30
“Malè a pitit k ap fè rebèl yo”, deklare SENYÈ a: “Sila ki akonpli yon plan, men ki pa pa M; ki És 8:11-12 fè yon alyans, men pa nan Lespri pa M; pou ogmante peche sou peche; Ki fè wout desann an Égypte san konsilte Mwen, pou yo ka És 36:9 fè azil pou Farawon bay yo sekirite e chache pwotèj nan lonbraj Égypte! Akoz sa, sekirite Farawon va vin És 20:5-6wont nou e pwotèj nan lonbraj Égypte la va vin imilyasyon nou. Paske És 19:11prens pa yo se nan Tsoan e anbasadè pa yo vin parèt nan Hanès. Tout moun va vin Jr 2:36wont akoz yon pèp ki p ap ka bay yo okenn avantaj, ni pou sekou, ni pou pwofi, men pou wont e anplis, pou repwòch.
Pwofesi konsènan bèt nan Jen 12:9dezè Midi yo.
Pa yon peyi gwo twoub ak gwo doulè, ladan ki sòti manman lyon ak lyon an, vipè ak sèpan volan an; yo pote gwo kantite byen yo sou do jenn bourik e trezò yo sou do chamo, pou rive kote yon pèp ki pa kapab bay yo okenn avantaj; Menm Égypte, ak sekou vanite e vid li a. Akoz sa, Mwen te rele li Rahab ki te vin ekstèmine nèt. Job 9:13 Koulye a, ale, És 8:1ekri li sou yon adwaz devan yo e enskri li sou yon woulo papye pou l ka sèvi nan tan k ap vini yo, kon yon temwen jis pou tout tan. Paske sa se yon pèp rebèl, fis manti, fis ki refize És 1:10 koute enstriksyon SENYÈ a; 10 Ki di a konseye yo: “Ou pa dwe wè vizyon”; epi a pwofèt yo: “Ou pa dwe pwofetize a nou menm sa ki dwat; I Wa 22:8-13pale nou bèl pawòl dous, pwofetize ilizyon. 11 Sòti nan wout la, Trav 13:8vire sou kote chemen an. Pa kite nou tande menm ankò afè a Sila Ki Sen an Israël la. 12 Akoz sa, konsa pale Sila Ki Sen an Israël la: És 5:24“Akoz nou te rejte pawòl sa a e te mete konfyans nou nan opresyon ak desepsyon e te depann de yo, 13 Akoz sa, És 26:21inikite sa a va pou nou kon yon gwo brèch nan miray ki prèt pou tonbe a, yon gwo pati souke nan yon miray ki wo, ki ka pete tonbe És 29:5 sibitman, nan yon enstan, 14 Lè l vin kraze, l ap tankou Sòm 2:9po a mèt kanari a, ki tèlman kraze ak vyolans ke yon mòso cha p ap ka twouve pami mòso yo sa ki ka pote dife sòti nan founo a, oswa kenbe dlo ki sòti nan sitèn nan.
15 Paske konsa pale Senyè BONDYE a, sèl Sila Ki Sen an Israël la te di: “Nan repantans ak Sòm 116:7 repo, nou va sove; nan kalm ak konfyans, fòs nou ye.” Men nou pa t vle, 16 Epi nou te di: “Non, paske nou va sove ale sou És 2:7 cheval”; akoz sa, nou va sove ale! “Epi nou va sove ale ak tout vitès”. Konsa, sila ki kouri dèyè ou yo dwe rapid. 17  Lev 26:36Mil moun va sove ale menase pa yon sèl moun; nou va sove ale sou menas a senk moun, jiskaske nou vin lage tankou yon drapo sou yon do mòn e tankou yon siyal sou yon kolin.
18 Konsa, SENYÈ a anvi fè nou gras e pou sa, li tann anwo pou fè nou mizerikòd. Paske SENYÈ a se yon Bondye jistis; a la beni sila ki gen anvi pou Li yo beni! És 8:17 19 O moun Sion yo, sila ki rete Jérusalem yo, nou És 25:8p ap kriye ankò. Anverite Li va fè nou gras lè L tande kri nou; lè L tande l, Li va reponn nou. 20 Sepandan, Senyè a te bay nou pen ki pou fè nou manke pen, ak dlo ki pou peze nou, Li menm, Pwofesè nou an, p ap Sòm 74:9kache tèt li ankò, men zye nou va wè Pwofesè nou an. 21 Zorèy nou va tande yon pawòl dèyè nou: “Sa se chemen an, mache ladann”, nenpòt lè ou vire adwat oswa agoch. 22 Nou va jete gaye limaj taye nou yo ki kouvri ak yon kouch ajàn, ak limaj fon yo ki kouvre ak lò toupatou. Nou va gaye yo tankou bagay sal. Nou va di yo: “Retire ou la!”
23 Epi Li va Sòm 65:9-13bay lapli pou grenn semans ke ou simen nan tè a, ak pen ki soti nan rekòlt tè a. Li va bon e li va anpil. Nan jou sa a, bèt nou yo va manje nan yon patiraj byen laj. 24 Anplis, bèf ak bourik ki travay latè yo va manje yon manje konpoze ak sèl ladann, ki te Mat 3:12vannen ak pèl ak fouchèt. 25 Sou chak mòn ki wo ak chak És 35:6-7kolin, va gen sous ki kouri ak dlo nan jou a gwo masak la lè fò yo vin tonbe. 26  És 24:23Limyè lalin nan va tankou limyè solèy la, e limyè solèy la va sèt fwa pi klere tankou limyè pandan sèt jou, nan jou ke SENYÈ a panse frakti a pèp Li a e geri blese ke Li te fè yo.
27 Gade byen, És 59:19non a SENYÈ a sòti yon kote byen lwen; kòlè Li plen ak chalè ak lafimen k ap monte byen pwès; lèv Li plen ak gwo kòlè e lang Li tankou yon dife k ap brile tout bagay; 28 Souf Li tankou yon flèv k ap debòde, ki rive jis nan kou, pou souke nasyon yo fè ale retou nan yon paswa e pou plase nan bouch a pèp yo, Am 9:9brid ki mennen nan destriksyon an. 29 Nou va gen chan tankou nan lannwit lè nou rete nan fèt e kè kontan tankou lè yon moun ap mache sou son a flit, pou ale nan mòn SENYÈ a, Wòch Israël la. 30 Epi SENYÈ a va fè yo tande vwa otorite Li, bra Li k ap desann ak gwo kòlè, nan flanm dife k ap brile tout bagay la, nan nwaj k ap pete ak gwo lapli ak lagrèl yo. 31 Paske ak vwa SENYÈ a, Assyrie va vin etone nèt; L ap vin frape ak És 10:26baton. 32 Epi chak kout baton pinisyon ke SENYÈ a va mete sou li, va fèt ak mizik a tanbouren ak gita; epi nan batay yo Éz 32:10ak tout zam yo brandi, Li va goumen kont yo. 33 Paske II Wa 23:10plas pou brile a fin prepare depi lontan; anverite, li te prepare pou wa a. Li te fè l fon e laj, yon boukan ak anpil bwa; se souf SENYÈ a, tankou yon tòran souf k ap limen dife sou li.

30:1 És 8:11-12

30:2 És 36:9

30:3 És 20:5-6

30:4 És 19:11

30:5 Jr 2:36

30:6 Jen 12:9

30:7 Job 9:13

30:8 És 8:1

30:9 És 1:10

30:10 I Wa 22:8-13

30:11 Trav 13:8

30:12 És 5:24

30:13 És 26:21

30:13 És 29:5

30:14 Sòm 2:9

30:15 Sòm 116:7

30:16 És 2:7

30:17 Lev 26:36

30:18 És 8:17

30:19 És 25:8

30:20 Sòm 74:9

30:23 Sòm 65:9-13

30:24 Mat 3:12

30:25 És 35:6-7

30:26 És 24:23

30:27 És 59:19

30:28 Am 9:9

30:31 És 10:26

30:32 Éz 32:10

30:33 II Wa 23:10