12
Fado pawòl SENYÈ a konsènan Israël la. Konsa pale SENYÈ ki etann syèl yo a, ki poze fondasyon latè yo e ki És 57:16 kreye lespri a lòm nan anndan l lan. “Gade byen, Mwen ap fè Jérusalem vin yon tas ki va fè tout pèp ki antoure l yo vin toudi; epi lè syèj la vin kont Jérusalem nan, li va vin osi, kont Za 14:14 Juda. Li va vin rive nan jou sa a, ke Mwen va fè Jérusalem vin yon Dan 2:34,35,44,45 wòch ki lou pou tout pèp yo. Tout ki vin leve l va vin blese grav. Epi tout nasyon latè yo va rasanble ansanm kont li. Nan jou sa a,” deklare SENYÈ a: “Mwen va frape tout cheval yo pou l dezoryante, e chevalye yo avèk foli. Men Mwen va ouvri zye Mwen sou lakay Juda, pandan Mwen ap frape tout cheval a pèp nasyon yo pou yo vin avèg. Konsa, tout chèf a Juda yo va di nan kè yo: ‘Moun ki rete Jérusalem yo se fòs mwen nan SENYÈ dèzame yo, Bondye pa yo a.’
Nan jou sa a, Mwen va fè chèf Juda yo vin tankou yon gwo boukan dife pami mòso bwa yo, ak yon tòch k ap fè flanm dife pami pakèt sereyal yo. Yo va devore tout pèp ki ozanviwon yo, ni sou men dwat yo ni sou men goch yo pandan Za 2:4 sila ki rete Jérusalem yo va toujou demere nan pwòp lye pa yo Jérusalem.
SENYÈ a va osi Jr 30:18 sove anpremye tant a Juda yo, pou glwa kay David la, e glwa a sila ki viv rete Jérusalem p ap depase Juda. Nan jou sa a, SENYÈ a va Jl 3:16defann moun Jérusalem yo, sila ki fèb pami yo nan jou sa a va tankou David, e kay David la va tankou Bondye, tankou Egz 14:19 zanj SENYÈ a devan yo. Epi nan jou sa a, Mwen va Za 14:2,3 kòmanse detwi tout nasyon ki vini kont Jérusalem yo.
10 Epi Mwen va És 44:3vide sou kay David la ak sou moun Jérusalem yo, Lespri a gras ak Lespri lapriyè pou mande mizerikòd. Konsa, yo va gade vè Mwen menm Sila ke yo te Jn 19:37 pèse a; epi yo va soufri gwo doulè pou Li, tankou yon moun k ap fè dèy pou yon sèl fis li genyen, e yo va kriye anpil anpil sou Li jan yon moun ki kriye anpil anpil sou sèl fis inik li. 11 Nan jou sa a, va gen Mat 24:30 gwo doulè Jérusalem, tankou fè dèy pou Hadadrimmon nan vale Meguiddon an. 12 Peyi a va kriye, chak fanmi apa; fanmi lakay David la apa e madanm yo apa; fanmi lakay Nathan an apa e madanm yo apa; 13 Fanmi lakay Levi apa e madanm yo apa; fanmi a Schimeï yo apa e madanm yo apa; 14 Tout fanmi ki rete yo, chak fanmi apa e madanm yo apa.

12:1 És 57:16

12:2 Za 14:14

12:3 Dan 2:34,35,44,45

12:6 Za 2:4

12:7 Jr 30:18

12:8 Jl 3:16

12:8 Egz 14:19

12:9 Za 14:2,3

12:10 És 44:3

12:10 Jn 19:37

12:11 Mat 24:30