7
Yon Sòm David, ke li te chante a SENYÈ a pou yon moun tribi Benjamin ki te rele Cush.
O SENYÈ Bondye mwen an, Sòm 31:1nan Ou mwen kache.
Sove mwen de tout sila k ap kouri dèyè m yo e fè m sekou,
sof ke li ta chire nanm mwen Sòm 57:4tankou yon lyon,
epi rale m akote pandan pa gen moun pou delivre m.
O SENYÈ mwen, si mwen menm te fè sa,
si gen I Sam 24:11enjistis nan men m,
si mwen te rekonpanse mal a zanmi mwen,
oswa te I Sam 24:7piyaje sila ki te lènmi mwen a san koz la,
kite lènmi an kouri dèyè nanm mwen
jiskaske li pran l,
epi kite li foule lavi mwen jis atè.
Fè glwa mwen kouche nèt nan pousyè a.
Tan
Leve, O SENYÈ, nan kòlè Ou;
leve Ou menm kont Sòm 138:7raj ladvèsè mwen yo.
Leve Ou menm pou mwen;
Ou menm ki te etabli jijman an.
Kite asanble Sòm 22:27 a tout pèp yo antoure Ou.
Gouvènen yo, depi an wo.
Se SENYÈ a ki jije pèp yo.
Sòm 18:20Fè m jistis O SENYÈ,
selon ladwati mwen ak jan mwen kanpe fèm.
Alò, mete fen a mechanste malfektè yo,
men etabli sila ki dwat yo.
Paske se ladwati Bondye ki Jr 11:20fè prèv
nan kè avèk panse moun.
10 Boukliye mwen se avèk Bondye,
ki Sòm 97:10-11sove sila ki dwat yo.
11 Bondye se yon jij ki jis
e ki Sòm 90:9 rayi enjistis chak jou.
12 Si yon nonm pa repanti, La p Det 32:41file nepe Li.
Li deja koube banza Li; Li prèt.
13 Anplis, Li fin prepare pou kont Li zam mòtèl yo.
Li fè flèch ak shaf ki brile yo.
14 Gade byen, l ap lite nan mechanste.
Wi, li plante jèm mechanste a,
epi li És 59:4vin bay nesans a tout sa ki fo.
15 Li te fouye yon twou, kreve l nèt,
e vin Job 4:8tonbe nan twou ke li te fè a.
16  Est 9:25Mechanste li va retounen sou pwòp tèt li,
e vyolans pa l ap desann sou pwòp fwon li.
17 Mwen va bay remèsiman a SENYÈ a Sòm 71:15-16selon ladwati Li.
Mwen va chante lwanj a non SENYÈ a,Toupwisan an.

7:1 Sòm 31:1

7:2 Sòm 57:4

7:3 I Sam 24:11

7:4 I Sam 24:7

7:6 Sòm 138:7

7:7 Sòm 22:27

7:8 Sòm 18:20

7:9 Jr 11:20

7:10 Sòm 97:10-11

7:11 Sòm 90:9

7:12 Det 32:41

7:14 És 59:4

7:15 Job 4:8

7:16 Est 9:25

7:17 Sòm 71:15-16