11
Yon boujon va vòltije soti nan chouk Jessé a
e yon Rev 5:5 branch ki sòti nan rasin li, va bay anpil fwi.
És 42:1Lespri SENYÈ a va poze sou Li,
lespri a sajès ak bon konprann,
lespri a konsèy ak pwisans lan,
lespri a konesans ak lakrent SENYÈ a.
Li va pran plezi nan lakrent SENYÈ a.
Li p ap jije selon sa ke zye l Jn 2:25wè,
ni fè yon desizyon pa sa ke zòrèy li tande;
men ak És 9:7ladwati, Li va jije malere yo,
e pran desizyon ak jistis pou aflije sou latè yo.
Li va frape tè a ak baton bouch Li,
e avèk souf lèv Li yo, Li va detwi mechan yo.
Anplis, ladwati va sentiwon an ki antoure ren Li
e fidelite va sentiwon ki pase nan senti Li a.
 
És 65:25Lou a va demere ak jèn mouton an,
leyopa va kouche ak jèn kabrit la,
jèn bèf la ak jèn lyon an ansanm ak bèf gra a;
epi yon tigason va mennen yo.
Anplis, vach la ak lous la va manje zèb nan patiraj la;
pitit pa yo va kouche ansanm e lyon an va manje zèb tankou bèf la.
Pitit k ap tete, va jwe bò twou koulèv anpwazone a,
e pitit sevre a va mete men l sou kav vipè a.
Yo p ap donmaje ni detwi nan tout mòn sen Mwen an,
paske latè va ranpli ak konesans SENYÈ a,
tankou dlo kouvri lanmè a.
 
10 Nan jou sa a, Luc 2:32nasyon yo va retounen vè rasin a Jessé a, ki va kanpe tankou yon sinyal pou pèp la. Epi plas repo Li a va ranpli ak laglwa.
11 Li va vin rive nan jou sa a ke SENYÈ a va ranmase yon dezyèm fwa ak men Li, retay a pèp Li a ki rete soti Assyrie És 19:21-22 Égypte, Pathros, Cush, Élam Schinear, ak Hamath ak devan lil lanmè yo. 12 Li va leve yon drapo pou nasyon yo, És 56:8rasanble egzile Israël yo, e Li va rasanble dispèse Juda ki soti nan kat kwen latè yo. 13  És 9:21Jalouzi Éphraïm nan va fini, e sila ki twouble Juda va koupe retire nèt. Éphraïm p ap jalou a Juda e Juda p ap twouble Éphraïm. 14 Yo va Jr 48:40desann sou pant Filisten yo vè lwès. Ansanm yo va piyaje fis a lès yo. Yo va posede Edom ak Moab e fis a Ammon yo va vin soumèt a yo menm. 15 Konsa, SENYÈ a va detwi lang lanmè Égypte la nèt. Li va pase men L sou És 7:20rivyè a ak van cho a e Li va li frape divize l an sèt flèv pou fè moun kapab travèse li pye sèk. 16 Va gen yon gran chemen k ap sòti depi Assyrie pou retay a pèp Li, menm jan ki te genyen pou Israël Egz 14:26-29 nan jou ke yo te monte kite peyi Egypte la.

11:1 Rev 5:5

11:2 És 42:1

11:3 Jn 2:25

11:4 És 9:7

11:6 És 65:25

11:10 Luc 2:32

11:11 És 19:21-22

11:12 És 56:8

11:13 És 9:21

11:14 Jr 48:40

11:15 És 7:20

11:16 Egz 14:26-29