7
Lè M Éz 24:13 ta geri blesi Israël,
inikite a Éphraïm nan vin dekouvri
ak mechanste a Samarie a tou;
paske yo aji nan Os 4:2manti;
Vòlè a antre, bandi yo atake pa deyò.
Epi yo pa menm reflechi nan kè yo ke Mwen
Sòm 25:7Sonje tout mechanste yo.
Alò, zak yo ap antoure yo;
yo devan figi Mwen.
Wo 1:32Ak mechanste yo, yo fè kè wa a kontan
E prens yo, ak Os 4:2 manti yo.
Yo tout se Jr 9:2adiltè;
yo tankou yon bòs fou boulanje a ap chofe,
men ki sispann vire dife a depi lè l ap petri Pat farin nan,
jis rive lè li fin leve.
Nan jou a wa nou an, prens yo te fè tèt yo malad
ak chalè diven an;
Li te lonje men li avèk sila k ap moke yo És 28:1,7
Paske fè kè yo vin tankou yon Sòm 21:9fou
pandan y ap fè konplo yo;
Bòs boulanje yo a dòmi tout lannwit;
nan maten, fou a brile tankou yon flanm dife.
Yo tout cho tankou yon fou e yo manje Os 13:10jij yo;
Tout wa yo fin tonbe.
És 64:7 Nanpwen youn pami yo ki rele M.
Éphraïm Sòm 106:35mele li menm ak nasyon yo;
Éphraïm se yon gato ki pa t vire.
Etranje yo devore fòs li, men li pa konnen;
Anplis, cheve blanch yo la sou li,
men li pa konnen. És 1:7
10 Malgre sa Os 5:5 ògèy a Israël la temwaye kont li,
És 9:13Men li pa retounen kote SENYÈ a, Bondye yo a.
Ni li pa chache Li, malgre tout sa.
 
11 Konsa, Éphraïm te vin tankou yon toutrèl egare,
Os 4:6,11,14san bon sans;
Yo rele vè Egypte; yo ale Os 5:13 Assyrie.
12 Lè yo va ale, Mwen va ouvri pèlen Mwen sou yo;
Mwen va desann yo tankou zwazo syèl yo.
Mwen va bay yo chatiman,
jan kongregasyon yo a te tande a Éz 12:13; Lev 26:14-39
13 Malè a yo menm, paske yo te Jr 14:10 gaye kite Mwen!
Destriksyon pou yo menm,
paske yo te fè rebèl kont Mwen!
Mwen Jr 51:9ta rachte yo,
men yo fè manti kont Mwen.
14 Epi Job 35:9-11yo pa kriye a Mwen menm avèk kè yo
Lè y ap plenn sou kabann yo;
Yo rasanble tèt yo pou grenn a sereyal ak diven nèf;
Yo Os 13:16 fè rebèl kont Mwen.
15 Malgre sa, Mwen te enstwi ponyèt yo pou yo ta vin fò,
Malgre sa yo Na 1:9 fè konplo pou mal kont Mwen.
16 Yo vire, men pa a Sila ki anwo a;
yo tankou yon banza k ap twonpe moun.
Prens yo va tonbe devan nepe
akoz Sòm 12:3,4; Éz 23:32ensolans a lang yo.
Sa va fèt pou yo ka vin pase nan rizib
nan peyi Egypte.

7:1 Éz 24:13

7:1 Os 4:2

7:2 Sòm 25:7

7:3 Wo 1:32

7:3 Os 4:2

7:4 Jr 9:2

7:5 És 28:1,7

7:6 Sòm 21:9

7:7 Os 13:10

7:7 És 64:7

7:8 Sòm 106:35

7:9 És 1:7

7:10 Os 5:5

7:10 És 9:13

7:11 Os 4:6,11,14

7:11 Os 5:13

7:12 Éz 12:13; Lev 26:14-39

7:13 Jr 14:10

7:13 Jr 51:9

7:14 Job 35:9-11

7:14 Os 13:16

7:15 Na 1:9

7:16 Sòm 12:3,4; Éz 23:32