21:14

2:31 Egz 21:14

2:32 II Sam 3:27

2:34 I Wa 2:25

2:35 I Wa 4:4

2:36 II Sam 16:5

2:37 II Sam 15:23

2:39 I Sam 27:2

2:44 II Sam 16:5-13

2:45 II Sam 7:13

2:46 I Wa 2:25-34