14
Lè SENYÈ a va ankò gen konpasyon sou Jacob, chwazi Israël ankò e fè yo rete nan pwòp peyi yo, etranje yo va vin jwenn ak yo e atache yo menm a kay Jacob la. Yo va mennen yo fè yo vini nan plas yo e lakay Israël va posede yo kon yon eritaj nan peyi SENYÈ a, kon sèvant ak sèvitè. Konsa, yo va pran sila ki te pran yo kaptif yo, yo va kaptire yo e vin mèt sou sila ki te oprime yo.
Epi li va rive nan jou lè SENYÈ a Esd 9:8-9ba ou repo sou doulè ou, twoub ou ak redi di nan sila ou te vin esklav la, Ke ou va Ag 2:6pran chante sa a kont wa Babylon nan epi di: “Gade kijan opresè a vin sispann, gwo twoub la pa la ankò.” SENYÈ a fin kase baton a mechan an, baton a wa yo És 10:14ki te konn frape pèp la ak gran kolè ak kou san rete, ki te soumèt nasyon yo ak gwo kòlè ak gwo pèsekisyon san fren. Tout latè gen repo e rete kalm; yo Sòm 47:1-3eklate ak chante kè kontan yo. Menm És 55:12bwa pichpen yo rejwi sou ou e bwa sèd Liban yo ap di: “Paske ou te bese ou, pa gen moun ki koupe bwa k ap monte kont nou. És 5:14Sejou mò yo depi anba, gen kè kontan sou ou, pou ka rankontre ou lè ou vini; li leve menm pou ou lespri mò yo, tout chèf sou tout latè yo; li fè leve tout wa a tout nasyon yo soti nan twòn yo. 10  Éz 32:21Yo tout va reponn epi di ou: ‘Ou menm, ou vin fèb tankou nou; ou vini tankou nou.’ 11 Tout És 5:14gwo bagay fèt ou ak mizik a ap ou yo fin desann rive nan sejou mò yo; se vè ki fè kabann anba ou e se vè k ap kouvri ou.”
12 Kòman ou te tonbe soti nan syèl la, O II Pi 1:19zetwal granmmaten an! Ou te koupe ra tè; ou menm ki te febli tout nasyon yo! 13 Men nan kè ou, ou te di: “Mwen va Éz 28:2monte jis rive nan syèl la; mwen va fè leve twòn mwen piwo zetwal Bondye yo e mwen va chita sou mòn asanble a nan fon nò yo. 14 Mwen va monte piwo nwaj yo; mwen va fè mwen menm tankou Pi Wo a.” 15 Sepandan, ou Éz 28:8va pouse desann nan Sejou mò yo, kote fon a gwo fòs la ye a. 16 Sila ki wè ou va fikse zye sou ou, yo va reflechi sou ou epi di: “Èske se nonm sila a ki te fè tè a tranble a, ki te souke wayòm yo? 17 Ki te fè mond lan tankou yon dezè a, ki te boulvèse gwo vil li yo, ki te És 45:13 refize kite prizonye li yo ale lakay yo?”
18 Tout wa sou latè yo kouche nan glwa yo, yo chak nan pwòp tonbo pa yo. 19 Men ou menm, ou te jete deyò tonbo pa ou a, tankou yon branch rejte, abiye ak sila ki te touye yo, ki te pèse ak nepe yo, ki te desann kote wòch a fòs la tankou yon kadav És 5:25 kraze foule ak pye. 20 Ou p ap reyini ak yo nan antèman, akoz ou te detwi peyi ou a, ou te touye pèp ou a. Ke non Job 18:16-19desandan a malfektè yo pa nonmen jis pou tout tan!
21 Prepare pou fis li yo yon kote pou masak, akoz Egz 20:5inikite a papa yo. Yo pa dwe leve pran posesyon latè e ranpli sifas mond lan ak gwo vil. 22 “Mwen va leve kont yo”, deklare SENYÈ dèzame yo, “Epi va koupe retire yo nèt de non Babylone ak desandan yo a Job 18:19 sila ki fèt ak sila ki gen pou vini yo,” deklare SENYÈ a. 23 “Anplis, M ap fè l tounen yon marekaj pou És 34:11kochon mawon yo e Mwen va bale li ak bale destriksyon an,” deklare SENYÈ dèzame yo.
24 SENYÈ dèzame yo fin sèmante, epi te di: “Anverite, Job 23:13jan ke Mwen te fè plan an, se konsa li te rive e jan ke M te planifye a, se konsa l ap kanpe; 25 Pou kraze Assyrie nan peyi Mwen an e Mwen va foule li sou mòn Mwen yo. Konsa És 9:4 jouk li a va retire sou yo e gwo chaj li a va sòti sou zepòl yo. 26 Sa se És 23:9plan a ki te fòme kont tout tè a; epi sa se men ki lonje kont tout nasyon yo. 27 Paske II Kwo 20:6SENYÈ dèzame yo te fè yon plan e se kilès ki ka anpeche l? Epi pou men lonje pa l la, se kilès ki ka fè l fè l fè bak?”
28 Nan II Wa 16:20 ane Wa Achaz te mouri an, Pwofesi sa a te fèt:
29 Pa rejwi, O Peyi Filisten yo, nou tout, akoz baton ki te konn frape ou a fin kase; paske soti nan rasin a sèpan an, yon vipè va vin parèt e fwi li va yon És 30:6 sèpan k ap vole. 30 Sila ki pa gen sekou menm yo, va manje byen e endijan an va kouche ansekirite; Mwen va detwi rasin pa ou ak És 8:21 gwo grangou e l ap touye sila ki te chape yo.
31 Rele anmwey, O pòtay la; kriye fò, O Gran Vil la; fann nèt, O Filisten yo, nou tout; paske lafimen ap sòti nan Jr 1:14nò e nanpwen moun k ap fè reta nan ran sòlda li yo.
32 Alò, kòman yon moun ka reponn És 37:9mesaje a nasyon yo? Ke se SENYÈ a ki te etabli Sion e aflije a pèp Li yo va chache sekou nan li.

14:3 Esd 9:8-9

14:4 Ag 2:6

14:6 És 10:14

14:7 Sòm 47:1-3

14:8 És 55:12

14:9 És 5:14

14:10 Éz 32:21

14:11 És 5:14

14:12 II Pi 1:19

14:13 Éz 28:2

14:15 Éz 28:8

14:17 És 45:13

14:19 És 5:25

14:20 Job 18:16-19

14:21 Egz 20:5

14:22 Job 18:19

14:23 És 34:11

14:24 Job 23:13

14:25 És 9:4

14:26 És 23:9

14:27 II Kwo 20:6

14:28 II Wa 16:20

14:29 És 30:6

14:30 És 8:21

14:31 Jr 1:14

14:32 És 37:9