83
Yon Chan. Yon Sòm Asaph
O Bondye, Sòm 28:1 pa rete an silans.
Pa fè silans, O Bondye.
Pa rete trankil.
Paske gade byen, lènmi Ou yo ap fè zen.
Sila ki rayi Ou yo leve tèt yo byen wo.
Yo fè plan malen kont pèp Ou a.
Yo fè konplo ansanm kont sila ki se trezò Ou.
Yo te di: “Vini, Est 3:6 annou disparèt yo nèt kon nasyon,
pou non Israël la pa sonje ankò menm.”
Paske yo te Sòm 2:2 fè konplo ansanm ak yon sèl panse.
Kont Ou menm, yo fè yon akò.
Tant a Édom avèk Izmayelit yo, Moab ak Agarenyen yo,
Guebal, Ammon, Amalek, Filisten yo avèk pèp Tyr yo;
Anplis, Asiryen yo te vin jwenn ansanm avèk yo,
yo te prete lamen a Det 2:9 pitit a Lot yo.
Tan
Aji avèk yo Jij 7:1-24 tankou Madian,
tankou avèk Sisera ak Jabin nan ravin Kison an!
10 Ki te fin detwi nan En-Dor,
ki te So 1:17 vin tankou fimye sou latè.
11 Fè tout chèf yo tankou Oreb avèk Zeeb
e tout prens yo tankou Jij 8:12-21 Zébach avèk Tsalmunna,
12 Ki te di: II Kwo 20:11 “Annou vin posede patiraj Bondye yo pou kont nou.”
13 O Bondye mwen, fè yo tankou pousyè toubiyon!
Tankou pay devan van!
14 Tankou És 9:18 dife ki brile forè a, ak flanm ki
limen nan tout mòn nan pou yo brile nèt.
15 Konsa, kouri dèyè yo Job 9:17 avèk tanpèt Ou
e teworize yo ak gwo siklòn Ou.
16  Job 10:15 Plen figi yo ak gwo wont,
pou yo kab chache non pa Ou, O SENYÈ.
17 Kite yo vin Sòm 35:4 wont e dekouraje jis pou tout tan.
Wi, kite yo imilye e peri,
18 pou yo kapab konnen ke se Ou menm sèl
ki pote non “Bondye”, Sòm 9:2 Pi Wo sou tout tè a.

83:1 Sòm 28:1

83:4 Est 3:6

83:5 Sòm 2:2

83:8 Det 2:9

83:9 Jij 7:1-24

83:10 So 1:17

83:11 Jij 8:12-21

83:12 II Kwo 20:11

83:14 És 9:18

83:15 Job 9:17

83:16 Job 10:15

83:17 Sòm 35:4

83:18 Sòm 9:2