3
“Paske gade byen, nan jou sila yo
ak nan lè sa a, lè Mwen va restore
Juda ak Jérusalem soti nan kaptivite, Jr 16:5
Mwen va És 66:18 rasanble tout nasyon yo pou
mennen yo desann nan vale Josaphat la.
Epi Mwen va Jr 25:31antre la nan
jijman avèk yo
pou pèp ak eritaj Mwen an, Israël,
ke yo te gaye pami nasyon yo,
e yo te divize tè Mwen an.
Anplis, yo te Ab 11 voye tiraj osò
sou pèp Mwen an.
Yo te Am 2:6twoke yon gason pou yon pwostitiye
e yo te vann yon fi pou diven
pou yo ta ka bwè.”
 
“Anplis, se kisa ou ye pou Mwen!
O Tyr, Sidon ak tout rejyon a Philistine yo?
Èske se yon rekonpans ke n ap ban Mwen?
Men si Mwen pa jwenn rekonpans
byen vit e san delè,
Mwen va fè rekonpans nou an
És 34:8 retounen sou tèt nou.
Akoz nou te II Wa 12:18pran ajan Mwen
ak lò Mwen, e te mennen bagay
presye sakre Mwen yo nan tanp nou yo,
epi nou te vann Éz 27:13fis a Juda
ak Jérusalem yo bay Grèk yo
pou yo ta ka vin rete lwen teritwa yo.
Gade byen, Mwen va És 43:5fè yo leve soti
nan plas kote nou te vann yo
e retounen rekonpans nou an
sou pwòp tèt nou.
Anplis, Mwen va És 14:2 vann fis nou yo
ak fi nou yo
nan men a fis a Juda yo,
e yo va vann yo bay Job 1:15Sabeyen yo,
yon nasyon byen lwen,”
paske SENYÈ a fin pale.
 
Pwoklame sa pami nasyon yo:
Jr 6:4“Prepare nou pou fè lagè; pwovoke mesye
pwisan yo! Kite tout sòlda yo vin pi pre;
Kite yo vin monte.
10  És 2:4Bat lam cha pou yo fè epe yo;
ak kwòk rebondaj pou fè lans.
Kite moun fèb yo di: ‘Mwen se yon nonm pwisan.’
11  Éz 38:15,16Fè vit vini, tout nasyon ki ozalantou yo;
Rasanble nou ansanm.”
Fè desann, O SENYÈ, moun pwisan Ou yo.
12 “Kite nasyon yo leve pou vin monte nan
vale Josaphat la,
paske se la Mwen va chita pou jije
tout nasyon ki ozalantou yo. Jl 3:2,14; Sòm 7:6
13  Rev 14:14-19 Fè antre gwo kouto rekòlt la,
paske Jr 51:33rekòlt la vin mi.
Vin mache foule, paske pèz diven an vin plen;
chodyè yo ap debòde, paske mechanste yo
vin gran.”
14  És 34:2-8Gwo foul yo, Gwo foul nan vale desizyon an!
Paske jou SENYÈ a toupre vale desizyon an.
15  Jl 2:10,31Solèy la ak lalin nan va vin tou nwa e
zetwal yo va pèdi briyans yo.
16 Senyè a va gwonde soti nan Sion e va
sone vwa Li soti Jérusalem;
epi syèl yo ak tè a va tranble.
Men SENYÈ a se yon Sòm 61:3refij pou pèp Li a
e yon Jr 16:9 sitadèl pou fis Israël yo.
17 Nan lè sa a, nou va Jl 2:27 konnen ke Mwen
se SENYÈ a, Bondye nou an,
ka p viv nan Sion, mòn sen Mwen an.
Konsa, Jérusalem va sen e És 52:1etranje yo
p ap pase ladann ankò.
18 Epi nan jou sa a, mòn yo va degoute
diven nèf.
Nan kolin yo, se lèt ki va koule;
tout És 30:25 ravin nan Juda va gen dlo,
epi yon Éz 47:1-12sous va sòti lakay SENYÈ a
pou awoze vale a Sittim nan.
19 Égypte va vin yon dezè,
Edom va vin yon savann dezole
akoz Ab 10vyolans ki te fèt sou fis Israël yo,
nan sila yo te vèse san inosan an nan peyi yo.
20 Men Juda va gen moun ladann jis pou tout tan
e Jérusalem de jenerasyon an jenerasyon. Éz 37:25
21 Epi Mwen va vanje san ke M potko vanje yo,
paske SENYÈ a rete nan Sion.” És 4:4

3:1 Jr 16:5

3:2 És 66:18

3:2 Jr 25:31

3:3 Ab 11

3:3 Am 2:6

3:4 És 34:8

3:5 II Wa 12:18

3:6 Éz 27:13

3:7 És 43:5

3:8 És 14:2

3:8 Job 1:15

3:9 Jr 6:4

3:10 És 2:4

3:11 Éz 38:15,16

3:12 Jl 3:2,14; Sòm 7:6

3:13 Rev 14:14-19

3:13 Jr 51:33

3:14 És 34:2-8

3:15 Jl 2:10,31

3:16 Sòm 61:3

3:16 Jr 16:9

3:17 Jl 2:27

3:17 És 52:1

3:18 És 30:25

3:18 Éz 47:1-12

3:19 Ab 10

3:20 Éz 37:25

3:21 És 4:4