16
Alò, lè David te fin depase krèt la, vwala, II Sam 9:2-13 Tsiba, sèvitè a Méphiboscheth la te rankontre li I Sam 25:18avèk yon pè bourik avèk makout. Sou yo, te gen de-san pen, yon santèn grap rezen, yon santèn fwi gran sezon ak yon veso diven. Wa a te di a Tsiba: “Poukisa ou genyen sila yo?”
Epi Tsiba te di: Jij 10:4 “Bourik yo se pou manm lakay wa yo monte, pen avèk fwi gran sezon an se pou jennonm yo manje e diven an se pou nenpòt moun ki fin pèdi fòs nan dezè a kab bwè.”
Alò, wa a te di: “Epi kote II Sam 9:9-10 fis a mèt ou a?”
Epi Tsiba te di a wa a: “Men vwala, li rete Jérusalem paske li te di: ‘Jodi a, lakay Israël la va restore wayòm papa m nan a mwen menm.’ ”
Konsa, wa a te di a Tsiba: “Men vwala, tout sa ki apatyen a Méphiboscheth se pou ou.”
Epi Tsiba te di: “Mwen vin bese devan ou nèt; kite mwen twouve gras nan zye ou, O mèt mwen, wa a!”
Lè Wa David te rive Bachurim, gade byen, te sòti depi la yon mesye ki sòti nan fanmi Saül II Sam 19:16-23 ki te rele Schimeï, fis a Guéra a. Li te parèt ak pawòl madichon san rete pandan li t ap pwoche. Li te jete wòch sou David, sou tout sèvitè a Wa David yo e tout mesye gran kouraj yo te sou men dwat li ak sou men goch li. Konsa, Schimeï te di pandan li t ap voye madichon yo: “Sòti la, sòti la, II Sam 12:9 moun ki vèse san, sanzave! II Sam 21:1-9 SENYÈ a gen tan mete sou ou tout san koule lakay Saül, nan plas kote ou te renye a! SENYÈ a te lage wayòm nan nan men fis ou, Absalom. Epi gade, ou pran nan pwòp mechanste ou, paske ou se yon nonm ki vèse san!”
Alò, Abischai, fis a Tseruja a te di a wa a: “Poukisa II Sam 9:8chen mouri sa a ta dwe Egz 22:28modi mèt mwen an, wa a? Kite mwen janbe ale koupe tèt li.” 10 Men wa a te di: “Kisa mwen gen avè w, O fis a Tseruja? Si li bay madichon, e si SENYÈ a te di li ‘Modi David’, alò, Wo 9:20se kilès k ap di: ‘Poukisa ou te fè sa?’ ”
11 Alò, David te di a Abischaï e a tout sèvitè li yo: “Gade, II Sam 12:11 fis mwen ki te sòti nan mwen an koulye a ap chache lavi m. Konbyen anplis pou Benjamit sila a? Kite li e kite li bay madichon, paske SENYÈ a te pale li. 12 Petèt SENYÈ a va gade afliksyon mwen e Det 23:5 remete m bon olye madichon pa sila a nan jou sa a.” 13 Konsa, David avèk mesye pa li yo te fè wout yo. Epi Schimeï te mache akote pant mòn nan vizavi de yo menm. Pandan li t ap prale, li te modi, li te jete wòch, e li te jete pousyè bò kote li. 14 Wa a avèk tout moun ki te avèk li yo te rive byen fatige, e yo te vin rafrechi la.
15 Alò, Absalom avèk tout pèp la, mesye Israël yo te antre Jérusalem e Achitophel avèk li. 16 Konsa, li te vin rive lè II Sam 15:37 Huschaï, Akyen an, zanmi a David la te rive kote Absalom, ke Huschaï te di: “Viv wa a! Viv wa a!”
17 Absalom te di Huschaï: “Èske sa se fidelite ou pou zanmi ou? II Sam 19:25 Poukisa ou pa t ale avèk zanmi ou an?”
18 Epi Huschaï te di a Absalom: “Non, paske sila ke SENYÈ a, pèp sa a e tout mesye Israël yo te chwazi a, se pou li menm, mwen va ye, e avèk li menm, mwen va rete. 19 Anplis de sa, II Sam 15:34 se kilès pou m ta sèvi? Se pa nan prezans a fis li a? Jis jan ke m te sèvi nan prezans papa ou a, konsa mwen va ye nan prezans pa w.”
20 Alò, Absalom te di a Achitophel: “Ban m konsèy pa w Kisa nou dwe fè?”
21 Achitophel te di a Absalom: II Sam 15:16 “Antre nan ti mennaj papa ou te lese pou okipe kay la; epi tout Israël va tande ke ou te fè tèt ou rayisab a papa ou. Anplis, men a tout sila ki avèk ou yo va vin ranfòse.”
22 Konsa yo te monte yon tant anwo tèt kay la, epi Absalom te antre nan relasyon seksyèl ak tout konkibin papa l yo, devan zye a tout Israël.
23  II Sam 17:14,23Konsèy a Achitophel te konn bay nan jou sa yo te konsidere tankou si yon moun te mande konsèy a pawòl Bondye. II Sam 15:12Se te konsa tout konsèy Achitophel te ye pou David ak Absalom.

16:1 II Sam 9:2-13

16:1 I Sam 25:18

16:2 Jij 10:4

16:3 II Sam 9:9-10

16:5 II Sam 19:16-23

16:7 II Sam 12:9

16:8 II Sam 21:1-9

16:9 II Sam 9:8

16:9 Egz 22:28

16:10 Wo 9:20

16:11 II Sam 12:11

16:12 Det 23:5

16:16 II Sam 15:37

16:17 II Sam 19:25

16:19 II Sam 15:34

16:21 II Sam 15:16

16:23 II Sam 17:14,23

16:23 II Sam 15:12