98
Yon Sòm
O chante a SENYÈ a yon chan tounèf, paske Li te fè anpil bèl mèvèy.
Men dwat Li ak És 52:10 bra sen Li yo te vin genyen viktwa pou Li.
SENYÈ a te fè sali Li rekonèt.
Li te És 62:2devwale ladwati Li pou tout nasyon yo wè.
Li te sonje lanmou dous Li a avèk fidelite Li pou lakay Israël.
Rele fò ak jwa a SENYÈ a, tout latè!
Eklate ak chanson, wi chante lwanj Li yo!
Chante lwanj a SENYÈ a avèk ap,
avèk ap ak És 51:3 vwa melodi a.
Avèk Nonb 10:10 twonpèt ak son a kòn.
Rele fò devan Wa a, SENYÈ a.
Kite Sòm 96:11 lanmè a fè gwo bri ak tout sa ki ladann,
Lemonn ak tout sa ki rete ladann yo.
Kite Sòm 93:3 larivyè yo bat men yo.
Kite mòn yo chante ansanm ak jwa
devan SENYÈ a,
paske l ap vini pou jije latè.
Li va jije lemonn ak ladwati Li
E Sòm 96:10pèp yo avèk jistis.

98:1 És 52:10

98:2 És 62:2

98:5 És 51:3

98:6 Nonb 10:10

98:7 Sòm 96:11

98:8 Sòm 93:3

98:9 Sòm 96:10