14
SENYÈ a va ankò gen konpasyon sou Jacob, pou l chwazi Israël ankò e fè yo rete nan pwòp peyi yo. Etranje yo va vin jwenn ak yo e atache yo menm a kay Jacob la. Yo va mennen yo fè yo vini nan plas yo, e lakay Israël va posede yo nan peyi SENYÈ a, kon sèvant ak sèvitè. Konsa, yo va pran sila ki te pran yo kaptif yo, yo va kaptire yo e vin mèt sou sila ki te oprime yo.
Li va rive nan jou lè SENYÈ a Esd 9:8-9ba ou repò sou doulè ou, twoub ou ak redi di nan sila ou te vin esklav la, Ke ou va Ag 2:6pran chante sa a kont wa Babylon nan epi di: “Gade kijan opresè a vin sispann! Gwo twoub la pa la ankò!” SENYÈ a fin kase baton a mechan an, baton a wa yo És 10:14ki te konn frape pèp la ak gran kolè, ak kou san rete, ki te soumèt nasyon yo ak gwo kòlè ak gwo pèsekisyon san fren. Tout latè gen repo e rete kalm. Yo Sòm 47:1-3eklate ak chante kè kontan yo. Menm És 55:12bwa siprè yo rejwi sou ou e bwa sèd Liban yo ap di: “Paske ou te bese ou, pa gen moun ki koupe bwa k ap monte kont nou. És 5:14Sejou mò a depi anba, gen kè kontan sou ou, pou l ka rankontre ou lè ou vini. Li leve menm pou ou lespri mò yo, tout chèf sou tout latè yo. Li fè leve tout wa a tout nasyon yo soti nan twòn yo. 10  Éz 32:21Yo tout va reponn epi mande ou: ‘Ou menm, èske ou vin fèb tankou nou? Èske ou vini tankou nou?’ 11 Tout És 5:14gwo bagay fèt ou ak mizik ap ou yo fin desann rive nan sejou mò yo. Se vè ki fè kabann anba ou e se vè k ap kouvri ou.”
12 Kòman ou te tonbe soti nan syèl la, O II Pi 1:19zetwal granmmaten an! Ou te koupe ra tè; ou menm ki te detwi tout nasyon yo! 13 Men nan kè ou, ou te di: “Mwen va Éz 28:2monte jis rive nan syèl la! Mwen va fè leve twòn mwen piwo zetwal Bondye yo! Mwen va chita sou mòn asanble a nan fon nò yo! 14 Mwen va monte piwo nwaj yo! Mwen va fè mwen menm tankou Pi Wo a!” 15 Sepandan, ou Éz 28:8va pouse desann nan Sejou mò yo, kote fon a gwo fòs la ye a. 16 Sila ki wè ou va fikse zye sou ou. Yo va reflechi sou ou pou di: “Èske se nonm sila a ki te fè tè a tranble a, ki te souke wayòm yo? 17 Ki te fè mond lan tankou yon dezè a, ki te boulvèse gwo vil li yo, ki te És 45:13 refize kite prizonye li yo ale lakay yo?”
18 Tout wa sou latè yo kouche nan glwa yo, yo chak nan pwòp tonbo pa yo. 19 Men ou menm, ou te jete deyò tonbo pa ou a, tankou yon branch rejte, abiye ak sila ki te touye yo, ki te pèse ak nepe yo, ki te desann kote wòch a fòs la tankou yon kadav, És 5:25 kraze foule ak pye. 20 Ou p ap reyini ak yo nan antèman, akoz ou te detwi peyi ou a. Ou te touye pèp ou a. Konsa, non Job 18:16-19desandan a malfektè sila yo pa p nonmen jis pou tout tan!
21 Prepare pou fis li yo yon kote pou masak, akoz Egz 20:5inikite a papa yo. Konsa pou yo pa leve pran posesyon latè e ranpli sifas mond lan ak gwo vil. 22 “Mwen va leve kont yo”, deklare SENYÈ dèzame yo. “Mwen va koupe retire yo nèt de non Babylone ak desandan yo de Job 18:19 sila ki fèt ak sila ki gen pou vini yo,” deklare SENYÈ a. 23 “Anplis, M ap fè l tounen yon marekaj pou És 34:11kochon mawon yo. Mwen va bale li ak bale destriksyon an,” deklare SENYÈ dèzame yo.
24 SENYÈ dèzame yo fin sèmante. Li te di: “Anverite, Job 23:13jan ke Mwen te fè plan an, se konsa li va rive! Jan ke M te planifye a, se konsa l ap kanpe! 25 Pou M kraze Assyrie nan peyi Mwen an e pou M foule li sou mòn Mwen yo. Konsa És 9:4 jouk li va retire sou yo e gwo chaj li va sòti sou zepòl yo. 26 Sa se És 23:9plan a ki te fòme kont tout tè a. Sa se men ki lonje kont tout nasyon yo. 27 Paske II Kwo 20:6SENYÈ dèzame yo te fè yon plan e se kilès ki ka anpeche l? Epi pou men lonje pa l la, se kilès ki ka fè l fè bak?”
28 Nan II Wa 16:20 ane Wa Achaz te mouri an, Pwofesi sa a te fèt:
29 Pa rejwi, O Peyi Filisten yo, nou tout, akoz baton ki te konn frape ou a fin kase. Soti nan rasin sèpan an, yon vipè va vin parèt, k ap fè kon fwi, yon És 30:6 sèpan k ap vole. 30 Premyè nè malere a va manje byen, e endijan an va kouche ansekirite. Mwen va detwi rasin pa ou ak És 8:21 gwo grangou, e anplis l ap touye sila ki te chape yo.
31 Rele anmwey, O pòtay la! Kriye fò, O Gran Vil la! Fann nèt, O Filistia, nou tout! Paske lafimen ap sòti nan Jr 1:14nò e nanpwen moun k ap fè reta. Lennmi a kwense nou nèt.
32 Alò, kòman yon moun ka reponn És 37:9mesaje a nasyon yo? Ke se SENYÈ a ki te etabli Sion, e aflije a pèp Li yo va chache sekou nan li.

14:3 Esd 9:8-9

14:4 Ag 2:6

14:6 És 10:14

14:7 Sòm 47:1-3

14:8 És 55:12

14:9 És 5:14

14:10 Éz 32:21

14:11 És 5:14

14:12 II Pi 1:19

14:13 Éz 28:2

14:15 Éz 28:8

14:17 És 45:13

14:19 És 5:25

14:20 Job 18:16-19

14:21 Egz 20:5

14:22 Job 18:19

14:23 És 34:11

14:24 Job 23:13

14:25 És 9:4

14:26 És 23:9

14:27 II Kwo 20:6

14:28 II Wa 16:20

14:29 És 30:6

14:30 És 8:21

14:31 Jr 1:14

14:32 És 37:9