13
“Nan jou sa a, va gen yon fontèn dlo ki Jr 2:13 va ouvri pou lakay David, e pou sila ki rete Jérusalem yo, pou Sòm 51:2,7 peche ak salte.
“Li va vin rive nan jou sa a”, deklare SENYÈ dèzame yo: “ke Mwen va koupe retire non a zidòl yo soti nan peyi a, e yo p ap sonje yo ankò. Mwen va osi retire Jr 23:14,15pwofèt yo ak I Wa 22:22 lespri pa pwòp la soti nan peyi a. Lè yon moun va pwofetize, alò, papa l ak manman l ki te fè l la va di li: ‘Ou Det 18:20p ap viv, paske ou Jr 23:35 pale sa ki fo nan non SENYÈ a.’ Konsa, papa li ak manman li ki te fè l la, va fwennen l lè li pwofetize. Anplis, li va vin rive nan jou sa a, ke tout pwofèt yo va Jr 6:15 vin wont de vizyon yo fè, lè yo ap pwofetize. Yo p ap mete gwo wòb fèt an pwal pou twonpe moun; men yon pwofèt va di: ‘Mwen Am 7:14 pa yon pwofèt; mwen se yon kiltivatè tè a, paske mwen se yon sèvitè atache nèt depi mwen jèn.’ Konsa, yon moun va vin di l: ‘Ki blesi sa ki II Wa 9:24 nan mitan bra ou yo?’ Epi li va reponn: ‘Sa yo se blesi ke mwen te pran lakay zami mwen yo.’
 
“Leve, O nepe, kont És 40:11 bèje Mwen an,
e kont nonm nan ki byen pre M,”
deklare SENYÈ dèzame yo.
Frape bèje a pou mouton yo ka gaye;
epi Mwen va vire men M kont jenn ti piti yo.
“Sa va vin rive nan tout peyi a” deklare SENYÈ a,
“Ke És 6:13de pati nan li va vin koupe retire pou l mouri;
men twazyèm pati a va rete ladann l.
“Konsa, Mwen va mennen fè pase
twazyèm pati a nan dife.
Mwen va rafine yo tankou yo rafine ajan,
e pase yo a leprèv tankou lò.
Yo va rele non Mwen, e Mwen va tande yo.
Mwen va di: ‘Yo se pèp Mwen’,
e yo va di: ‘SENYÈ a, se Bondye mwen an.’ ” És 48:10

13:1 Jr 2:13

13:1 Sòm 51:2,7

13:2 Jr 23:14,15

13:2 I Wa 22:22

13:3 Det 18:20

13:3 Jr 23:35

13:4 Jr 6:15

13:5 Am 7:14

13:6 II Wa 9:24

13:7 És 40:11

13:8 És 6:13

13:9 És 48:10