10
Anverite, anverite, Mwen di nou, sila ki pa antre nan pak mouton an pa pòt la, men monte pou l antre yon lòt jan, li (menm) se yon Jn 10:8vòlè epi yon brigan. Men moun ki antre pa pòt la se Jn 10:11bèje mouton yo.
Pou li menm, gadyen pòt la va ouvri, epi mouton yo tande Jn 10:4-16,27vwa l. Li rele pwòp mouton li yo pa non yo, e mennen yo deyò. Epi lè L fè soti tout sa ki pou li yo, li ale devan yo, e mouton yo swiv li, paske yo rekonèt Jn 10:5-16,27vwa li. Men, yon etranje, yo p ap janm swiv li, men ap sove ale kite li, paske yo pa rekonèt Jn 10:4-16 vwa etranje yo.
Jn 16:25-29Kalite pawòl sa a, Jésus te sèvi pou pale avèk yo, men yo pa t konprann bagay sa yo ke Li t ap di yo.
Pou sa, Jésus te di yo ankò, “Anverite, anverite, Mwen di nou, Mwen menm se Jn 10:1-9pòt la pou mouton yo. Tout sa yo ki te vini avan M se Jr 23:1vòlè ak brigan, men mouton yo pa t tande yo.
Jn 10:1-9“Mwen se pòt la. Si nenpòt moun antre pa Mwen, li va sove e va antre, sòti epi twouve patiraj.
10  “Vòlè a vini sèlman pou l vòlè, touye, ak detwi.
“Mwen te vini pou yo Jn 5:40ta kapab gen lavi, e ta ka genyen l an abondans.
11  És 40:11“Mwen menm se bon bèje a. Bon bèje a ap bay vi Li pou mouton yo.
12  “Sila a ki se yon ouvriye jounalye epi pa yon Jn 10:2bèje, ki pa mèt mouton yo, wè lou ap vini epi li kouri kite mouton yo. Lou a vin pran yo, epi gaye yo. 13  Li sove ale, paske se yon ouvriye jounalye, e afè mouton pa konsène l.
14  “Mwen se bon bèje a. Jn 10:27Mwen rekonèt sa yo ki pou Mwen, e pa Mwen yo rekonèt Mwen. 15  Menm jan ke Mat 11:27Papa a rekonèt Mwen, e Mwen rekonèt Papa a. Mwen bay vi Mwen pou mouton yo.
16  “Epi Mwen gen És 56:8lòt mouton ki pa nan pak sa a. Fòk Mwen mennen yo tou. Epi yo va tande vwa M. E yo va vini yon sèl pak avèk yon bèje.
17  “Pou rezon sa a, Papa a renmen M, paske Mwen Jn 10:11-18bay lavi Mwen pou M kab reprann li ankò. 18  Mat 26:53Okenn moun pa pran li nan men M, men Mwen bay li avèk pwòp volonte M. Mwen gen otorite pou bay li, e Mwen gen otorite pou reprann li ankò. Kòmandman sila a Mwen te resevwa l depi nan men Papa M.”
19 Konsa te leve Jn 7:43yon divizyon pami Jwif yo akoz pawòl sa yo.
20 Epi anpil t ap di: Jn 7:20“Li gen yon dyab epi Mc 3:21Li fou. Poukisa nou ap koute Li?”
21 Lòt t ap di: “Pawòl sa yo se pa pawòl a yon move lespri. Egz 4:11Yon dyab p ap kab ouvri zye a yon moun ki avèg. Nou ta kwè sa?”
22 Nan lè sa, Fèt Dedikasyon an t ap pase nan Jérusalem. 23 Se te nan tan livè, epi Jésus t ap mache nan tanp lan sou Trav 3:11galeri Salomon an.
24 Pou sa, Jwif yo te rasanble antoure Li, epi t ap di Li: “Pou konbyen de tan W ap kenbe nou an sispann? Si ou menm se Kris la, fè nou konnen klè.”
25 Jésus te di yo: “Mwen te di nou, e nou pa kwè M. Zèv ke M fè nan non Papa M yo, sa yo fè temwayaj de Mwen.” 26  Men nou pa kwè, paske nou pa mouton Mwen yo.
27  “Mouton pa M yo Jn 10:4-16tande vwa M, e yo swiv Mwen. 28  E Mwen bay yo Jn 17:2lavi etènèl, e yo p ap janm peri. E pèsòn p ap kab rachte yo nan men M.
29  “Papa M ki te ban Mwen yo, pi gran pase tout moun. E pèsòn p ap kab rachte yo nan men a Papa a. 30  Jn 17:2Mwen avèk Papa a se youn.”
31 Jwif yo te Jn 8:59leve pran wòch ankò pou lapide L.
32 Jésus te reponn yo: “Mwen te montre nou anpil bon zèv ki te sòti nan Papa a. Pou kilès ladan yo n ap lapide M nan?”
33 Jwif yo te reponn: “Pou bon zèv, nou pa lapide Ou, men pou Lev 24:16blasfèm nan. Paske Ou menm ki se yon nonm, Jn 5:18pran poz ke se Bondye ou ye.”
34 Jésus te reponn yo: “Èske li pa te ekri nan Lalwa pa w la ke: Sòm 82:6 ‘Mwen di ke se dye yo nou ye’?
35  “Si Li te rele yo dye yo, sila ki te resevwa pawòl Bondye yo (epi Ekriti Sen yo p ap kapab chanje), 36  èske ou di a Li menm, Sila a ke Papa a te fè sen, epi Jn 3:17voye nan lemonn nan: ‘W ap blasfeme’ akoz Mwen di ke Mwen menm se Fis Bondye a?
37  Jn 10:25“Si Mwen pa fè zèv a Papa M, pa kwè M. 38  Men si M fè yo, malgre ou pa kwè M, kwè zèv yo pou ou kapab konnen epi konprann ke Jn 14:10-20Papa a nan Mwen, e Mwen nan Papa a.”
39 Pou sa, yo Jn 7:20t ap chache ankò pou kenbe L, e Li te evite men yo.
40 E Li te ale Jn 1:28ankò lòtbò Jourdain an nan plas kote Jean te premye konn batize a. Li te demere la.
41 Anpil te vin kote L e t ap di: “Malgre Jean pa t fè yon sign, Jn 1:27-30tout bagay li te di selon mesye sa a se te vrè.” 42 Anpil moun te kwè nan Li la.

10:1 Jn 10:8

10:2 Jn 10:11

10:3 Jn 10:4-16,27

10:4 Jn 10:5-16,27

10:5 Jn 10:4-16

10:6 Jn 16:25-29

10:7 Jn 10:1-9

10:8 Jr 23:1

10:9 Jn 10:1-9

10:10 Jn 5:40

10:11 És 40:11

10:12 Jn 10:2

10:14 Jn 10:27

10:15 Mat 11:27

10:16 És 56:8

10:17 Jn 10:11-18

10:18 Mat 26:53

10:19 Jn 7:43

10:20 Jn 7:20

10:20 Mc 3:21

10:21 Egz 4:11

10:23 Trav 3:11

10:27 Jn 10:4-16

10:28 Jn 17:2

10:30 Jn 17:2

10:31 Jn 8:59

10:33 Lev 24:16

10:33 Jn 5:18

10:34 Sòm 82:6

10:36 Jn 3:17

10:37 Jn 10:25

10:38 Jn 14:10-20

10:39 Jn 7:20

10:40 Jn 1:28

10:41 Jn 1:27-30