31
“Mwen te fè yon akò ak Mat 5:28zye m;
alò kòman konsa mwen ta kab voye rega mwen sou yon vyèj?
Paske se kisa ki Job 20:29pòsyon Bondye soti anwo a,
ak eritaj a Toupwisan an soti anwo a?
Èske li pa yon malè pou sila ki pa dwat yo,
ak yon dezas pou Job 34:22sila ki fè inikite yo?
Èske Li pa II Kwo 16:9wè chemen mwen yo
e kontwole tout pa mwen yo?
 
“Si mwen te Job 15:31mache nan sa ki fo,
e pye m te kouri dèyè twonpe moun,
(kite Li Job 6:2-3peze mwen nan yon balans ki jis
e kite Bondye konnen entegrite m).
Si pa m yo te Job 23:11vire kite chemen an,
oswa kè m te swiv zye m,
oswa si gen yon tach ki kole sou men m,
kite mwen Lev 26:16simen pou yon lòt ta manje,
e kite tout sa m plante vin rache.
 
“Si kè m te Job 24:15sedwi pa yon fanm,
oswa mwen te mize nan pòtay vwazen mwen,
10 kite madanm mwen graje pou yon lòt
e kite Det 28:30lòt yo vin kouche sou li.
11 Paske sa ta yon krim Lev 20:10sansyèl;
anplis, li ta yon inikite ki ta dwe jije.
12 Paske li ta yon dife ki pou limen jis rive nan Job 26:6 Sejou Lanmò yo
e ta derasine tout byen mwen ranmase yo.
13 Si mwen te Det 24:14-15refize demand esklav mwen an,
gason kon fanm, lè l te fè yon plent kont mwen,
14 alò, kisa mwen ta kab fè lè Bondye leve?
Konsa, lè L rele m pou jijman,
ki repons mwen ta kab bay Li?
15 Èske Job 10:3Sila ki te fè m nan vant lan pa t fè li menm tou?
Se pa Li sèl ki te fòme nou nan vant lan?
16 Si mwen te Job 5:16anpeche malere yo nan dezi yo,
oswa te fè zye a vèv la pa wè klè,
17 oswa te manje pòsyon pa mwen pou kont mwen
san Job 29:12 òfelen an pa jwen ladann,
18 (Men depi jenès mwen, òfelen an te grandi avè m tankou papa l
e soti nan anfans lan, mwen te fè gid pou vèv la),
19 si mwen te wè yon moun peri akoz mank rad,
oswa ke Job 24:4sila ak bezwen pa t gen anyen pou kouvri l,
20 si kè li pa t beni m,
si li pa t chofe ak lenn mouton mwen an,
21 si mwen te leve men m kont Job 29:12òfelen an,
akoz mwen te wè soutyen mwen nan pòtay la,
22 alò, kite zepòl mwen tonbe sòti nan zepòl li,
e Job 38:15bra m kase soti nan zo li.
23 Paske m pè anpil malè Bondye a.
Li tèlman gran ak Job 13:11majeste,
m pa ka fè anyen devan L.
24 Si se nan Job 22:24lò mwen te mete espwa m,
pou m te di lò fen a, ‘se ou ki konfyans mwen,’
25 Si mwen te Job 1:3-10rejwi akoz byen mwen yo te tèlman gran,
e akoz men m te tèlman ranmase anpil;
26 si mwen te Det 4:19gade solèy la lè l t ap brile,
oswa lalin nan lè li prale nan bèlte li,
27 epi kè m te vin sedwi an sekrè,
e men mwen te voye yon bo ki sòti nan bouch mwen,
28 sa osi ta yon inikite ki merite jijman,
paske mwen t ap Jos 24:27abandone Bondye anwo a.
29 Èske mwen te Pwov 17:5rejwi lè lènmi m te vin disparèt nèt?
Oswa bat men m lè mal vin rive li?
30 Non, Sòm 7:4mwen pa t kite bouch mwen peche,
ni mwen pa t mande pou l ta mouri avèk malediksyon.
31 Èske mesye nan tant mwen yo pa t di:
‘Ou pa p twouve yon moun ki pa Job 22:7satisfè ak vyann pa li a?’
32 Etranje a pa t rete deyò;
mwen te ouvri pòt mwen yo a vwayajè a.
33 Èske m te Jen 3:10kouvri transgresyon mwen yo tankou Adam?
Oswa kache inikite mwen nan kè mwen,
34 akoz mwen te Egz 23:2krent gwo foul la?
Oswa akoz krent gwo wont lan devan lòt fanmi yo,
te kenbe silans mwen e pa t sòti deyò?
35 O ke m te gen yon moun ki pou tande mwen!
Gade byen, men otograf mwen! Kite Toupwisan an reponn mwen!
Mennen pwosè vèbal ke Job 27:7akizè a te ekri.
36 Anverite, mwen ta pote l sou zepòl mwen;
mwen ta mare l sou mwen tankou yon kouwòn.
37 Mwen ta deklare a Li fòs kantite pa pye mwen yo pran.
Tankou Job 1:3yon prens mwen ta parèt devan L.
38 Si menm Job 24:2teren mwen an rele kont mwen,
e tout tranch li yo kriye ansanm;
39 si mwen te manje fwi li san lajan,
oswa te I Wa 21:19kòz ke mèt li yo te pèdi lavi yo,
40 kite Job 32:13pikan yo grandi olye ble
e zèb santi fò ranplase lòj la.”
 
Pawòl yo a Job se fini.

31:1 Mat 5:28

31:2 Job 20:29

31:3 Job 34:22

31:4 II Kwo 16:9

31:5 Job 15:31

31:6 Job 6:2-3

31:7 Job 23:11

31:8 Lev 26:16

31:9 Job 24:15

31:10 Det 28:30

31:11 Lev 20:10

31:12 Job 26:6

31:13 Det 24:14-15

31:15 Job 10:3

31:16 Job 5:16

31:17 Job 29:12

31:19 Job 24:4

31:21 Job 29:12

31:22 Job 38:15

31:23 Job 13:11

31:24 Job 22:24

31:25 Job 1:3-10

31:26 Det 4:19

31:28 Jos 24:27

31:29 Pwov 17:5

31:30 Sòm 7:4

31:31 Job 22:7

31:33 Jen 3:10

31:34 Egz 23:2

31:35 Job 27:7

31:37 Job 1:3

31:38 Job 24:2

31:39 I Wa 21:19

31:40 Job 32:13