53
Jn 12:38Se kilès ki te kwè mesaj nou yo?
Epi a kilès bra SENYÈ a te vin revele?
Paske Li te grandi devan nou kon yon És 11:1boujon vèt,
e tankou yon rasin ki sòti nan tè sèk.
Li pa gen okenn bèlte nan fòm Li,
ni majeste pou nou ta gade sou Li,
ni aparans pou nou ta atire a Li.
Li te meprize e abandone pa lòm;
yon nonm ak gwo tristès
ki te konnen gwo soufrans,
ak tout maladi.
Tankou yon moun de sila moun kache figi yo,
Li te vin Mc 10:33meprize,
e nou pa t bay Li okenn valè.
 
Anverite, se doulè nou yo Li te Mat 8:17pote
ak soufrans nou yo Li te chaje sou do L;
men nou te rekonèt Li kon moun pini,
frape pa Bondye e aflije.
Men Li te frennen, pèse nèt pou peche nou yo.
Li te kraze pou I Pi 2:24-25inikite nou yo.
Chatiman ki fè nou gen lapè a te tonbe sou Li,
e se pa blesi Li yo, nou te jwenn gerizon.
Nou tout kon mouton, te pèdi chemen nou yo.
Nou chak te antre nan pwòp chemen pa nou,
men SENYÈ a te fè inikite a nou tout tonbe sou Li.
 
Li te vin oprime e aflije;
malgre sa, Li pa t ouvri bouch Li.
Trav 8:32-33Tankou yon jèn mouton ki t ap mennen labatwa,
e tankou yon mouton ki rete an silans devan sila
k ap taye lenn li yo,
konsa Li pa t ouvri bouch Li.
Avèk opresyon avèk jijman Li te retire nèt.
Selon jenerasyon Li,
yo te konsidere Li te koupe retire nèt nan peyi a vivan yo,
ke Li te kraze És 55:5-12 akoz peche a pèp Mwen yo.
Tonbo pa L te pataje pami moun mechan yo,
men se avèk yon nonm rich Li te ye nan lanmò Li,
malgre Li pa t fè okenn vyolans,
ni pa t gen okenn desepsyon nan bouch Li.
 
10 Men SENYÈ a te kontan És 53:5brize Li;
pou mete Li nan gwo soufrans,
pou L ta rann Li menm kon yon ofrann koupabilite,
pou L ta wè desandan Li yo.
Li va pwolonje jou Li yo,
e bon plezi SENYÈ a va reyisi nan men Li.
11 Apre gwo doulè nanm Li an,
Li va Jn 10:14-18wè limyè a,
e Li va satisfè.
Sèvitè Ladwati Mwen an va jistifye anpil moun
akoz konnesans Li anvè Li menm;
e Li va pote inikite yo.
12 Konsa, Mwen va bay Li yon pòsyon ak gwo moun yo.
Li va divize piyaj ak moun pwisan yo,
akoz Li te livre Mat 26:38-42nanm Li menm a lanmò,
e Li te konte avèk malfektè yo;
malgre Li te pote peche a anpil moun,
e te entèsede pou koupab yo.

53:1 Jn 12:38

53:2 És 11:1

53:3 Mc 10:33

53:4 Mat 8:17

53:5 I Pi 2:24-25

53:7 Trav 8:32-33

53:8 És 55:5-12

53:10 És 53:5

53:11 Jn 10:14-18

53:12 Mat 26:38-42