3
“Paske gade byen, nan jou sila yo
ak nan lè sa a,
lè Mwen va restore davni Juda ak Jérusalem, Jr 16:5
Mwen va És 66:18 rasanble tout nasyon yo
pou mennen yo desann nan vale Josaphat la.
Epi Mwen va Jr 25:31antre la nan jijman avèk yo
pou pèp ak eritaj Mwen an, Israël,
ke yo te gaye pami nasyon yo.
Yo te divize tè Mwen an,
epi te Ab 11 voye tiraj osò pou pèp Mwen an.
Yo te Am 2:6twoke yon gason pou yon pwostitiye
ak yon fi yo vann pou diven,
pou yo ta ka bwè.”
 
“Anplis, se kisa ou ye pou Mwen, O Tyr, ak Sidon,
ak tout rejyon a Philistine yo?
Èske se yon rekonpans ke n ap ban Mwen?
Men si Mwen pa jwenn rekonpans
byen vit e san delè,
Mwen va fè rekonpans nou an
És 34:8 retounen sou tèt nou.
Akoz nou te II Wa 12:18pran ajan Mwen
ak lò Mwen, e te mennen bagay
presye sakre Mwen yo nan tanp nou yo,
epi nou te vann Éz 27:13fis a Juda ak Jérusalem yo
bay Grèk yo pou yo ta ka vin rete lwen teritwa yo,
gade byen, Mwen va És 43:5fè yo leve soti
nan plas kote nou te vann yo,
pou retounen rekonpans nou an
sou pwòp tèt nou.
Anplis, Mwen va És 14:2 vann fis nou yo
ak fi nou yo nan men a fis a Juda yo.
Konsa, yo va vann yo bay Job 1:15Sabeyen yo,
yon nasyon byen lwen,”
paske SENYÈ a fin pale.
 
Pwoklame sa pami nasyon yo:
Jr 6:4“Prepare nou pou fè lagè!
Anime mesye pwisan yo!
Kite tout sòlda yo vin pi pre.
Kite yo monte kote nou.
10  És 2:4Bat lam cha pou yo fè epe,
ak kwòk rebondaj pou fè lans.
Kite moun fèb yo di: ‘Mwen pwisan!’
11  Éz 38:15,16Fè vit vini, tout nasyon ki ozalantou yo.
Rasanble nou ansanm.”
Fè desann la, O SENYÈ, moun pwisan Ou yo.
12 “Kite nasyon yo leve pwop tèt yo
pou vin monte nan vale Josaphat la;
paske se la Mwen va chita pou jije
tout nasyon ki ozalantou yo. Jl 3:2,14; Sòm 7:6
13  Rev 14:14-19 Fè antre boutdigo rekòlt la,
paske Jr 51:33rekòlt la vin mi.
Vin mache foule anba pye,
paske pèz diven an vin plen.
Chodyè yo ap debòde, paske mechanste yo vin gran.”
14  És 34:2-8Gwo foul yo, gwo foul nan vale desizyon an!
Paske jou SENYÈ a toupre nan vale desizyon an.
15  Jl 2:10,31Solèy la ak lalin nan va vin tou nwa,
e zetwal yo va pèdi briyans yo.
16 Senyè a va gwonde soti nan Sion,
e va sone vwa Li soti Jérusalem.
Syèl yo ak tè a va tranble,
men SENYÈ a se yon Sòm 61:3refij pou pèp Li a,
ak yon Jr 16:9 sitadèl pou fis Israël yo.
17 Konsa, nou va Jl 2:27 konnen
ke Mwen se SENYÈ a, Bondye nou an,
ka p viv nan Sion, mòn sen Mwen an.
Nan lè sa a Jérusalem va sen,
e És 52:1etranje yo p ap pase ladann ankò.
18 Epi nan jou sa a, mòn yo va degoute diven nèf.
Nan kolin yo, se lèt ki va koule;
tout És 30:25 ravin nan Juda va gen dlo,
epi yon Éz 47:1-12sous va sòti lakay SENYÈ a
pou awoze vale a Sittim nan.
19 Égypte va vin yon dezè,
Edom va vin yon savann dezole,
akoz Ab 10vyolans ki te fèt sou fis Israël yo,
akoz yo te vèse san inosan an nan peyi yo.
20 Men Juda va gen moun ladann jis pou tout tan
e Jérusalem de jenerasyon an jenerasyon. Éz 37:25
21 Epi Mwen va vanje san ke M potko vanje yo,
paske SENYÈ a rete nan Sion.” És 4:4

3:1 Jr 16:5

3:2 És 66:18

3:2 Jr 25:31

3:3 Ab 11

3:3 Am 2:6

3:4 És 34:8

3:5 II Wa 12:18

3:6 Éz 27:13

3:7 És 43:5

3:8 És 14:2

3:8 Job 1:15

3:9 Jr 6:4

3:10 És 2:4

3:11 Éz 38:15,16

3:12 Jl 3:2,14; Sòm 7:6

3:13 Rev 14:14-19

3:13 Jr 51:33

3:14 És 34:2-8

3:15 Jl 2:10,31

3:16 Sòm 61:3

3:16 Jr 16:9

3:17 Jl 2:27

3:17 És 52:1

3:18 És 30:25

3:18 Éz 47:1-12

3:19 Ab 10

3:20 Éz 37:25

3:21 És 4:4