7
Lè M Éz 24:13 ta geri blesi Israël,
inikite a Éphraïm nan vin dekouvri,
ak mechanste a Samarie a tou;
paske yo aji nan Os 4:2manti.
Vòlè a antre,
bandi yo atake pa deyò.
Yo pa menm reflechi nan kè yo ke Mwen
Sòm 25:7Sonje tout mechanste yo.
Alò, zak yo ap antoure yo;
yo devan figi Mwen.
Wo 1:32Ak mechanste yo, yo fè kè wa a kontan,
epi prens yo, ak Os 4:2 manti yo.
Yo tout se Jr 9:2adiltè;
yo tankou yon fou la
ke bos boulanje sispann chofe,
depi nan lè l ap petri Pat farin nan,
jis rive lè pan an fin leve.
Nan jou a wa nou an, prens yo
te fè tèt yo malad ak chalè diven an.
Li te lonje men li ak mokè yo. És 28:1,7
Paske kè yo vin tankou yon Sòm 21:9fou
pandan y ap kouche tan moun.
Fachez yo fè gwo touf lafimen tout lannwit.
Nan maten, li brile tankou yon gwo flanm dife.
Yo tout cho tankou yon fou.
Yo manje Os 13:10jij yo.
Tout wa yo fin tonbe.
És 64:7 Nanpwen youn pami yo ki rele M.
Éphraïm Sòm 106:35mele li menm ak nasyon yo.
Éphraïm se yon gato ki pa t vire.
Etranje yo devore fòs li,
men li pa wè sa a.
Anplis, cheve blanch yo la sou li,
men li pa konnen. És 1:7
10 Malgre sa Os 5:5 ògèy Israël la fè temwaye kont li,
És 9:13men yo pa retounen kote SENYÈ a, Bondye yo a.
Ni yo pa chache Li, malgre tout sa.
 
11 Konsa, Éphraïm te vin tankou
yon toutrèl egare, Os 4:6,11,14san bon sans.
Yo rele vè Egypte.
Yo ale Os 5:13 Assyrie.
12 Lè yo ale, Mwen va ouvri pèlen Mwen sou yo.
Mwen va desann yo tankou zwazo syèl yo.
Mwen va bay yo chatiman,
jan kongregasyon yo a te tande a. Éz 12:13; Lev 26:14-39
13 Malè a yo menm!
Paske yo te Jr 14:10 gaye kite Mwen!
Destriksyon pou yo menm,
paske yo te fè rebèl kont Mwen!
Mwen Jr 51:9ta rachte yo,
men yo fè manti kont Mwen.
14  Job 35:9-11Yo pa t kriye a Mwen menm avèk kè yo,
men yo rele fò sou kabann yo.
Yo rasanble tèt yo pou sereyal ak diven nèf.
Men yo Os 13:16 vire kite Mwen.
15 Malgre se Mwen ki enstwi ponyèt yo pou yo ta vin fò,
malgre sa, yo Na 1:9 fè konplo pou mal kont Mwen.
16 Yo vire, men pa a Sila ki anwo a.
Yo tankou yon banza k ap twonpe moun.
Prens yo va tonbe devan nepe
akoz Sòm 12:3,4; Éz 23:32ensolans a lang yo.
Sa va fèt pou yo ka vin pase nan rizib nan peyi Egypte.

7:1 Éz 24:13

7:1 Os 4:2

7:2 Sòm 25:7

7:3 Wo 1:32

7:3 Os 4:2

7:4 Jr 9:2

7:5 És 28:1,7

7:6 Sòm 21:9

7:7 Os 13:10

7:7 És 64:7

7:8 Sòm 106:35

7:9 És 1:7

7:10 Os 5:5

7:10 És 9:13

7:11 Os 4:6,11,14

7:11 Os 5:13

7:12 Éz 12:13; Lev 26:14-39

7:13 Jr 14:10

7:13 Jr 51:9

7:14 Job 35:9-11

7:14 Os 13:16

7:15 Na 1:9

7:16 Sòm 12:3,4; Éz 23:32