11
Pawòl ki te vini a Jérémie soti nan SENYÈ a, t ap di: “Koute pawòl Egz 19:5akò sila a e pale avèk mesye Juda yo ak sila ki rete Jérusalem yo. Di yo: ‘Konsa pale SENYÈ a, Bondye Israël la, Det 27:26“Modi se nonm ki pa okipe pawòl akò sila a, ke Mwen te kòmande papa zansèt nou yo pou fè nan jou ke M te mennen yo sòti nan peyi Égypte la, soti nan Det 4:20founo fè a, lè M te di yo: ‘Koute vwa Mwen e fè selon tout sa ke Mwen kòmande nou. Konsa, nou va pèp Mwen e Mwen va Bondye nou,’ pou m ka etabli Egz 13:5sèman ke M te fè ak papa zansèt nou yo, pou bay yo yon peyi k ap koule ak lèt, ak siwo myèl, jan li ye nan jou sa a.” ’ ”
Mwen te reponn: “Amen O SENYÈ”. Konsa, SENYÈ a te di mwen: “Pwoklame tout pawòl sa yo nan vil Juda yo ak nan lari Jérusalem yo, pou di: ‘ Jn 13:17Tande pawòl akò sa a pou fè yo. ‘Paske Mwen te I Sam 8:9avèti papa zansèt pa w yo solanèlman nan jou ke M te mennen yo sòti nan peyi Égypte la, menm pou rive nan jou sila a, Mwen t ap avèti tout tan e t ap di: “Tande vwa Mwen”. Malgre sa, yo pa t obeyi, ni panche zòrèy yo vè Mwen. Men yo te mache chak selon tèt di a kè mechan yo. Akoz sa, Mwen te mennen sou yo tout Lev 26:14-43pawòl akò sila a, ke M te kòmande pou yo fè, men yo pa t fè yo.’ ”
Konsa, SENYÈ a te di m: “Gen yon Éz 22:25konplo vin k ap fèt pami mesye Juda yo ak moun ki rete Jérusalem yo. 10 Yo te vire retounen vè inikite a papa zansèt yo, ki te refize tande pawòl Mwen yo. Yo Jij 2:11-13te ale dèyè lòt dye pou sèvi yo. Lakay Israël ak lakay Juda te kraze akò ke M te fè ak papa zansèt yo.” 11 Pou sa, pale SENYÈ a: “Gade byen” Mwen ap II Wa 22:16mennen yon gwo dezas sou yo, ke yo p ap ka chape menm. Malgre yo kriye ban Mwen, Mwen p ap koute yo. 12 Konsa, lavil a Juda ak pèp Jérusalem nan va Det 32:37ale kriye a lòt dye kote yo brile lansan an; men anverite, yo p ap sove yo nan tan gwo dezas yo. 13 Paske dye nou yo menm kantite ak vil nou yo, O Juda; epi menm kantite ak lari Jérusalem yo se lotèl kote nou te plase Jr 3:24 gwo wont sa yo, menm pou brile lansan bay Baal yo.
14 “Akoz sa, pa priye pou pèp sa a. Ni pa leve gwo kri oswa fè lapriyè pou yo; paske Mwen Jr 3:24p ap koute yo lè yo rele Mwen akoz gwo dezas yo.
15 Ki dwa Jr 13:27byeneme Mwen an genyen lakay Mwen an
konsi li fin fè zak lèd ak anpil gason,
epi chè sen an fin kite ou?
Lè ou te fè mal sa a,
konsa, ou te rejwi.”
 
16 SENYÈ a te bay ou non:
“Bwa doliv, byen bèl ak anpil fwi”.
Ak Sòm 83:2gwo bri, li te limen dife sou non sa a,
e branch li yo te kase.
17 SENYÈ dèzame ki te plante ou a, te pase lòd malè kont ou akoz mechanste lakay Israël la ak lakay Juda a; akoz yo te pwovoke Mwen ak Jr 7:9ofrann sakrifis ke yo te leve vè Baal yo.
18 Anplis, SENYÈ a te I Sam 23:11-12fè m konprann, e mwen te konnen li. Konsa, Ou te montre m zak yo. 19 Men mwen te tankou yon És 53:7jenn mouton dou k ap mennen labatwa. Mwen pa t konnen ke yo te fòme yon konplo kont mwen; Ke yo t ap di,
“Annou detwi bwa a ak fwi li.
Annou koupe l nèt soti nan peyi vivan yo,
pou non li pa sonje ankò.”
20 Men O SENYÈ dèzame yo, ki Jen 18:25fè jijman ki dwat yo,
ki sonde santiman ak kè yo,
kite mwen wè vanjans Ou sou yo;
paske se Ou menm, mwen te fè konnen koz mwen an.
21 Akoz sa, SENYÈ a pale selon mesye Jr 1:1Anathoth yo, k ap chache lavi ou, k ap di: “Pa pwofetize nan non SENYÈ a, pou ou pa mouri nan men nou”— 22 Akoz sa, pale SENYÈ dèzame yo: “Gade byen, Mwen prèt pou pini yo! II Kwo 36:17Jennonm yo va mouri pa nepe, fis ak fi yo va mouri ak gwo grangou. 23 Menm yon retay Jr 6:9p ap rete pou yo. Paske Mwen ap mennen yon dezas sou mesye Anathoth yo, jis li rive ane règleman pa yo.”

11:2 Egz 19:5

11:3 Det 27:26

11:4 Det 4:20

11:5 Egz 13:5

11:6 Jn 13:17

11:7 I Sam 8:9

11:8 Lev 26:14-43

11:9 Éz 22:25

11:10 Jij 2:11-13

11:11 II Wa 22:16

11:12 Det 32:37

11:13 Jr 3:24

11:14 Jr 3:24

11:15 Jr 13:27

11:16 Sòm 83:2

11:17 Jr 7:9

11:18 I Sam 23:11-12

11:19 És 53:7

11:20 Jen 18:25

11:21 Jr 1:1

11:22 II Kwo 36:17

11:23 Jr 6:9