9
És 22:12,13 Pa rejwi, O Israël, ak lajwa kon nasyon yo!
Paske ou te Os 4:12fè pwostitisyon.
Ou te abandone Bondye ou a.
Ou te renmen salè kòb ki konn
ranmase sou nenpòt glasi vannen.
Glasi vannen a ak pèz diven an Os 2:9p ap nouri yo,
e diven nèf la va fè yo vin twonpe.
Yo p ap rete nan peyi SENYÈ a,
men Éphraïm va retounen an Os 7:16Égypte,
e yo va manje Éz 4:13 sa ki pa pwòp an Assyrie.
Yo p ap vide ofrann bwason diven a SENYÈ a,
Ni yo p ap fè L plezi.
Sakrifis yo va tankou pen moun ki fè dèy pou mò.
Tout moun ki manje ladan va vin souye,
paske pen pa yo va sèlman pou plen vant yo.
Li p ap antre lakay SENYÈ a. Jr 6:20; Ag 2:13,14
És 10:3Kisa ou va fè nan jou fèt apwente a,
ak nan jou a fèt SENYÈ a?
Paske, gade byen, lè yo pran flit devan destriksyon,
Égypte va ranmase yo.
Moph va antere yo.
Se machacha k ap vin pran trezò ajan yo.
Se bwa pikan k ap fè tant yo.
Jou És 10:3 pinisyon yo gen tan rive.
Jou És 34:8jijman yo gen tan rive.
Israël va konsidere Pwofèt la kon yon moun fou,
moun ki gen gwo limyè a kon plen ak foli,
akoz inikite ou yo tèlman vin anpil,
e akoz rayisman ou yo vin tèlman gran.
Yon pwofèt veye sou Éphraïm
avèk Bondye mwen an.
Yon pèlen moun pou kapte se nan tout chemen li yo,
e se sèl mepriz li twouve lakay Bondye li a.
Yo antre tèt yo byen És 31:6fon nan koripsyon,
tankou nan jou a Guibea yo.
Li va sonje Os 7:2 inikite yo.
Li va pini peche yo.
10 Mwen te twouve Israël
tankou Mi 7:1 rezen yo nan dezè.
Mwen te wè papa zansèt nou yo
tankou Jr 24:2premye fwi sou pye fig nan premye sezon li.
Men yo te rive kote Baal-Peor;
yo te konsakre tèt yo a gwo wont,
e yo te vin abominab menm jan
ak sila ke yo te renmen a.
11 Pou Éphraïm Os 4:7glwa yo va vole ale kon zwazo.
P ap gen ni nesans, ni ansent, ni konsepsyon.
12 Malgre yo leve pwòp pitit yo,
Mwen va prive yo de yo,
jiskaske pa gen yon moun ki rete.
Wi, anverite Det 31:17 malè a yo menm, lè Mwen kite yo!
13 Mwen wè Éphraïm, jan Mwen te wè Tyr la,
plante nan yon bèl chan;
men Éphraïm va fè parèt ak pitit li yo pou gran masak la. Éz 26:1-21
14 Bay yo!—O SENYÈ! Kisa Ou va bay yo?
Bay yo yon ti vant foskouch Os 9:11 ak tete sèch.
 
15 Tout mechanste yo se nan Guilgal;
Anverite se la Mwen te rayi yo!
Akoz Os 4:9mechanste a zak yo,
Mwen va chase yo sòti lakay Mwen.
Mwen p ap renmen yo ankò;
tout prens yo se És 1:23 rebèl.
16 Éphraïm vin frape.
Rasin yo vin sèch.
Yo p ap bay fwi.
Menm si yo ka fè pitit,
Mwen va touye Os 8:7; Éz 24:21 fwi byeneme a vant yo a.
 
17 Bondye mwen an va jete yo deyò
akoz yo Os 4:10pa t koute Li;
epi yo va Os 7:13 vin vagabon pami nasyon yo.

9:1 És 22:12,13

9:1 Os 4:12

9:2 Os 2:9

9:3 Os 7:16

9:3 Éz 4:13

9:4 Jr 6:20; Ag 2:13,14

9:5 És 10:3

9:7 És 10:3

9:7 És 34:8

9:9 És 31:6

9:9 Os 7:2

9:10 Mi 7:1

9:10 Jr 24:2

9:11 Os 4:7

9:12 Det 31:17

9:13 Éz 26:1-21

9:14 Os 9:11

9:15 Os 4:9

9:15 És 1:23

9:16 Os 8:7; Éz 24:21

9:17 Os 4:10

9:17 Os 7:13