16
Nan di-setyèm ane a Pékach, fis a Remalia a, II Kwo 28:1Achaz, fis Jotham nan, wa Juda a, te devni wa. Achaz te gen ventan lè li te devni wa, a e li te renye sèzan nan Jérusalem. Li pa t fè sa ki bon nan zye a SENYÈ a, jan David te konn fè a. Men li te mache nan chemen wa Israël yo. Li Lev 18:21 menm te fè fis li pase nan dife, tankou abominasyon a nasyon ke SENYÈ a te chase mete deyò devan fis Israël yo. Li te fè sakrifis e Det 12:2li te brile lansan sou wo plas yo ak sou ti mòn anba chak pyebwa vèt yo.
Alò, És 7:1Retsin, wa Syrie a avèk Pékach, fis a Remalia a, wa Israël la, te monte Jérusalem pou fè lagè. Yo te fè syèj sou Achaz, II Kwo 28:5,6men yo pa t kab venk li. Nan tan sa a Retsin, wa Syrie a, te reprann I Wa 14:22Élath pou Syrie e li te netwaye retire Jwif yo nèt nan Élath. Epi Siryen yo te vini Élath e yo rete la jis rive jodi a. II Kwo 28:18Konsa, Achaz te voye mesaje yo kote Tiglath-Piléser, wa Assyrie a. Li te di: “Mwen se sèvitè ou ak fis ou; vin delivre mwen soti nan men a wa Syrie a, avèk men a wa Israël la k ap fè soulèvman kont mwen.” II Wa 12:17-18Achaz te pran ajan avèk lò ki te twouve lakay SENYÈ a ak nan kès lakay wa a pou te voye yon kado bay wa Assyrie a. Konsa, wa Assyrie a te koute li, epi wa Assyrie a te monte kont Damas pou te kaptire li. Li te pote pèp li a deyò an egzil nan És 22:6Kir, e li te mete Retsin a lanmò.
10 Alò, Wa Achaz te ale kote Damas pou rankontre Tiglath-Piléser, wa Assyrie, e li te wè lotèl ki te Damas la. Konsa, Wa Achaz te voye bay És 8:2Urie, prèt la, plan lotèl la avèk yon modèl li, selon tout mendèv pa li. 11 Konsa, Urie, prèt la te bati yon lotèl selon tout sa ke Wa Achaz te voye soti Damas, e konsa Urie, prèt la, te fè li, avan wa Achaz te vini soti Damas. 12 Lè wa a te antre sòti Damas, wa a te wè lotèl la. Alò, II Kwo 26:16-19wa a te pwoche lotèl la e te fè ofrann sou li. 13 Li te brile ofrann brile li a avèk ofrann sereyal la, li te vide ofrann bwason li an e li te flite san a ofrann lapè li yo sou lotèl la. 14  Egz 27:1-2Lotèl bwonz lan, ki te devan SENYÈ a, li te mennen soti devan kay la, soti nan antre lotèl pa li a, lakay Senyè a e li te mete li sou kote nò lotèl pa li a. 15 Epi Wa Achaz te kòmande Urie, prèt la, e li te di: “Sou gran lotèl la, brile ofrann brile maten an ak ofrann sereyal aswè a; epi ofrann brile wa a avèk ofrann sereyal pa li a, avèk ofrann brile a tout pèp peyi a avèk ofrann sereyal pa yo ak ofrann bwason yo; epi flite sou li tout san a ofrann brile a e tout san a sakrifis la. Men lotèl bwonz lan va sèlman pou mwen pou m kab mande konsèy ladann. 16 Pou sa, Urie, prèt la, te fè tout bagay selon sa ke Wa Achaz te kòmande a.”
17 Alò, Wa Achaz te koupe retire arebò a baz yo e li te retire basen lave a sou yo. Li te osi I Wa 7:23-25desann lanmè a soti sou bèf bwonz ki te anba li yo, e li te mete li sou yon pave an wòch. 18 Li te retire osi chemen machpye Saba a ke yo te bati nan kay la e antre eksteryè a wa a, li te retire li soti lakay SENYÈ a akoz wa Assyrie a. 19 Alò, tout lòt zèv Achaz te fè yo, èske yo pa ekri II Kwo 28:26nan Liv Kwonik A Wa A Juda yo? 20 Konsa, Achaz te dòmi avèk zansèt pa li yo, e li És 14:28te antere avèk zansèt pa li yo nan lavil David la. Fis li, Ézéchias, te renye nan plas li.

16:1 II Kwo 28:1

16:3 Lev 18:21

16:4 Det 12:2

16:5 És 7:1

16:5 II Kwo 28:5,6

16:6 I Wa 14:22

16:7 II Kwo 28:18

16:8 II Wa 12:17-18

16:9 És 22:6

16:10 És 8:2

16:12 II Kwo 26:16-19

16:14 Egz 27:1-2

16:17 I Wa 7:23-25

16:19 II Kwo 28:26

16:20 És 14:28