9
Alò, Élisée, pwofèt la, te rele youn nan II Wa 2:3fis a pwofèt yo. Li te di li: “Mare senti ou e I Sam 10:1pran bokal lwil nan men ou pou monte Ramoth-Galaad. Lè ou rive la, chache jwenn I Wa 19:16-17Jéhu, fis a Josaphat a, fis a Nimschi a. Antre ladann, mande li vin apa de frè li yo. Mennen li nan yon chanm anndan. Konsa, pran bokal lwil la, vide li sou tèt li e di: ‘Konsa pale SENYÈ a; II Kwo 22:7 “Mwen te onksyone ou wa sou Israël.” ’ Epi konsa, louvri pòt la, kouri sove ale! Pa tann!”
Konsa, II Wa 9:1jennonm nan, sèvitè pwofèt la, te ale Ramoth-Galaad. Lè l rive, men vwala, kapitèn a lame yo te chita. Li te di: “Mwen gen yon pawòl pou ou O kapitèn.”
Jéhu te reponn: “Pou kilès nan nou?”
Li te di: “Pou ou, O kapitèn.” Li te leve pou antre nan kay la. Li te vide lwil sou tèt li e te di li: “Konsa pale SENYÈ a, Bondye Israël la, I Sam 2:7-8 Mwen te onksyone ou Wa sou pèp SENYÈ a, sou Israël menm. Ou gen pou frape lakay Achab, mèt ou a, pou Mwen kapab fè revandikasyon I Wa 18:4san a sèvitè mwen yo, pwofèt yo ak san a tout sèvitè SENYÈ yo, pa men Jézabel. ‘Paske tout lakay Achab va peri e I Wa 21:21Mwen va koupe retire sou Achab tout gason, ni esklav, ni lib an Israël. I Wa 14:10-11Mwen va fè lakay Achab vin tankou lakay Jéroboam, fis a Nebath la, e I Wa 16:3-12tankou lakay Basha, fis Achija a. 10  I Wa 21:23Chen ap manje Jézabel nan teritwa Jizréel la, e nanpwen moun k ap antere li.’ ” Konsa, li te ouvri pòt la e te sove ale.
11 Alò Jéhu te sòti deyò kote sèvitè mèt li yo. Youn nan yo te mande l: “Èske tout bagay byen? Poukisa Jr 29:26nonm fou sila a te vin kote ou a?” Li te reponn yo:
“Ou konnen nonm sila a avèk tout sa li pale yo.”
12 Yo te di:
“Sa se manti. Pale nou koulye a.”
Li te di: “Li te di m, ‘Konsa pale SENYÈ a: “Mwen te onksyone ou wa sou Israël” ’ ”.
13 Konsa, Mat 21:7-8yo te fè vit, chak moun te pran vètman pa yo, te plase yo anba li sou mach la. Yo te I Wa 1:34-39soufle twonpèt la e yo t ap di: “Jéhu se wa a!”
14 Konsa Jéhu, fis a Josaphat a, fis a Nimschi a, te fè konplo kont Joram. I Wa 22:3Alò, Joram avèk tout Israël t ap defann Ramoth-Galaad kont Hazaël, wa Syrie a. 15 Men II Wa 8:29Wa Joram te fin retounen a Jizréel pou geri akoz blesi ke Siryen yo te ba li lè li te goumen avèk Hazaël, wa Syrie a. Konsa, Jéhu te di: “Si sa se volonte ou, pa kite pèsòn chape kite vil la pou ale pale Jizréel.” 16 Alò, Jéhu te monte yon cha pou te ale Jizréel, paske Joram te kouche la. II Wa 8:29Achazia, wa Juda a, te deja desann pou wè Joram. 17 Koulye a, gadyen an te kanpe sou fò Jizréel, e li te wè konpanyen Jéhu, pandan li t ap vini. Li te di: “Mwen wè yon konpanyen.”
Joram te di: “Pran yon chevalye, voye li rankontre yo e kite li di: ‘Èske sa an pè?’ ”
18 Konsa, yon chevalye te ale rankontre li. Li te di: “Konsa pale wa a: ‘Èske sa an pè?’ ”
Jéhu te reponn: II Wa 9:19-22“Kisa ou gen pou fè avèk lapè? Vire dèyè mwen.”
Konsa, gadyen an te bay rapò a. “Mesaje a te rive kote yo, men li pa t retounen.”
19 Li te voye yon dezyèm chevalye, ki te rive kote yo. Li te di: “Konsa pale wa a: ‘Èske sa an pè?’ ”
Jéhu te reponn: “Kisa ou gen pou fè avèk lapè? Vire dèyè mwen.”
20 Gadyen an te bay rapò a: “Lè te rive kote yo menm, men li pa t retounen, epi II Sam 18:27kondwi li se tankou kondwi a I Wa 19:17Jéhu, paske li kondwi tankou moun anraje.”
21 Konsa, Joram te di: “Fè cha a vin parèt.”
Epi yo te prepare cha li a. II Kwo 22:7Joram, wa Israël la, avèk Achazia, wa Juda a te sòti yo chak nan cha pa yo, yo te ale rankontre Jéhu, e yo te twouve li sou tèren Naboth la, Jizreyelit la. 22 Lè Joram te wè Jéhu, li te di: “Èske sa an pè, Jéhu?”
Epi li te reponn: “Ki lapè sa a, I Wa 16:30-33kòmsi zak pwostitiye manman ou Jézabel avèk vye maji pa li yo tèlman anpil?”
23 Alò, Joram te frennen cha a, tou vire e te sove ale. Li te pale Achazia: II Wa 11:14“Trayizon, O Achazia!”
24 Konsa, I Wa 22:34Jéhu te rale banza li ak tout fòs e te tire Joram antre bwa li. Flèch la te pase nan kè l e li te bese desann nan cha li. 25 Alò, Jéhu te pale ak Bidqar, adjwen li an: “Pran l e jete l nan I Wa 21:1chan Naboth la, Jizreyelit la, paske mwen sonje lè ou avèk mwen te monte kouri ansanm dèyè Achab, papa li, ke SENYÈ a te pwononse pawòl sa a kont li: 26  I Wa 21:13-19‘Anverite, Mwen te wè ayè, san Naboth la ak san a fis li yo,’ pale SENYÈ a, ‘epi, Mwen va rekonpanse ou nan teren sa a’, pale SENYÈ a. Alò, pou sa, pran l e jete l nan teren an, selon pawòl SENYÈ a.”
27  II Kwo 22:7Lè Achazia, wa Juda a te wè li, li te sove ale pa chemen kay jaden an. Epi Jéhu te kouri dèyè li e te di: “Tire li tou, nan cha a.” Konsa, li te fèt sou ti pant Gur a, ki Jos 17:11Jibleam nan. Men li te sove ale rive Méguiddo, e la li te mouri. 28  II Wa 23:30Sèvitè li yo te pote li nan yon cha rive Jérusalem e yo te antere li nan tonm pa li avèk zansèt li yo nan vil David la. 29 Alò, II Wa 8:25nan onzyèm ane règn Joram la, fis Achab la, Achazia te devni wa sou Juda.
30 Lè Jéhu te vini Jizréel, Jézabel te tande sa. Jr 4:30Li te pentire zye li, li te byen dekore tèt li e li te gade deyò fenèt la. 31 Lè Jéhu te antre nan pòtay la, li menm Jézabel te di: I Wa 16:9-20“Èske tout bagay byen, Zimri, asasen mèt pa w la?”
32 Jéhu te leve figi li vè fenèt la e te di: “Se kilès ki pou mwen? Kilès?”
Konsa, de oswa twa linik ren nan te gade anba kote li.
33 Li te di: “Jete li anba.”
Konsa, yo te jete li anba e kèk nan san li te vòltije jis sou miray la ak sou cheval yo, epi li te foule anba pye yo. 34 Lè Jéhu te antre, li te manje e bwè. Konsa, li te di: “Okipe koulye a de I Wa 21:25fanm modi sila a e antere li; paske I Wa 16:31se fi a wa a ke li ye.”
35 Yo te ale antere l, men yo pa t jwenn plis ke zo tèt la, pye yo avèk pla men yo. 36 Pou sa, yo te retounen pou te pale li.
Konsa, li te di: “Sa se pawòl SENYÈ a, ke Li te pale pa sèvitè li, Élie, Tichbit la. Li te di: I Wa 21:23‘Nan teren Jizréel la, chen yo va manje chè Jézabel, 37 epi Jr 8:1-3kadav Jézabel va tankou fimye bèt sou sifas chan nan teren Jizréel la, jiskaske yo pa ka di: “Sa se Jézabel.” ’ ”

9:1 II Wa 2:3

9:1 I Sam 10:1

9:2 I Wa 19:16-17

9:3 II Kwo 22:7

9:4 II Wa 9:1

9:6 I Sam 2:7-8

9:7 I Wa 18:4

9:8 I Wa 21:21

9:9 I Wa 14:10-11

9:9 I Wa 16:3-12

9:10 I Wa 21:23

9:11 Jr 29:26

9:13 Mat 21:7-8

9:13 I Wa 1:34-39

9:14 I Wa 22:3

9:15 II Wa 8:29

9:16 II Wa 8:29

9:18 II Wa 9:19-22

9:20 II Sam 18:27

9:20 I Wa 19:17

9:21 II Kwo 22:7

9:22 I Wa 16:30-33

9:23 II Wa 11:14

9:24 I Wa 22:34

9:25 I Wa 21:1

9:26 I Wa 21:13-19

9:27 II Kwo 22:7

9:27 Jos 17:11

9:28 II Wa 23:30

9:29 II Wa 8:25

9:30 Jr 4:30

9:31 I Wa 16:9-20

9:34 I Wa 21:25

9:34 I Wa 16:31

9:36 I Wa 21:23

9:37 Jr 8:1-3