Liv
Jérémie
1
Pawòl a (a)Jérémie yo, fis a Hilkija a, a prèt ki te (b)Anathoth nan peyi Benjamin yo, (a)II Kwo 35:25 (b)Jos 21:18 A sila pawòl SENYÈ a te vini nan jou a (a)Josias yo, fis a Amon an, wa Juda a, nan trèzyèm ane règn li an. (a)I Wa 13:2 Li te anplis, vin rive nan jou a (a)Jojakim yo, fis a Josias la, wa Juda a, jis rive nan fen onzyèm ane a (b)Sédécias, fis a Josias la, wa Juda a, jis rive nan egzil a Jérusalem nan senkyèm mwa a. (a)II Wa 23:34 (b)II Wa 24:17 Alò, pawòl SENYÈ a te vin kote mwen e te di:
Avan Mwen te fòme ou nan vant, Mwen te konnen ou,
e avan ou te fèt mwen te konsakre ou.
Mwen te (a)deziye ou kon yon pwofèt a nasyon yo. (a)Jr 1:10
Epi mwen te di: “Malè a mwen, Senyè BONDYE! Gade byen, mwen pa menm konnen kijan pou m pale, paske (a)mwen se sèlman yon jennonm.” (a)I Wa 3:7
Men SENYÈ a te di mwen: “Pa di Mwen se sèlman yon jennonm ou ye’, (a)paske tout kote Mwen voye ou, ou va ale, e (b)tout sa ke Mwen kòmande ou, ou va pale l. (a)Éz 2:3, 4 (b)Nonb 22:20 (a)Pa pè yo, Paske (b)Mwen avèk ou pou delivre ou”, SENYÈ a di. (a)Egz 3:12 (b)Éz 2:6
Epi SENYÈ a te lonje men L, Li te (a)touche bouch mwen, epi SENYÈ a te di mwen: “Gade byen, Mwen te (b)mete pawòl Mwen nan bouch ou. (a)És 6:7 (b)Egz 4:11-16 10 Ou wè, (a)Mwen te deziye ou nan jou sa a sou nasyon yo ak sou wayòm yo, pou rache, pou demoli, pou detwi, pou boulvèse, pou bati ak pou plante. (a)Rev 11:3-6
11 Pawòl SENYÈ a te rive kote mwen epi te di: “Se kisa ou wè, (a)Jérémie?” Epi mwen te di: “Mwen wè yon bout branch zanmann.” (a)Jr 24:3,
12 Epi SENYÈ a te di mwen: “Ou te wè byen, paske (a)Mwen ap veye sou pawòl Mwen pou pawòl Mwen vin fèt. (a)Jr 31:28
13 Pawòl SENYÈ a te vin kote mwen yon dezyèm fwa epi te di:(a)”Se kisa ou wè”?
Epi mwen te di: “Mwen wè yon chodyè k ap bouyi, ki bay fas li nan nò.” (a)Zá 4:2 14 Epi SENYÈ a te di mwen:(a)”Sòti nan nò, mal la va pete vin parèt sou tout sila ki rete nan peyi a. (a)És 41:25 15 Paske gade byen, Mwen ap rele tout fanmi a wayòm yo nan nò”, deklare SENYÈ a;
“Epi yo va vini, e yo chak va (a)plase twòn yo
nan antre pòtay a Jérusalem,
kont tout miray antoure li yo e kont tout vil Juda yo. (a)És 22:7
16 Mwen va pwononse jijman Mwen sou yo pou tout mechanste yo,
akòz yo te abandone Mwen,
te (a)ofri sakrifis a lòt dye yo,
e te adore (b)pwòp zèv men pa yo. (a)Jr 7:9 (b)És 2:8
17 Alò, (a)mare senti ou, epi leve pou pale yo tout sa ke M kòmande ou. (b)Pa pè devan yo, sinon Mwen va fè ou pè devan yo. (a)I Wa 18:46 (b)Éz 2:6 18 Alò, gade byen, Mwen te fè ou menm jodi a kon yon vil fòtifye, kon yon pilye fè e kon miray an bwonz kont yon peyi nèt; a wa Juda yo, ak prens li yo, vè prèt li yo e a pèp a peyi a. 19 Yo va goumen kont ou, men yo p ap reyisi; paske (a)Mwen avèk ou pou delivre ou,” deklare SENYÈ a. (b)Nonb, 14:9