33
“Malgre sa, koulye a, Job, souple Job 13:6tande mesaj mwen an
e koute tout pawòl mwen yo.
Gade byen, se koulye a mwen ouvri bouch mwen.
Se lang nan bouch mwen ki pale.
Pawòl mwen yo sòti nan ladwati kè mwen,
e lèv mwen pale Job 6:28soti yon kè ki renmen verite a.
Se Jen 2:7Lespri Bondye ki te fè m,
e souf Toupwisan an ki ban m lavi.
Job 33:32Di m se pa sa, si ou kapab.
Alinye pawòl ou yo an lòd devan m, e kanpe.
Men gade byen, mwen se moun Bondye menm jan tankou ou.
Mwen menm tou te fèt ak Job 4:19ajil la.
Gade byen, se pa Job 13:21okenn krent mwen gen,
ki ta bay ou laperèz,
ni se pa akoz fòs pwa balans mwen an,
ke ou ta twouve chaj la lou.
 
“Anverite, ou te pale kote pou m ta tande,
e mwen te tande son a pawòl ou yo.
Job te di: ‘Mwen san tach, san transgresyon;
mwen inosan e Job 10:14nanpwen koupabilite nan mwen.
10 Gade byen, Li envante pretèks kont mwen;
Li Job 13:24kontwole m tankou lènmi.
11 Li Job 13:27mete pye mwen nan sèp;
Li veye tout chemen mwen yo.’
 
12 “Gade byen Job, kite mwen di ou, Ekl 7:20ou pa gen rezon nan sa,
paske Bondye pi gran ke lòm.
13 Poukisa ou Job 40:2plenyen kont Li
ke Li pa eksplike ou tout zak Li yo?
14 Anverite, Job 33:29Bondye pale yon fwa, oswa de fwa,
men pèsòn pa okipe sa.
15 Nan yon Job 4:12-17rèv, yon vizyon nan nwit la,
lè dòmi pwofon kon tonbe sou lòm,
pandan yo nan somèy sou kabann yo,
16 konsa, Job 36:10-15Li ouvri zòrèy a lòm
e mete so sou enstriksyon yo,
17 pou Li kapab vire lòm pou chanje kondwit li
e anpeche li fè ògèy.
18 Konsa, Li Job 33:22-30pwoteje nanm li pou l pa rive nan fòs la
e lavi li pou l pa lantre Job 15:22nan Sejou Lanmò a.
 
19 “Lòm, anplis, resevwa chatiman Job 30:17doulè sou kabann li;
avèk plent san rete jis rive nan zo li;
20 jiskaske lavi li vin Job 3:24rayi pen,
e nanm li, manje ke li te pi renmen an.
21  Job 16:8Chè li epwize vin disparèt pou moun pa wè l
e zo li yo ki pa te konn vizib pouse vin parèt.
22  Job 33:18-28Nanm li vin rale toupre fòs lanmò a
e lavi li pwoche sila kap detwi yo.
 
23 “Si gen yon zanj pou ta Jen 40:8entèsede pou li,
se tankou youn nan yon milye,
ki pou ta fè yon moun sonje sa k ap bon pou li,
24 konsa, Bondye fè l gras. Li di l:
‘Delivre li pou l pa rive nan fòs lanmò a,
Mwen te twouve yon Job 36:18racha.’
25 Kite chè li vin pi fre ke li te ye nan jenès li.
Kite li retoune nan jou a fòs jenès li yo.
26 Konsa, li va Job 22:27priye a Bondye,
e Li va aksepte li, pou l kab wè figi L plèn ak jwa.
Se konsa, Li restore ladwati a lòm.
27 Li va chante devan lèzòm. Li va di:
“Mwen te peche, mwen te konwonpi sa ki dwat,
e li pa t bon pou mwen.
28 Li te rachte nanm mwen pou l pa rive nan fòs lanmò a,
e lavi m Job 22:28va wè limyè a.’
 
29 “Gade byen, Bondye konn fè Ef 1:11tout bagay
sa yo de fwa, menm twa fwa ak yon nonm,
30 pou Job 33:18mennen nanm li fè l sòti kite fòs lanmò a,
pou l kab eklèsi ak limyè lavi a.
31 Prete atansyon, O Job, koute m byen;
rete an silans e kite mwen pale.
32 Si ou gen yon bagay pou di, alò, reponn mwen;
pale, paske mwen vle ba ou rezon.
33 Men si non, koute mwen;
rete an silans, e mwen va montre ou sajès.”

33:1 Job 13:6

33:3 Job 6:28

33:4 Jen 2:7

33:5 Job 33:32

33:6 Job 4:19

33:7 Job 13:21

33:9 Job 10:14

33:10 Job 13:24

33:11 Job 13:27

33:12 Ekl 7:20

33:13 Job 40:2

33:14 Job 33:29

33:15 Job 4:12-17

33:16 Job 36:10-15

33:18 Job 33:22-30

33:18 Job 15:22

33:19 Job 30:17

33:20 Job 3:24

33:21 Job 16:8

33:22 Job 33:18-28

33:23 Jen 40:8

33:24 Job 36:18

33:26 Job 22:27

33:28 Job 22:28

33:29 Ef 1:11

33:30 Job 33:18