7
Anplis, pawòl SENYÈ a te vin kote mwen. Li te di: Ou menm, fis a lòm, konsa pale Senyè BONDYE a, Éz 7:3-6Lafen! Lafen ap pwoche sou kat kwen peyi a. Se koulye a, lafen an sou ou, e Mwen va voye kòlè Mwen kont ou. Mwen va jije ou selon zèv ou. Mwen va mennen tout abominasyon ou yo sou ou. Paske zye M p ap gen pitye pou ou, ni Mwen p ap ralanti pou ou, men Mwen va Éz 11:21mennen chemen ou yo rive sou ou, abominasyon ou yo va pami ou, e ou va konnen ke Mwen se SENYÈ a!
“Konsa pale Senyè BONDYE a: ‘Yon gwo II Wa 21:12-13dezas! Yon dezas san parèy! Gade byen, l ap vini. Lafen an ap vini. Lafen an gen tan rive! Li te Za 13:7leve kont ou. Gade byen, li fin rive! Move lè ou a fin rive, O moun peyi a! Lè a rive! És 22:5Jou toupre a—gwo zen olye kri lajwa a ap kriye sou mòn yo. Koulye a, nan yon ti tan, Mwen va vide kòlè Mwen sou ou, e achevi kòlè Mwen kont ou. Konsa, M ap Éz 7:3jije ou selon tout chemen ou yo, e mennen sou ou tout abominasyon ou yo. Zye m p ap montre okenn pitye, ni Mwen p ap ralanti. Mwen va rekonpanse ou selon chemen ou yo pandan abominasyon ou yo pami nou. Konsa, ou va konnen ke se Mwen, SENYÈ a, ki fè frap la.
10 “ ‘Gade jou a! Gade l byen, l ap vini! Move lè ou a deja parèt. Sòm 89:32Baton an fin boujonnen. Ògèy la fin fleri. 11 Vyolans fin grandi pou vin fè yon baton Sòm 73:8mechanste. Okenn nan yo p ap rete; okenn nan moun yo, okenn nan richès yo, ni okenn bagay ki gen gwo valè pami yo. 12 Lè a fin rive! Jou a prè. Pa kite moun k ap achte a rejwi, ni moun k ap vann nan soufri, paske És 5:13-14gwo chalè a kont tout foul moun yo. 13 Anverite, moun k ap vann nan p ap Lev 25:24-31retounen nan sa li te vann nan, malgre yo toujou vivan; paske vizyon konsène tout foul moun yo. Yo p ap retounen, ni okenn nan yo p ap ka pwolonje lavi yo nan mitan inikite yo. 14 Yo te Nonb 10:9soufle twonpèt la, e te fè tout bagay vin prè, men pèsòn pa prale nan batay la, paske gwo kòlè Mwen an kont tout foul moun yo.
15  Jr 14:18“ ‘Nepe a deyò e epidemi ak gwo grangou a anndan. Sila ki nan chan an va mouri pa nepe. Gwo grangou ak epidemi va, anplis, manje sila anndan vil yo. 16 Menm lè sila ki chape yo rive deyò, yo va sou mòn yo tankou És 38:14toutrèl nan vale yo, yo tout ap kriye, yo chak nan pwòp inikite yo. 17  És 13:7Tout men yo va lage vid e tout jenou yo va vin kon dlo. 18 Yo va És 15:3abiye yo menm ak twal sak e lafyèv frison va boulvèse yo. Lawont va sou tout figi yo, e tout tèt yo va chòv. 19 Yo va jete Pwov 11:4ajan yo nan lari, e lò yo va vin yon bagay repinyans. Lajan ak lò yo p ap kapab delivre yo nan jou gwo chalè SENYÈ a. Yo p ap ka satisfè apeti yo, ni yo p ap kapab plen vant yo, paske se li ki te fè yo chite. 20 Yo te transfòme bote a òneman pa Li yo pou vin ògèye Jr 7:30yo te fè imaj abominasyon yo ak bagay detestab yo avè l. Konsa, Mwen va fè l vin yon bagay abominab pou yo menm. 21 Mwen va bay li nan men II Wa 24:13etranje yo kon piyaj, nan men mechan sou latè yo kon donmaj, e yo va pwofane li nèt. 22 Anplis, Mwen va vire Jr 18:17figi Mwen lwen yo, e yo va pwofane plas sekrè Mwen an. Vòlè yo va antre nan li, e yo va pwofane li.
23 “ ‘Fè chèn nan, paske peyi a plen ak Éz 9:9krim sanglan, e vil la plen ak vyolans. 24 Akoz sa, Mwen va mennen fè vini sila ki pi mal nan tout nasyon yo, e se yo k ap posede lakay yo. Mwen va, anplis, fè ògèy a sila ki pwisan yo sispann. Lye sen yo va vin gate nèt. 25 Lè gwo doulè a rive, yo va chache Éz 13:10-16lapè, men p ap genyen menm. 26  És 47:11Gwo dega va rive sou gwo dega, e gwo koze sou gwo koze. Konsa, yo va chache yon vizyon soti nan yon pwofèt, men lalwa va fin pèdi nan men prèt la, e p ap gen konsèy menm nan men ansyen yo. 27 Wa a va fè dèy, prens lan va Job 8:22abiye ak dezespwa, e men a pèp peyi a va pran tranble. Selon kondwit yo, Mwen va aji avèk yo, e selon jijman yo, Mwen va jije yo. Konsa, yo va konnen ke se Mwen ki SENYÈ a.’ ”

7:2 Éz 7:3-6

7:4 Éz 11:21

7:5 II Wa 21:12-13

7:6 Za 13:7

7:7 És 22:5

7:8 Éz 7:3

7:10 Sòm 89:32

7:11 Sòm 73:8

7:12 És 5:13-14

7:13 Lev 25:24-31

7:14 Nonb 10:9

7:15 Jr 14:18

7:16 És 38:14

7:17 És 13:7

7:18 És 15:3

7:19 Pwov 11:4

7:20 Jr 7:30

7:21 II Wa 24:13

7:22 Jr 18:17

7:23 Éz 9:9

7:25 Éz 13:10-16

7:26 És 47:11

7:27 Job 8:22