9
És 22:12,13 Pa rejwi, O Israël, ak lajwa kon nasyon yo!
Paske ou te Os 4:12fè pwostitisyon
e ou te abandone Bondye ou a.
Ou te renmen salè kòb ki konn ranmase
sou nenpòt glasi vannen.
Glasi vannen a ak pèz diven an Os 2:9p ap nouri yo
e diven nèf la va fè yo vin desi.
Yo p ap rete nan peyi SENYÈ a,
men Éphraïm va retounen an Os 7:16Égypte
e yo va manje Éz 4:13 sa ki pa pwòp an Assyrie.
Yo p ap vide ofrann bwason a diven a SENYÈ a,
Ni yo p ap fè L plezi.
Sakrifis yo va tankou pen moun ki fè dèy pou mò;
Epi tout moun ki manje ladan va vin souye,
paske pen pa yo va pou yo sèl; li p ap antre lakay SENYÈ a. Jr 6:20; Ag 2:13,14
És 10:3Kisa ou va fè nan jou fèt chwazi a
e nan jou a fèt SENYÈ a?
Paske, gade byen, lè yo pran flit devan destriksyon;
Égypte va ranmase yo.
Moph va antere yo.
Se machacha k ap vin pran trezò ajan yo;
Tant yo va gen pikan ladann.
Jou És 10:3 pinisyon yo gen tan rive;
jou pou És 34:8rekonpans yo gen tan rive;
Israël dwe konnen sa! Pwofèt la se yon moun fou,
Moun ki gen gwo limyè a
vin plen ak foli akoz inikite ou yo tèlman
vin anpil
e akoz rayisman ou yo vin tèlman gran.
Éphraïm te yon gadyen avèk Bondye mwen an.
Menm jan pou pwofèt la;
yon pèlen moun k ap kaptire zwazo nan tout chemen li yo
e se sèl mepriz li twouve lakay Bondye li a.
Yo antre tèt yo byen És 31:6fon nan koripsyon
tankou nan jou a Guibea yo;
Li va sonje Os 7:2 inikite yo; Li va pini peche yo.
10 Mwen te twouve Israël tankou Mi 7:1 rezen yo nan dezè;
Mwen te wè papa zansèt nou yo
tankou Jr 24:2premye fwi sou pye fig nan premye sezon li.
Men yo te rive kote Baal-Peor;
yo te konsakre tèt yo a gwo wont,
e yo te vin abominab menm ak sila
ki te renmen yo.
11 Pou Éphraïm Os 4:7glwa yo va vole ale kon zwazo;
p ap gen ni nesans, ni ansent, ni fòmasyon.
12 Malgre yo leve pwòp pitit yo,
Mwen va Prive yo de yo
jiskaske pa gen yon moun ki rete.
Wi, anverite Det 31:17 malè a yo menm, lè Mwen kite yo!
13 Mwen wè Éphraïm, jan Mwen te wè Tyr la,
plante nan yon bèl chan;
Men Éphraïm va fè parèt ak pitit li yo pou gran masak la. Éz 26:1-21
14 Bay yo, O! SENYÈ——kisa Ou va bay yo?
Bay yo yon ti vant foskouch Os 9:11 ak tete sèch.
 
15 Tout mechanste yo te parèt Guilgal;
Anverite se la Mwen te vin rayi yo!
Akoz Os 4:9mechanste a zak yo, Mwen va chase yo
sòti lakay Mwen.
Mwen p ap renmen yo ankò;
tout prens yo se És 1:23 rebèl.
16 Éphraïm vin frape, rasin yo vin sèch;
Yo p ap bay fwi.
Menm si yo ki fè pitit,
Mwen va touye Os 8:7; Éz 24:21 fwi byeneme a vant yo a.
 
17 Bondye mwen an va jete yo deyò
akoz yo Os 4:10pa t koute Li;
Epi yo va Os 7:13 vin vagabon pami nasyon yo.

9:1 És 22:12,13

9:1 Os 4:12

9:2 Os 2:9

9:3 Os 7:16

9:3 Éz 4:13

9:4 Jr 6:20; Ag 2:13,14

9:5 És 10:3

9:7 És 10:3

9:7 És 34:8

9:9 És 31:6

9:9 Os 7:2

9:10 Mi 7:1

9:10 Jr 24:2

9:11 Os 4:7

9:12 Det 31:17

9:13 Éz 26:1-21

9:14 Os 9:11

9:15 Os 4:9

9:15 És 1:23

9:16 Os 8:7; Éz 24:21

9:17 Os 4:10

9:17 Os 7:13