SOPHONIE
1
Pawòl SENYÈ a ki te vini a Sophonie, fis a Cuschi a, fis a Guedalia, fis a Amaria, fis a Ézéchias, nan tan Josias, fis a Amon an, wa a Juda a.
“Mwen va retire tout bagay nèt sou fas tè a”, deklare SENYÈ a. Jen 6:7 Mwen va retire ni És 6:11,12lòm, ni bèt. Mwen va retire Jr 4:25 zwazo syèl yo ak pwason lanmè yo, ansanm ak pil fatra yo ak moun mechan yo. Mwen va koupe retire lòm soti sou fas tè a, deklare SENYÈ a. Konsa Mwen va lonje men M kont Juda e kont tout sila ki rete Jérusalem yo. Mwen va Mi 5:13koupe retire retay a Baal la nan plas sa a ak non a tout II Wa 23:5 prèt zidòl yo, sila ki adore sou II Wa 23:12 twati kay, lame syèl yo, sila ki adore yo ki fè sèman pa SENYÈ a, e ki an menm tan, fè sèman pa I Wa 11:5,23Milcom, sila ki te És 1:4vire fè bak pou yo pa swiv SENYÈ yo, ak sila ki És 9:13 pa t ni chache ni mande pou SENYÈ a.”
Hab 2:20Fè silans devan Senyè BONDYE a! Paske So 1:14 jou SENYÈ a pre rive. Paske Bondye te prepare yon sakrifis. Li te konsakre envite Li yo. Li va vin rive nan jou sakrifis SENYÈ a, ke mwen va És 24:21pini prens yo, fis a wa yo, ak tout sila ki abiye ak És 2:6 vètman etranje yo. Mwen va pini nan jou sa a tout sila ki sote anlè papòt tanp yo, ki plen kay mèt yo ak vyolans ak desepsyon. Jr 5:27
10 Nan jou sa a, deklare SENYÈ a, va gen son a yon gwo kri soti nan II Kwo 33:14Pòtay Pwason an, yon kri: “Anmwey” soti nan II Kwo 34:22 dezyèm katye a, ak yon gwo bri eklatman soti nan kolin yo. 11 Rele “Anmwey!”, O nou menm k ap viv Macthesch. Paske tout pèp So 2:5 Canaran an va pe bouch yo nèt. Tout sila ki chaje avèk ajan yo va vin koupe retire nèt. 12 Li va vin rive nan lè sa a ke Mwen va chache tout Jérusalem ak lanp, e mwen va pini moun ki Jr 48:11deside sou sa yo fin bwe, k ap di nan kè yo: “SENYÈ a Éz 8:12 p ap fè byen, ni Li p ap fè mal!” 13 Konsa, richès yo va tounen piyaj e lakay yo va vin devaste. Wi, yo va Am 5:11 bati kay, men yo p ap rete ladan yo. Yo va plante chan rezen, men yo p ap bwè diven yo.
14 Pre rive se Jr 30:7gran Éz 7:7-12 jou SENYÈ a, pre rive, e l ap pwoche byen vit. Koute vwa a, jou a SENYÈ a! Nan jou sa a, gèrye a va kriye amè. 15 Jou sa a se yon jou kòlè ak chalè, yon jou És 22:5gwo twoub ak rele anmwey, yon jou destriksyon ak dezolasyon, yon jou Jl 2:2,31 tenèb ak dekourajman, youn jou nwaj yo ak gwo fènwa a. 16 Yon jou És 27:13 twonpèt ak kri batay kont vil fòtifye yo, e kont gwo ranpa yo. 17 Mwen va mennen Jr 10:18gwo pwoblèm sou lezòm, pou yo vin mache Det 28:29 tankou moun avèg, akoz yo te peche kont SENYÈ a. Konsa, san yo va vide tankou pousyè e chè yo kon fimye bèt. 18 Ni Éz 7:19ajan yo, ni lò yo p ap kapab delivre yo nan jou jijman an, men So 3:8 tout latè va vin devore nèt pa dife jalouzi Li. Paske Li va mete yon fen, yon fen ki tèrib, a tout moun ki rete sou tè a.

1:2 Jen 6:7

1:3 És 6:11,12

1:3 Jr 4:25

1:4 Mi 5:13

1:4 II Wa 23:5

1:5 II Wa 23:12

1:5 I Wa 11:5,23

1:6 És 1:4

1:6 És 9:13

1:7 Hab 2:20

1:7 So 1:14

1:8 És 24:21

1:8 És 2:6

1:9 Jr 5:27

1:10 II Kwo 33:14

1:10 II Kwo 34:22

1:11 So 2:5

1:12 Jr 48:11

1:12 Éz 8:12

1:13 Am 5:11

1:14 Jr 30:7

1:14 Éz 7:7-12

1:15 És 22:5

1:15 Jl 2:2,31

1:16 És 27:13

1:17 Jr 10:18

1:17 Det 28:29

1:18 Éz 7:19

1:18 So 3:8