62
Pou koz Sion, Mwen p ap rete an silans
e pou koz Jérusalem, Mwen p ap rete san pawòl,
jiskaske És 1:26ladwati li vin parèt tankou gran limyè
e sali li tankou yon tòch k ap brile.
És 60:3Nasyon yo va wè ladwati ou
e tout wa yo glwa ou.
Konsa, ou va rele pa yon non nouvo ke bouch SENYÈ a va bay.
Anplis, ou va yon És 28:5kouwòn byen bèl nan men SENYÈ a ,
e yon dyadèm wayal nan men Bondye ou a.
Sa p ap di a ou menm ankò: “Abandone”,
ni a peyi ou, yo p ap di ankò: “Dezole”;
men ou va rele: “Plezi Mwen nan li”, epi peyi ou: Os 2:19-20“Marye”.
Paske SENYÈ a pran plezi nan ou
e a Li menm, peyi ou va marye.
Paske menm jan ke yon jennonm marye ak yon vyèj,
konsa fis ou yo va marye avèk ou;
epi menm jan jennonm maryaj la
ap rejwi ak jenn fi maryaj la,
konsa És 65:19Bondye ou a va rejwi ak ou.
 
Sou miray ou yo, O Jérusalem,
Mwen te plase És 52:8gadyen yo.
Tout lajounen ak tout lannwit,
yo p ap janm rete an silans.
Nou menm ki raple SENYÈ a,
pa pran repo pou tèt nou;
ni pa bay Li repo jiskaske Li etabli
e fè És 60:18Jérusalem yon lwanj sou tout tè a.
 
És 45:23SENYÈ a te sèmante pa men dwat Li
e pa men pwisan Li:
“Mwen p ap janm bay sereyal pa ou ankò
kon manje pou lènmi ou yo;
ni etranje yo p ap janm bwè diven nèf
pou sila ou te depanse fòs ou a.”
Men sila ki És 65:13-23ranmase li,
se yo k ap manje li e louwe SENYÈ a.
Sila ki rekòlte li yo va bwè li nan lakou
sanktiyè pa Mwen an.
 
10 Antre ladann, antre nan pòtay yo!
Netwaye chemen an pou pèp la!
És 57:14Bati, bati chemen an!
Retire wòch yo, leve yon drapo sou nasyon yo.
11 Gade byen, SENYÈ a te pwoklame a pwent tè a:
“Di a fi Sion an: ‘Men És 51:5sali ou a rive!
Gade byen rekonpans Li avè L e rekonpans Li devan L!’ ”
12 Konsa, yo va rele yo: Det 7:6“Pèp sen an, rachte a SENYÈ yo”.
Ou va rele: “Sila Ki Chache e ki vin twouve a,
Yon Vil Ki Pa Abandone.”

62:1 És 1:26

62:2 És 60:3

62:3 És 28:5

62:4 Os 2:19-20

62:5 És 65:19

62:6 És 52:8

62:7 És 60:18

62:8 És 45:23

62:9 És 65:13-23

62:10 És 57:14

62:11 És 51:5

62:12 Det 7:6