34
Alò, Élihu te kontinye. Li te di:
“Koute pawòl mwen yo, sila ki saj pami nou.
Koute mwen, nou menm ki gen konesans.
Paske Job 12:11zòrèy la fè prèv pawòl yo,
jan bouch la goute manje a.
Kite nou chwazi pou nou menm sa ki dwat;
kite nou konnen pami nou menm sa ki bon.
Paske Job te di: ‘Mwen dwat, men
Job 27:2Bondye te rache dwa mwen an;
èske mwen ta dwe manti selon dwa m?
Job 6:4Blese m se san gerizon, san ke m pa fè transgresyon.’
Se kilès ki tankou Job,
k ap Job 15:16bwè giyonnen moun tankou se dlo,
ki ale Job 22:15kenbe konpanyen ak sila ki fè inikite yo,
e mache avèk moun malveyan yo?
Paske li te di: Job 21:5‘Sa pa fè okenn avantaj pou moun
lè l pran plezi li nan Bondye.’
 
10 “Pou sa, koute mwen, nou menm ki gen bon konprann.
Fòk se lwen pou Bondye ta Job 8:3fè mechanste,
e pou Toupwisan an fè mal.
11 Paske Li rekonpanse lòm selon II Kor 5:10zèv li yo,
e fè li jwenn selon chemen li.
12 Anverite, Job 34:10Bondye p ap aji avèk mechanste,
ni Toupwisan an p ap fè jistis vin konwonpi.
13 Se kilès ki te Job 38:4bay Li otorite sou latè?
Epi se kilès ki te poze responsabilite tout mond lan sou Li?
14 Si Li ta pran desizyon pou Li fè; si Li ta Sòm 104:29ranmase tout a Li menm
pwòp lespri Li a, menm ak souf Li a,
15 Tout Jen 7:21chè ta peri ansanm,
e lòm ta Job 10:9 retounen nan pousyè.
 
16 “Men si gen moun bon konprann, koute sa a;
koute vwa pawòl mwen yo.
17 Èske menm II Sam 23:3yon moun ki rayi jistis ta dwe renye?
Èske ou va kondane Sila ki dwat e pwisan an,
18 ka p di a yon wa: ‘Sanzave’,
a prens yo: ‘Nou mechan’;
19 Ki p ap montre I Pi 1:17patipri a prens yo,
ni rich yo kon pi enpòtan ke pòv,
paske tout moun se zèv a men Li ke yo ye.
20 Nan yon moman, yo mouri;
epi Egz 12:29nan mitan lannwit, yon pèp vin etone.
Pwisan yo disparèt.
Yo retire san yon men leve.
 
21 “Paske Pwov 15:3zye Li sou chemen a yon nonm.
Li wè tout pa li fè.
22 Nanpwen Sòm 139:11-12fènwa, ni lonbraj fonse
kote malfektè inikite yo kab kache kò yo.
23 Paske Li pa Job 11:11bezwen obsève yon nonm anpil
pou li ta dwe pase an jijman devan Bondye.
24 Li kraze Job 12:19moun pwisan an an mòso, jan nou pa menm konprann,
e mete lòt moun nan plas yo.
25 Se konsa, Li Job 34:11konnen zèv yo.
Li boulvèse yo nan lannwit, e yo kraze nèt.
26 Li Sòm 9:5frape yo tankou mechan
nan yon kote pou tout moun wè,
27 Akoz yo I Sam 15:11vire akote nan swiv Li, e pat okipe chemen Li yo;
28 akoz yo te fè Job 35:9kri a malere a rive kote Li.
Li te tande kri a aflije yo.
29 Lè L rete an silans, se kilès ki kab kondane L?
Epi lè L kache figi Li, alò, se kilès ki kab wè L?
Li pli wo ke nasyon, ni lòm,
30 pou Job 5:15 anpeche moun ki san Bondye yo vin
reye, ke pa vin gen yon pèlen pou pèp yo.
 
31 “Paske èske nenpòt kon di Bondye,
‘Mwen koupab, mwen p ap fè ofans ankò;
32 enstwi mwen sa ke m pa wè.
Si mwen te Job 33:27fè inikite, mwen p ap fè l ankò’?
33 Èske Li va Job 41:11rekonpanse ak plan pa ou a, pou ou ka refize li?
Paske se ou menm ki oblije chwazi; se pa mwen.
Pou sa a, deklare sa ke ou konnen.
34 Moun ak bon konprann va di mwen,
oswa yon nonm saj ki tande m va di:
35 ‘Job Job 35:16pale san konesans;
pawòl li yo san sajès.
36 Mwen ta pito yo fè pwosè kont Job,
jis rive nan tout limit li,
akoz li reponn Job 22:15tankou moun mechan yo.
37 Paske li ogmante Job 23:2rebelyon sou tout lòt peche l yo.
Li bat men li pami nou,
e ogmante pawòl li yo kont Bondye.’ ”
 

34:3 Job 12:11

34:5 Job 27:2

34:6 Job 6:4

34:7 Job 15:16

34:8 Job 22:15

34:9 Job 21:5

34:10 Job 8:3

34:11 II Kor 5:10

34:12 Job 34:10

34:13 Job 38:4

34:14 Sòm 104:29

34:15 Jen 7:21

34:15 Job 10:9

34:17 II Sam 23:3

34:19 I Pi 1:17

34:20 Egz 12:29

34:21 Pwov 15:3

34:22 Sòm 139:11-12

34:23 Job 11:11

34:24 Job 12:19

34:25 Job 34:11

34:26 Sòm 9:5

34:27 I Sam 15:11

34:28 Job 35:9

34:30 Job 5:15

34:32 Job 33:27

34:33 Job 41:11

34:35 Job 35:16

34:36 Job 22:15

34:37 Job 23:2