28
Malè a kouwòn ògèy a moun sou ak diven És 9:9 Éphraïm yo e a flè fane ki pèdi bèlte ak glwa li, ki sou tèt vale fètil a sila ki fin sou ak diven yo! Veye byen, SENYÈ a gen És 8:7yon ajan ase fò e pwisan; tankou tanpèt lagrèl, yon tanpèt destriksyon, yon tanpèt pwisan k ap debòde dlo, Li vin jete l atè ak men Li. Kouwòn ògèy a moun sou Éphraïm yo vin És 26:6foule anba pye. Epi flè ki kanpe sou tèt valè fètil la, vin pèdi bèlte li; li va tankou Os 9:10premye fwi figye etranje ke yon moun wè avan gran sezon a, e menm lè li vin nan men l, li vale l. Nan jou sa a, SENYÈ dèzame yo va vini yon bèl És 62:3kouwòn, yon dyadèm ranpli ak glwa pou retay a pèp Li a; Yon I Wa 3:28espri lajistis pou sila ki chita nan jijman an, yon ranfòsman pou sila k ap detounen atak devan pòtay yo.
Epi sila ki, osi, vin toudi akoz bwason fò yo: prèt la ak pwofèt la vin toudi ak bwason fò. Yo vin konfonn akoz diven an e yo vin toudi akoz bwason fò a; yo kilbite pandan y ap fè És 29:11 vizyon e yo manke tonbe lè y ap rann jijman. Paske tout tab yo plen ak salte Jr 48:26vomisman; pa menm gen yon kote ki pwòp.
A ki moun Li ta enstwi konesans e a kilès Li ta entèprete mesaj la? Sila ki fenk Sòm 131:2sevre nan lèt yo? Sila ki fenk sispann pran tete yo? 10 Paske Li pale, II Kwo 36:15 Lòd sou lòd, lòd sou lòd, liy sou liy, liy sou liy, yon ti kras pa isi, yon ti kras pa la.
11 Anverite, Li va pale ak pèp sa a ak És 33:19lèv bege e ak yon lang etranje, 12 Sila ki te di yo: “Men És 11:10repo isit la; bay repo a sila ki fatige yo,” epi: “Men repo”, men yo pa t koute. 13 Akoz sa, pawòl SENYÈ a, yo va: “Lòd sou lòd, lòd sou lòd, liy sou liy, liy sou liy, yon ti kras pa isi, yon ti kras pa la,” pou yo kapab ale, És 8:15chape glise pa dèyè, vin kraze, pran nan pèlen e vin prizonye.
14 Pou sa, koute pawòl SENYÈ a, O És 29:20nou menm k ap moke yo, sila ki chèf sou pèp sa a ki rete nan Jérusalem nan: 15 “Akoz nou te di: ‘Nou te fè yon akò ak lanmò’, epi ak Sejou mò yo, nou te vin angaje. Gwo dega p ap rive sou nou lè l pase, paske nou te fè pwotèj nou ak manti e nou te És 29:15 kache kò nou ak desepsyon.” 16 Pou sa, Senyè BONDYE a di: Wo 9:33“Gade byen, Mwen ap poze nan Sion yon wòch, yon wòch eprèv, yon wòch ang prensipal pou fondasyon ki plase byen solid la. Sila ki kwè nan li a, p ap twouble menm. 17 Mwen va fè II Wa 21:13jistis sèvi kon lign mezi e ladwati kon règ nivo; epi lagrèl va bale tout fatra nèt ki fèt ak manti e dlo yo va debòde antre nan kote sekrè a. 18 Akò nou an ak lanmò va anile e angajman nou an ak Sejou mò yo p ap kanpe; lè gwo twoub la k ap kraze tout moun nan, pase kote nou, alò, nou va vin És 28:3 kote pou l foule. 19 Otan li pase, li va kenbe nou; maten apre maten, l ap pase; nenpòt lè pandan lajounen oswa lannwit e pou konprann sa li ye a, li va pote gwo laperèz.” 20 Kabann nan twò kout pou lonje kò nou e És 59:6 dra a twò piti pou vlope nou. 21 Paske SENYÈ a va leve tankou nan Mòn Peratsim; Li va fache tankou nan vale Jos 10:10-12 Gabaon, pou fè tach Li, tach ki pa sanblab ak lòt e pou egzekite travay Li, travay ekstrawòdinè Li. 22 Alò, koulye a, pa aji tankou mokè yo, sinon chenn ki mare nou yo va vin pi rèd; paske mwen te tande soti nan Senyè BONDYE dèzame yo de desizyon pou És 10:22-23 detwi tout tè a.
23 Prete zòrèy nou pou tande vwa mwen, koute e tande pawòl mwen yo. 24 Èske kiltivatè a raboure tout tan pou plante grenn semans? Èske li pa janm sispann vire tè a? 25 Èske li pa fè tè a nivo pou simen Mat 23:23grenn lanni, gaye grenn kimen, plante ble nan ranje yolòj nan plas li ak pitimi nan kote pa li? 26 Paske Bondye pa li a enstwi li e montre li sa ki bon. 27 Paske grenn lanni pa kraze vannen ak Am 1:3gwo baton, ni wou kabwèt pa woule sou kimen, men lanni bat ak yon planch bwa e kimen ak yon baton. 28 Sereyal pou fè pen kraze; anverite, li p ap ka kontinye bat pou vannen li tout tan. Akoz wou kabwèt li a ak pye cheval li yo ta fè l donmaj, li pa kontinye bat e vannen. 29 Sa anplis, sòti nan SENYÈ dèzame yo, ki te fè konsèy Li mèvèye e sajès Li És 31:2 byen gran.

28:1 És 9:9

28:2 És 8:7

28:3 És 26:6

28:4 Os 9:10

28:5 És 62:3

28:6 I Wa 3:28

28:7 És 29:11

28:8 Jr 48:26

28:9 Sòm 131:2

28:10 II Kwo 36:15

28:11 És 33:19

28:12 És 11:10

28:13 És 8:15

28:14 És 29:20

28:15 És 29:15

28:16 Wo 9:33

28:17 II Wa 21:13

28:18 És 28:3

28:20 És 59:6

28:21 Jos 10:10-12

28:22 És 10:22-23

28:25 Mat 23:23

28:27 Am 1:3

28:29 És 31:2