30
Men koulye a, sila ki pi jenn pase mwen yo ap Job 12:4giyonnen m.
Papa a sila mwen pa ta dakò pou
mete ansanm ak chen,
ap mennen bann mwen yo.
Anverite, ki byen fòs men yo ta kab fè m?
Gwo fòs te deja disparèt nan yo
akoz mank bagay ak grangou, yo fin sèch nèt;
sila ki seche a tè nèt nan lannwit lan, ak pèt e ak dezolasyon an,
Ki rache fèy raje nan mitan rakèt la,
e ki manje rasin bayawonn.
Yo chase yo deyò lavil la;
yo kriye dèyè yo tankou yon vòlè,
jiskaske yo vin rete nan vale tèrib yo,
nan twou tè ak nan wòch yo.
Pami rak tibwa yo, yo rele fò;
anba machacha a, yo vin rasanble ansanm.
Moun fou, menm sila san non yo,
yo te ranmase retire sou latè.
Alò, koulye a, se mwen menm yo pase nan Job 12:4rizib;
mwen te devni yon pawòl betiz pou yo.
10 Yo rayi mwen, kanpe lwen m
e yo pa sispann És 50:6krache nan figi m.
11 Akoz Li te lage fisèl banza a pou te aflije mwen,
yo Sòm 32:9rete retire brid la nèt devan m.
12 Sou men dwat lan, nich sa yo pote vin leve.
Yo Sòm 140:4-5rale pye mwen akote e
bati kont mwen tout manèv destriksyon yo.
13 Yo És 3:12kraze chemen m,
yo pwofite akoz mwen defèt nèt.
Pa gen moun ki anpeche yo.
14 Tankou nan yon gran brèch, yo vin parèt;
nan mitan tanpèt, yo woule.
15  Job 3:25Gwo perèz yo vin vire kont mwen;
yo tanmen gate respè mwen tankou van
e bonè mwen disparèt tankou nwaj.
16 Konsa, koulye a Sòm 42:4nanm mwen vide anndan pou kite m;
anpil jou afliksyon te sezi mwen.
17 Nan lannwit, li frennen Job 30:30zo m yo anndan m,
e sa ki manje m yo pa pran repo.
18 Ak gwo fòs, vètman m vin Job 2:7tòde sou mwen;
li mare m nèt tankou kolye manto m.
19 Li te jete mwen nan Sòm 69:2-14labou
e mwen te vin tankou pousyè ak sann.
20 Mwen Job 19:7kriye a Ou menm pou sekou, men Ou pa reponn mwen;
mwen kanpe e Ou vin okipe m ak malveyans.
21 Ou te vin mechan anvè mwen;
avèk fòs a men Ou, Ou Job 16:9-14pèsekite m.
22 Ou Job 9:17leve m wo sou van e fè m monte;
epi Ou fè m fonn nèt nan yon gwo tanpèt.
23 Paske, mwen konnen ke Ou ap Job 9:22mennen m a lanmò
e jis rive nan gwo Ekl 12:5kay asanble a
ki prepare pou tout sila ki vivan yo.
24 Malgre, èske yon moun ki nan yon gwo pil mazi
ki kraze nèt pa lonje men l;
oswa nan move eta l konsa, li pa Job 19:7kriye sekou?
25 Èske mwen pa t kriye pou sila ki gen difikilte yo?
Èske nanm mwen pa t plen tristès pou Job 24:4malere a?
26 Lè m Job 3:25-26t ap tann sa ki bon an, se pa bon an ki te rive;
lè m te tann limyè, alò se tenèb ki te vini.
27 Mwen fè cho nèt Lam 2:11anndan m, e m pa kab poze.
Jou plen ak afliksyon yo parèt devan m.
28 Mwen fè dèy toupatou san rekonfò.
Mwen kanpe nan asanble a pou mwen Job 19:7rele sekou.
29 Mwen te vin frè ak Sòm 44:19chen mawon
e zanmi parèy a otrich.
30 Chè m vin nwa sou mwen
e Sòm 102:3 zo m yo brile ak lafyèv.
31 Pou sa, És 24:8ap mwen an jwe nan doulè ak tristès
e flit mwen an nan son a sila k ap kriye yo.

30:1 Job 12:4

30:9 Job 12:4

30:10 És 50:6

30:11 Sòm 32:9

30:12 Sòm 140:4-5

30:13 És 3:12

30:15 Job 3:25

30:16 Sòm 42:4

30:17 Job 30:30

30:18 Job 2:7

30:19 Sòm 69:2-14

30:20 Job 19:7

30:21 Job 16:9-14

30:22 Job 9:17

30:23 Job 9:22

30:23 Ekl 12:5

30:24 Job 19:7

30:25 Job 24:4

30:26 Job 3:25-26

30:27 Lam 2:11

30:28 Job 19:7

30:29 Sòm 44:19

30:30 Sòm 102:3

30:31 És 24:8