83
Yon Chan. Yon Sòm Asaph
O Bondye, Sòm 28:1 pa rete an silans;
Pa fè silans, O Bondye e
Pa rete trankil.
Paske gade byen, lènmi Ou yo ap fè zen e
sila ki rayi Ou yo te leve tèt yo menm byen wo.
Yo fè plan malen kont pèp Ou a e
fè konplo ansanm kont sila
ki se trezò
Yo te di: “Vini, Est 3:6 annou disparèt yo nèt
kon nasyon,
Pou non Israël la pa sonje ankò menm.”
Paske yo te Sòm 2:2 fè konplo ansanm ak yon sèl panse;
Kont Ou menm, yo fè yon akò:
Tant a Édom avèk Izmayelit yo, Moab ak
Agarenyen yo,
Guebal, Ammon, Amalek, Filisten yo avèk
pèp Tyr yo;
Anplis, Asiryen yo te vin jwenn ansanm avèk yo,
yo te prete lamen a Det 2:9 pitit a Lot yo.
Tan
Aji avèk yo Jij 7:1-24 tankou Madian, tankou avèk
Sisera ak Jabin nan ravin Kison an!
10 Ki te fin detwi nan En-Dor, ki te So 1:17 vin
tankou fimye sou latè.
11 Fè tout chèf yo tankou
Oreb avèk Zeeb e tout prens yo
tankou Jij 8:12-21 Zébach avèk Tsalmunna,
12 Ki te di: II Kwo 20:11 “Annou vin posede patiraj
Bondye yo pou kont nou.”
13 O Bondye mwen, fè yo tankou pousyè toubiyon!
Tankou pay devan van!
14 Tankou És 9:18 dife ki brile forè a, ak flanm ki
Limen nan tout mòn nan pou yo brile nèt.
15 Konsa, kouri dèyè yo Job 9:17 avèk tanpèt Ou e
teworize yo ak gwo siklòn Ou.
16  Job 10:15 Plen figi yo ak gwo wont,
Pou yo kab chache non pa Ou, O SENYÈ.
17 Kite yo vin Sòm 35:4 wont e dekouraje jis pou tout tan,
kite yo imilye e peri,
18 Pou yo kapab konnen ke se Ou menm sèl
ki pote non “Bondye”,
Sòm 9:2 Pi Wo sou tout tè a.

83:1 Sòm 28:1

83:4 Est 3:6

83:5 Sòm 2:2

83:8 Det 2:9

83:9 Jij 7:1-24

83:10 So 1:17

83:11 Jij 8:12-21

83:12 II Kwo 20:11

83:14 És 9:18

83:15 Job 9:17

83:16 Job 10:15

83:17 Sòm 35:4

83:18 Sòm 9:2