35
Konsa, Élihu te kontinye. Li te di:
“Èske ou sipoze ke Job 27:2ou ge dwa sa a?
Èske ou ap di ‘Ladwati pa m nan depase sa k nan Bondye a?’
Paske ou mande: ‘Ki avantaj sa ye pou ou?
Ki Job 9:30-31pwofi m ap jwenn ki plis pase si m te fè peche?’
Mwen va reponn ou,
menm ak zanmi ou yo tou.
Jen 15:5Gade nan syèl yo pou wè;
epi gade byen nan nwaj yo.
Yo pi wo pase ou.
Si ou te peche, Pwov 8:36kisa ou akonpli kont Li?
Epi si transgresyon ou yo anpil, kisa ou fè Li?
Si ou jis, Luc 17:10kisa ou ba Li, oswa kisa Li ta jwenn nan men ou?
Mechanste ou ka donmaje yon nonm tankou ou menm,
e ladwati ou gen benefis pou yon fis a lòm.
 
“Akoz Egz 2:23fòs kantite opresyon yo, yo kriye fò.
Yo kriye pou sekou akoz bra a pwisan an.
10 Men Job 21:14pèsòn pa di: ‘Kote Bondye, Kreyatè mwen an,
ki bay chan kè kontan yo pandan nwit lan,
11 ki Sòm 94:12enstwi nou plis pase bèt latè yo,
pou fè nou vin pi saj pase zwazo nan syèl yo?’
12 La, yo Pwov 1:28kriye fò, men nanpwen repons
akoz ògèy moun mechan yo.
13 Anverite, Jr 11:11Bondye p ap koute yon kri ki vid,
ni Toupwisan an p ap okipe l.
14 Konbyen anmwens, lè ou di ou pa wè Li.
Job 31:35Ka a pase devan L, e fòk se Li ou tann!
15 Men koulye a, akoz Li pa t fè vizit nan kòlè Li,
ni Li pa t apresye awogans,
16 pou sa, Job ouvri bouch li an ven;
li ogmante pawòl li yo Job 34:35san konesans.”
 

35:2 Job 27:2

35:3 Job 9:30-31

35:5 Jen 15:5

35:6 Pwov 8:36

35:7 Luc 17:10

35:9 Egz 2:23

35:10 Job 21:14

35:11 Sòm 94:12

35:12 Pwov 1:28

35:13 Jr 11:11

35:14 Job 31:35

35:16 Job 34:35